Do końca miesiąca zgłoszenia po środki z PRFON

Niepełnosprawny, wózek
Tczew - Do końca miesiąca zgłoszenia po środki z PRFON
Do 30 stycznia 2020 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Projektodawcy "Programu wyrównywania różnic między regionami III" będą mogli składać wnioski w ramach:

1) obszaru A - na inwestycje w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne;


2) obszaru B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszaru C - na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4) obszaru D - na likwidację barier transportowych;

5) obszaru E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6) obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7) obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w ramach:

- obszaru A - 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą;
- obszaru B - 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą dotyczy projektów realizowanych w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy lub 35% w przypadku projektów realizowanych w urzędach;
- obszaru C - 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą;
- obszaru D - 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub 80% w przypadku projektów realizowanych w warsztatach terapii zajęciowej;
- obszaru E - wartość wymaganego wkładu własnego, lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;

- obszaru F - zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON;
- obszaru G - 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Adresatami programu mogą być dla:

1) obszaru A: zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszalnych;

2) obszaru B: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3) obszaru C: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4) obszaru D:

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) obszaru E: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6) obszaru F: (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

7) obszaru G: powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku:

1) obszar A - do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszalnych - część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2) obszar B - do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszar C - do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4) obszar D - na likwidację barier transportowych do:

a) 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 270.000,00 zł dla autobusów;

5) obszar E - do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu,

6) obszar F - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

7) obszar G - wskaźniki kosztów zadań realizowanych przez powiat są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Projektodawcy zainteresowani możliwością uzyskania dofinansowania w ramach obszaru B, C, D, F proszeni są o składanie wniosków w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie w terminie do dnia 30 stycznia 2020 roku.


W przypadku obszaru E wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych należy składać do Pomorskiego Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Procedury realizacji oraz załączniki w tym wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON znajdują się na stronie Funduszu (http://www.pfron.org.pl/) w zakładce: w zakładce: O Funduszu ?Programy i zadania PFRON ?Programy realizowane obecnie ?Program wyrównywania różnic między regionami III.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie w pok. 221 i 224 lub telefonicznie pod numerami: (58) 7734914, (58) 7734913.


Drukuj
Prześlij dalej