Specjalna komisja zdecyduje, kto zostanie ławnikiem

Kadencja ławników trwa 4 lata (fot. tcz.pl)
Tczew - Specjalna komisja zdecyduje, kto zostanie ławnikiem
Zakończył się nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Do Urzędu Miejskiego w Tczewie wpłynęło 29 kandydatur, wszystkie w ustawowym terminie do 30 czerwca. O tym, kto zostanie ławnikiem, zdecyduje specjalny zespół.

Uchwałą Rady Miejskiej został powołany zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników, w którym zasiedli radni - Barbara Kamińska, Grażyna Antczak, Brygida Genca, Bożena Chylicka, przedstawicielka prezydenta Tczewa, Danuta Petka, Arkadiusz Pałkowski - zastępca naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tczewie oraz Marcin Korda - wiceprezes Sądu Rejonowego w Tczewie.

- Z Tczewa wyłonionych zostanie 10 ławników Sądu Rejonowego w Tczewie oraz 4 Sądu Okręgowego w Gdańsku, w tym 1 z zakresu orzekania w sprawach prawa pracy. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, rady gminy zasięgają od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje te przekazywane są na takich samych zasadach, jakie obowiązują kandydatów do objęcia stanowisk sędziowskich, czyli mają to być osoby "nieskazitelnego charakteru" (oświadczenie o niekaralności należało złożyć już razem z wnioskiem). - wyjaśnia rzecznik Urzędu Miejskiego w Tczewie, Małgorzata Mykowska.

Na sesji Rady Miejskiej - prawdopodobnie we wrześniu (termin mija z końcem października) zespół przedstawi opinie o kandydatach i w głosowaniu tajnym radni wybiorą ławników. Dodajmy, że kandydatów na ławników mogli zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej 50-osobowe grupy obywateli mających czynne prawo wyborcze i mających stałe zameldowanie na terenie danej gminy.

Ławnik - niezawodowy członek składu orzekającego (sądu), stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości został zapisany w art. 182. Konstytucji.

W sprawach cywilnych dwaj ławnicy pod przewodnictwem zawodowego sędziego rozpoznają sprawy z zakresu prawa pracy oraz część spraw wynikających ze stosunków rodzinnych. W procesie karnym sąd okręgowy w sprawach o zbrodnie orzeka w składzie dwóch ławników i sędziego, a w sprawach o przestępstwa zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności - w składzie dwóch sędziów i trzech ławników (art. 28 kpk, wg stanu prawnego po dniu 28.07.2007 r.). Składy z udziałem ławników rozpoznają sprawy tylko w I instancji.

W zakresie orzekania ławnik posiada większość prerogatyw sędziego: jest niezawisły, podlega tylko Konstytucji i ustawom, a jego głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego. Ławnik nie może jednakże przewodniczyć rozprawie sądowej, a ponadto nie musi uzasadniać zdania odrębnego, jeżeli takie złożył.

Źródło - wikipedia
Drukuj
Prześlij dalej