Śmieci po nowemu - obowiązkowe zadanie własne gminy

Niestety, wciąż wiele śmieci nie trafia na wysypisko, ale na łono natury (fot. tcz.pl)
Tczew - Śmieci po nowemu - obowiązkowe zadanie własne gminy
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie dotyczące nowego podziału na regiony gospodarki odpadami. Od 1 stycznia br., za sprawą zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji regionalnych stanowi obowiązkowe zadanie własne gminy.

Na spotkaniu pojawili się zarządzający Zakładami Zagospodarowania Odpadów, gminy wiodące - czyli największy udziałowiec ZZO, władze gmin, na terenie których zlokalizowane są ZZO, zarządzający składowiskami, które mogą pełnić rolę instalacji zastępczych i władze gmin - na których takie hipotetyczne składowiska zastępcze są zlokalizowane, a także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Od 1 stycznia br. plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim, a ich aktualizacja następować będzie nie rzadziej niż co 6 lat. Według przyjętego podziału, region gospodarki odpadami to obszar liczący co najmniej 150 tysięcy mieszkańców lub obszar gminy liczącej powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Termin uchwalenia Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami przypada najpóźniej 30 czerwca 2012 r., czyli 6 miesięcy po wejściu w życie nowych przepisów. Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wykonania WPGO jest aktem prawa miejscowego.

Gminy są zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz 70-procentowy poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Co więcej, gminy są zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50 proc, a do 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35 proc. wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. Za nieprzestrzeganie wytycznych ujętych w WPGO, gminy będą ponosić kary pieniężne. Dotyczy to gmin, które nie wykonują obowiązku osiągnięcia określonych poziomów recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów oraz nie wykonują obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Nowe przepisy wprowadzają też tzw. "obowiązek sprawozdawczy", który będzie obejmował w szczególności osiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu i ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Według nowego podziału, w województwie pomorskim istnieć będzie 7 regionów:

• Szadółki (ZZO Szadółki),
• Eko Dolina (ZZO Eko Dolina),
• Północno-Zachodni (ZZO Bierkowo i Sierzno),
• Południowy (ZZO Stary Las),
• Północny (ZZO Czarnówko),
• Południowo-Zachodni (ZZO Nowy Dwór)
• Wschodni (ZZO Gilwa Mała i Rokitki).

W czterech pierwszych funkcjonują obecnie instalacje mogące przetworzyć odpady komunalne z całego regionu.
Na spotkaniu poruszona została również kwestia wymagań dotyczących składowania odpadów. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.) od 1 stycznia 2013 r. nie będzie można składować m.in. odpadów komunalnych, których ciepło spalania przekracza 6MJ/kg suchej masy. Odpady te (tzw. frakcja energetyczna) muszą być odzyskane i zagospodarowane w inny sposób, np. poprzez wydzielenie ich ze strumienia odpadów komunalnych i przekazanie do instalacji produkujących z frakcji energetycznych paliwo alternatywne (tzw. RDF), które stanowi wsad dla np. cementowni.

Dodajmy, że region wschodni związany jest z zadaniem "Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew". Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił tczewskiemu projektowi ponad 23 mln zł pożyczki na realizację. Całkowita wartość Projektu wynosi 146 520 249 zł. Podpis pod umową pożyczki ze strony Narodowego Funduszu złożyła Małgorzata Skucha, zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Warto wspomnieć, że 12 maja 2010 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". "Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew" uzyskał fundusze w wysokości 93 480 440 zł. Stanowi to aż 77% całkowitej wartości Projektu.

Realizacja "Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew" ma zapewnić powstanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami obejmującego odzysk, segregację i recykling odpadów komunalnych powstających w regionie pięciu powiatów województwa pomorskiego. Projekt zakłada budowę Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie, Stacji Przeładunkowej w Stegnie oraz stanowiska przetwarzania odpadów budowlanych w Pelplinie, a także rekultywację 11 istniejących składowisk. Ponadto realizacji Projektu towarzyszyć będą intensywne działania edukacyjne.
Drukuj
Prześlij dalej