Walka o Most Tczewski w cieniu walki z koronawirusem

Most Tczewski (fot. Tcz.pl)
Tczew - Walka o Most Tczewski w cieniu walki z koronawirusem

zobacz galerię zdjęć: 7
W cieniu walki z koronowirusem trwa walkę o odbudowę Mostu Tczewskiego w jego historycznym kształcie. Z resortów powoli zaczynają napływać odpowiedzi na interpelacje pomorskich posłów. Przełomu nie ma, ale resort infrastruktury deklaruje, że strona rządowa jest otwarta na współpracę ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi znalezieniem prawnego rozwiązania dla mostu w Tczewie.

W ostatnich miesiącac poselskie zapytania dotyczące przyszłości Mostu Tczewskiego złożyło kilku pomorskich posłów i posłanek. Powoli zaczynają spływać odpowiedzi. Resort kultury odpisał m. in. na interpelację Beaty Maciejewskiej z dnia 2 stycznia:

- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowieniem z dnia 26.11.2019 r. uchylił w całości postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27.09.2019 r., wstrzymujące z urzędu wykonanie ostatecznej decyzji własnej z dnia 05.01.2017 r., dotyczącej udzielenia Powiatowi Tczewskiemu pozwolenia na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, wskazując, że konieczne jest dokonanie przez konserwatora szczegółowych ustaleń co do stanu zachowania materialnej substancji zabytkowego mostu w Tczewie. Przeprowadzenie wyczerpującego postępowania wyjaśniającego we wskazanym powyżej zakresie i ustalenie stanu faktycznego będzie podstawą wydania rozstrzygnięcia stosownie do jego wyniku. Dopiero pełne wyjaśnienie stanu faktycznego pozwoli na właściwą ocenę działań Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiotowej sprawie. - wyjaśnia minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński.

Jak podkreśla resort, kwestia ewentualnej odpowiedzialności finansowej może zostać podjęta dopiero po wyczerpującym wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy.


- Przepisy ustawy o ochronie zabytków nie przewidują trybu "przejęcia obiektu" przez Skarb Państwa jako formy i sposobu ochrony zabytku. Jednocześnie wskazuję, że zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli nie jest możliwe usunięcie zagrożenia dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, polegającego na możliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia, zabytek nieruchomy może być na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków wywłaszczony przez starostę na rzecz Skarbu Państwa lub gminy właściwej ze względu na miejsce położenia tego zabytku, w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. - wyjaśnia minister.


Interpelację w sprawie możliwości działań mających ratowanie zabytku złożył także pomorski poseł Michał Urbaniak.

- W myśl art. 17 ust. 1 pkt. 6 ustawy o drogach publicznych, minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór jedynie nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, który jest zarządcą dróg krajowych. Minister nie nadzoruje pozostałych zarządców dróg i nie ma możliwości formalnych ingerowania w sprawy pozostające w kompetencji organów samorządowych. - odpowiada wiceminister infrastruktury, Rafał Weber - Należy przy tym wskazać, że Most Tczewski znajduje się w ciągu drogi powiatowej i nie spełnia oraz nie będzie spełniał (pomimo przeprowadzanych robót) parametrów technicznych i użytkowych właściwych dla dróg krajowych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643). Nie ma zatem możliwości zaliczenia ww. drogi powiatowej wraz z mostem do kategorii dróg krajowych, a więc i przejęcia mostu na rzecz Skarbu Państwa. Mimo że realizacja zadań na drogach samorządowych leży po stronie zarządców dróg samorządowych, to Minister Infrastruktury ma świadomość, że kluczowym znaczeniem dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych jest rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej. Rozwój infrastruktury drogowej przyczyni się natomiast do zwiększenia dostępności komunikacyjnej w całym kraju oraz ułatwi rozwój transportu lokalnego. Istnieje potrzeba, aby inwestycje dotyczące dróg samorządowych mogły być dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Państwa. W gestii Ministra Infrastruktury na wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na drogach powiatowych znajdują się rezerwa subwencji ogólnej oraz Fundusz Dróg
Samorządowych.

Przedstawiciel dodaje, że najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie na zadania gminne i powiatowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych jest planowany na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie do wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe i gminne jest uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego, im niższy dochód własny jednostek samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania. Z kolei o środki z rezerwy subwencji ogólnej może ubiegać się ustawowy zarządca drogi. Dofinansowanie inwestycji w ramach rezerwy jest możliwe po spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych, a dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości zadania. Obie wskazane przez ministerstwo drogi nie mogą być jednak ratunkiem dla Mostu Tczewskiego - bowiem Starostwo Powiatowe nie środków na wkład własny przy tej wielomilionowej inwestycji.


Resort przypomina, że w 2014 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego uzyskał dofinansowanie I etapu przebudowy mostu w Tczewie w wysokości 22,7 mln zł, co stanowiło 75% kosztów realizacji wnioskowanego wówczas zadania. Warunkiem uzyskania kolejnego dofinansowania było pełne wykorzystanie przyznanych w 2014 r. środków rezerwy oraz deklarowanego udziału własnego. Realizacja zadania trwała 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Zarząd Powiatu Tczewskiego nie mógł złożyć kolejnego wniosku o dofinansowanie z omawianej rezerwy w 2015 r. i w 2016 r., z uwagi na trwające roboty na I etapie. Po zakończeniu i rozliczeniu I etapu, w 2017 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego, złożył wniosek o dofinansowanie z ww. rezerwy kontynuacji zadania pn. "Przebudowa mostu Tczewskiego - etap II". Uzyskał dofinansowanie w wysokości 31,2 mln zł.

- Z przekazanych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego informacji wynika, że termin zakończenia zadania zaplanowany jest 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Do czasu zakończenia realizacji etapu II zadania i jego rozliczenia nie będzie możliwe uzyskanie kolejnego
dofinansowania z powyższej rezerwy (prace są wstrzymane ze względu na działania konserwatora zabytków - i wciąż nie wiadomo, co wydarzy się dalej - przyp. red.) - dodaje wiceminister - Minister Infrastruktury nie uczestniczy w procesie inwestycyjnym na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego i poza rezerwą subwencji ogólnej oraz Funduszem Dróg Samorządowych nie ma obecnie innych formalnych możliwości finansowego wsparcia inwestycji realizowanych na drogach powiatowych. Jednocześnie uprzejmie informuję, że minister właściwy do spraw transportu nie nadzoruje działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków i nie jest organem właściwym do oceny decyzji podjętych przez
pomorskie służby konserwatorskie względem mostu w Tczewie.

Odpowiedź podobnej treści otrzymały gdańskie posłanki Małgorzata Chmiel i Agnieszka Pomaska.

- Uprzejmie informuję, że strona rządowa jest otwarta na współpracę ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi znalezieniem możliwego w obecnym porządku prawnym rozwiązania kwestii mostu w Tczewie. - zadeklarował posłance Pomaskiej Rafał Weber.


Na odpowiedź na swoją interpelację czeka jeszcze poseł Piotr Adamowicz.

Sonda - odpowiedz na pytanie

Kogo chcesz na letnim koncercie w Tczewie? (część 1 z 2)

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (37)
dodaj komentarz

 • +15

  Byk Marian_gość

  02.04.2020, 10:27

  Hmmm

  Teraz to już zapomnieć można na długo o jakiej kolwiek kasie na remont, jak to się wszystko skończy rząd ogłosił że jest kryzys na nic pieniędzy nie dadzą także sprawa mostu wróci dopiero za 20lat

  Odpowiedz
  IP: 185.167.xx4.xx2 
 • -9

  Alexis_gość_gość_gość

  02.04.2020, 11:07

  Co za bzdura, rząd będzie budował obwodnice, Centralny Port Komunikacyjny, nikt nie zawiesi rozpoczetych inwestycji, tak samo powinno być z mostem. jak można zatrzymac odbudowę która już trwa? Aż takich idiotów chyba w tym rzadzie nie ma? a może są...

  Cytuj
  IP: 195.191.xx0.xxx 
  +4

  Łupaszko_gość_gość

  02.04.2020, 12:43

  '' a'la long"

  Jak można rozpocząć remont nie mając funduszy na jego realizacje????

  Cytuj
  IP: 37.47.xx0.xx1 
  +9

  Łupaszko_gość_gość

  02.04.2020, 12:48

  '' a'la long"

  Tak krzyczeli że rządowi nic do samorzadów, a jak mają okazje sie wykazać to jest jedna wielka porażka - Augustyn WON!!!!!!

  Cytuj
  IP: 37.47.xx0.xx1 
  -6

  Alexis_gość_gość_gość_gość

  02.04.2020, 15:10

  "Jak można rozpocząć remont nie mając funduszy na jego realizacje????" Co to za brednie w ogóle? :D Proszę nie pisać nieprawdy, pieniądze były przyznawane etapami i na nie pieniądze były. Muszę wykładać panu całą historie tej odbudowy czy tez udaje pan tylko że jej nie zna po to aby manipulować innymi?

  Cytuj
  IP: 195.191.xx0.xxx 
  +5

  Łupaszko_gość_gość

  02.04.2020, 16:16

  '' a'la long"

  Jak nie mam forsy na kolejne etapy i nie mam pojecia skąd je wziąć, to nie buduje tego betonowego kloca bo po co? Rozbieram te zardzewiałe gówno żeby samo nie spadło i koniec... Proste co karington?

  Cytuj
  IP: 37.47.xx0.xx1 
  -6

  Alex_gość_gość_gość

  02.04.2020, 17:12

  Nie, nie proste, manipulujesz swoimi wpisami i wprowadzając ludzi w błąd. Skończ.

  Cytuj
  IP: 109.197.xx9.xx2 
 • +7

  ancymon_gość

  02.04.2020, 10:28

  za przeproszeniem, ale walkę o most przełóżmy lepiej na przyszły rok. teraz nie ma to sensu, każdy jest w stresie, walczy o swoje życie, a tutaj durny most. tak, wiem, że przejazd z MB albo Lis jest utrudniony, ale teraz to musimy zająć się swoim przetrwaniem! i żeby nie było, jestem historykiem, zwolennikiem nawet odbudowy pełnej historycznej. ale skupmy się na walce o życie!

  Odpowiedz
  IP: 83.25.xx5.xx0 
 • -10

  Tczewiak_gość_gość

  02.04.2020, 10:47

  Most dzieli

  Most jest mostem nie jest durnym mostem . 2 miliardy na rządową propagande TVP , a nie mają 30 mln na pomoc przy odbudowie przeprawy przez Wisłę . Na Żuławach wiślanych mieszkają Polacy WYBORCY .

  Cytuj
  IP: 188.147.xx9.xx0 
  -8

  ..._gość

  02.04.2020, 12:37

  Te mityczne 2 mld zostały już przeznaczone przez opozycję na wszystko co tylko im do głowy przyszło. Dodajmy jeszcze , że to nie była gotówka, którą można było rozdysponować na dowolne cele - to było poręczenie w obligacjach. Nawet gdyby te 2mld były, to zabrałbyś je na most nie dając na onkologię? No faszysta jeden. Zgłoś się do Tuska, Kidawy i tej całej zgrai , która za swoich rządów puszczała bokiem setki miliardów wyłudzanego VATu.

  Cytuj
  IP: 94.254.xx4.xxx 
  +13

  Zielona Wyspa_gość_gość

  02.04.2020, 19:20

  UJAWNIAMY !!!

  Most ruszy z kopyta jak PiS dojdzie do władzy , a królem zostanie Jarosław Kaczyński , kasztelanem mostu Smoliński !?

  Cytuj
  IP: 188.147.xx6.xx0 
 • -1

  Łupaszko_gość_gość

  02.04.2020, 10:32

  '' a'la long"

  Augustyn podaj sie do dymisji - NATYCHMIAST!!!!!!!!!!!

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx0.xx1 
 • -2

  Alexis_gość_gość_gość_gość

  02.04.2020, 15:11

  bo? A ty Łupaszko poddaj sie w zamian badaniom mózgu, dobrze?

  Cytuj
  IP: 195.191.xx0.xxx 
  +5

  Łupaszko_gość_gość

  02.04.2020, 16:24

  '' a'la long"

  Bo bo bo jesteś beznadziejny i jestes odpowiedzialny za przestój w pracach nad mostem bo bo bo bo TO!!!!!!!

  Cytuj
  IP: 37.47.xx0.xx1 
  -5

  Alex_gość_gość_gość

  02.04.2020, 17:13

  Manipulujesz swoimi wpisami i wprowadzając ludzi w błąd. Skończ. Starosta NIE jest odpowiedzialny za wstrzymanie prac, swoje zarzuty kieruj do PWKZ z Gdańska.

  Cytuj
  IP: 109.197.xx9.xx2 
  +6

  Łupaszko_gość_gość

  02.04.2020, 19:48

  '' a'la long"

  Tak tak konserwator jest winny, rzad jest winny tylko starostwo jest kryształowe :)

  Cytuj
  IP: 37.47.xx0.xx7 
  +4

  realista_gość_gość_gość

  03.04.2020, 14:55

  Raczej niejaki Smoliński ,który nawet palcem nie kiwnął w tym kierunku!

  Cytuj
  IP: 84.38.xx8.xx1 
 • -2

  Obywatel RP_gość

  02.04.2020, 10:43

  PIS celowo wypuścił wirusa

  PIS celowo wypuścił wirusa by nie remontować mostu w Tczewie. Kaczyński jest zdolny do wszystkiego.

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx2.xx4 
 • -3

  dick_gość

  02.04.2020, 11:22

  Klasyczna spychologia urzędowa

  Odpowiedz
  IP: 195.191.xx0.xx2 
 • +4

  Łupaszko_gość_gość

  02.04.2020, 12:59

  '' a'la long"

  Najlepsze w tym wszystkim jest to, ze ten most jest pod kuratelą starostwa, ktore w ogóle nie poczuwa sie do odpowiedzialnosci i mowi ze to wina rządu - masakra :)

  Cytuj
  IP: 37.47.xx0.xx1 
 • -2

  Jurejko_gość

  02.04.2020, 13:31

  Smolinski i most

  Ciekawe czy glowny inicjator staran Brzadkowski dalej bedziej glosil swoje propisowskie komentarze pelne akceptacji dla metody rzadow swity Kaczynskiego wsrod ktorych jest nasz "prawnik" Kazio Smolinski - ratowniczy stoczni i oczywiscie teoretyk ochrony tego mostu

  Odpowiedz
  IP: 31.60.xx6.xx0 
 • Pan_gość

  02.04.2020, 14:14

  Rozumiem że takią samą miętę czujesz do posła kilku kadencji Kulasa? W końcu mieli dwa razy więcej czasu na remont. Doprawdy niektórym most nie był potrzebny gdy rządziła PO, a teraz jest niezbędny do życia niczym chleb. Żal. Powiem wprost, rzygać się chce gdy ci lokalni partyjniacy używają mostu do walki politycznej, a tak naprawdę jest on im zupełnie obojętny. Cyniczne polityczne szuje.

  Cytuj
  IP: 94.254.xx4.xxx 
  +8

  Patriota niezależny_gość_gość__gość

  02.04.2020, 19:31

  Mieszane uczucia !!

  Odpowiedzialny za zaistniała sytuację jest były starosta i była rada powiatu !! Natomiast obecny starosta oraz obecna rada powiatu za przejęcie bez audytu i zaakceptowanie dobra stanu są w pełni z poprzednikami odpowiedzialni ! Konserwator zastopował jedynie bezprawie budowlane i chwała mu !!

  Cytuj
  IP: 188.147.xx6.xx0 
  -6

  Alex_gość_gość_gość_gość

  02.04.2020, 20:45

  Patrioto drogi, o jakim bezprawiu budowlanym mówisz? :p Prosze nie kłamać - było PRAWOMOCNE pozwolenie na budowę, a prokuratura odmówiła wszczęcia postepowania bo wlasnie stwierdziła, ze nie moglo dojsc do przestepstwa skoro wszystko odbywalo sie zgodnie z pozwoleniem na budowę. To logiczne.

  Cytuj
  IP: 109.197.xx9.xx2 
 • -1

  Gg_gość_gość

  02.04.2020, 14:28

  Łupaszko

  Łupaszko won z tego forum bo tylko glupoty piszesz ze swojego fotela

  Odpowiedz
  IP: 188.147.xx7.xx8 
 • +6

  Patriota niezależny_gość_gość__gość

  02.04.2020, 23:52

  Alex ?!

  Prawomocne pozwolenie , a zakres prac i proces technologiczny to niuanse wstrzymania ! Jak można zauważyć tu nie było planu i ciągu prac , tu się robiło i robi na łapu capu po tczewsku !! Jak można robić rekonstrukcję wieżyczek a następnie burzyć przęsła ! To tak jak budować blok i w nim mieszkania bez klatki schodowej - litości !!! Wcześniejszym etapie naprawiano powierzchnię jezdnią i co po niej zostało i gdzie tu logika ! Tak odpowiedzialność ponoszą poprzedni i obecny starosta i poprzednia i obecna rada powiatu !!

  Cytuj
  IP: 188.147.xx1.xx5 
 • -7

  Jurejko_gość

  02.04.2020, 14:55

  do Pana

  "Rozumiem że takią samą miętę czujesz do posła kilku kadencji Kulasa? W końcu mieli dwa razy więcej czasu na remont. Doprawdy niektórym most nie był potrzebny gdy rządziła PO, a teraz jest niezbędny do życia niczym chleb. Żal. Powiem wprost, rzygać się chce gdy ci lokalni partyjniacy używają mostu do walki politycznej, a tak naprawdę jest on im zupełnie obojętny. Cyniczne polityczne szuje."

  NIe wiem czy to sam Pan [Brzadkowski] mnie zaszczycił odpowiedzia. W którym miejscu napisalem, że most był czy nie był potrzebny. Mam do niego podobny stosunek jak zapewne większość mieszkanców Tczewa, warto byłoby zachować jak obiekt zabytkowy, acz z pewnością są teraz znacznie ważniejsze kwestie. Wiec ne bardzo rozumiem czemu ma służyc wrzucnie takich niusów na tcz.pl, organizowanie wyjazdów do pisich Ministrów, którzy poklepia po plecach, zrobią sobie wspolne fotki i wydadzą jakieś mgliste pisma dające nadzieje. Smolinski szedł do wyborów z programem m.in. ratowania mostu tczewskiego, miał czas był nawet w resorcie wśród decydentów (o ile w PISie w ogole cos takiego obowiazuje, bo wiadomo kto jest decydentem decydentów). Wiec czytając niekóre opinie i komentarze Brzadkowskiego (którego dzialalnosc na rzecz upowszechniania histrii miasta doceniam) swoją drogą zastanawiam się w czym tak bardzo imponuje mu partia Smolinskiego i innych tuzów demokracji made by PIS. PS. mam gdzieś co było przed 2015, mamy rok 2020 i promowane przez propgandowe media hasła o wielkim rozkwicie gospodarczym i pekajacych portfelach. Kulasa mialem okazje poznac, jest specyficzny i za miekki na politykę. Ale z pewnością nie wkreciłby się tak jak prawnik Kazimierz w popieranie ziobrystoskiego rozwalania trójpodzialu wladzy, retoryki antyunijnej, wspieraniu białoruskiej metody rzadów narzuconej przez Kaczynskiego, wspieraniu aferzysty Banasia i głosowanie za poprawką o wyborach w stanie zarazy. Dodam, że nigdy nie byłem zwolenikiem partii centrowych (tym bardziej prawicowej komuny ala PIS i bardziej bruntanych przybudówek), nie mam wśród przodków ubeków i komnistów, jestem zainteresowany rozwojem i silnej podstawy dla przedsiębiorczości i i przeciwnikiem fiskalizmu (którego PIS nam zapewnił w nadmiarze). Wiec mój drogi Panie jak już ten monopartyjny beton PISu przejdzie do lamusa, a Smolinski bedzie chodził po Tczewie ze spuszczoną głową, bedziesz mógł napisać "za PISu też nic nie zrobili z mostem"

  Odpowiedz
  IP: 178.235.xx4.xx8 
 • +3

  ._gość

  02.04.2020, 15:39

  Tyle słów, treści niewiele i bardzo dużo jadu. W ten sposób na pewno wspólnie wybudujecie ten most IMBECYLE

  Cytuj
  IP: 5.173.xx4.xx3 
  +1

  ._gość

  02.04.2020, 15:53

  Rozumiem twoje argumenty I przyznam ze sa one napisane merytorycznie I kazdy ma prawo do swojej oceny, lecz nie do podwazenia jest fakt ze to Smolinski mimo wszystko zrobil do tej pory najwiecej dla tego mostu. Mysle oczywiscie o srodkach ktore dotychczas most strawil, a apetyt ma duzy. Nie to ze bronie dzialan pisu ale prawda jest taka, ze dofinanasowania byly od nich w przeciwienstwie do lokalnego marszalka oraz poslow uprzednich rzadow PO PSL. Nie maja wkladu w odbudowe prucz ujadania w mediach na PIS. Analizujmy fakty a nie newsy bo wiekszosc z nich nie ma nic wspolnego z prawda. Zyczliwie podrawiam

  Cytuj
  IP: 91.231.xx1.xx0 
  -3

  Alex_gość_gość_gość

  02.04.2020, 17:20

  "Smolinski mimo wszystko zrobil do tej pory najwiecej dla tego mostu." Prosze nie wprowadzac ludzi w bład i nie pisac nieprawdy. PO-PSL dało pieniądze na I etap odbudowy czyli niemal 25 mln zł + za PO-PSL minister kultury dał kilka milionów na odbudowę wież. Z kolei marszałek Struk dał 2 mln zł na I etap, na II A już faktycznie nie dał. Na etap II A rząd PiS dał 31 mln zł, ale nie jest to żadna zasługa Smolińskiego. Smolińskiego "zasługą" jest to że rząd dał tak mało, bo powiat za kadencji starosty Dzwonkowskiego (też PiS) liczył na 50 mln zł a nie tylko na 31. Proszę być precyzyjnym gdy pisze Pan o finansowaniu mostu.

  Cytuj
  IP: 109.197.xx9.xx2 
 • Gość_gość_gość_gość_gość_gość

  02.04.2020, 15:15

  Duża kasa w U.M.

  A może coś kapnie na most marszałek woj. pomorskiego Struk. Wszyscy PO kasę do Rządu ,a do Urzędu Marszałkowskiego nikt się nie zwraca . Ciekawe.

  Odpowiedz
  IP: 31.2.xx1.xx0 
 • -6

  Alex_gość_gość_gość_gość

  02.04.2020, 17:30

  Prosze nie pisac takich bzdur, jak sie nie ma pojęcia o potrzebach finansowych mostu tczewskiego. UM dał kase na I etap odbudowy, ale środki UM to kropla w morzu potrzeb. UM niestety nie stać na odbudowe mostu, stac tylko państwo polskie.

  Cytuj
  IP: 109.197.xx9.xx2 
 • +2

  Łupaszko_gość_gość

  02.04.2020, 16:37

  '' a'la long"

  Jestem ciekawy również czy taki Augustyn np. Zastanawiał sie nad mostem kolejowym, który właśnie został "odkryty", ale znając Augustyna to on myśli o wszystki...

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx0.xx1 
 • -2

  dick_gość

  03.04.2020, 11:42

  "Najlepsze w tym wszystkim jest to, ze ten most jest pod kuratelą starostwa, ktore w ogóle nie poczuwa sie do odpowiedzialnosci i mowi ze to wina rządu - masakra :)"

  Po czym wnosisz? Bo chyba się nie rozumiemy.

  Odpowiedz
  IP: 195.191.xx0.xx2 
 • -2

  realista_gość_gość_gość

  03.04.2020, 14:49

  "Te mityczne 2 mld zostały już przeznaczone przez opozycję na wszystko co tylko im do głowy przyszło. Dodajmy jeszcze , że to nie była gotówka, którą można było rozdysponować na dowolne cele - to było poręczenie w obligacjach. Nawet gdyby te 2mld były, to zabrałbyś je na most nie dając na onkologię? No faszysta jeden. Zgłoś się do Tuska, Kidawy i tej całej zgrai , która za swoich rządów puszczała bokiem setki miliardów wyłudzanego VATu."

  Widzę,że u Ciebie coś pod kopułą nie tak.Bredzisz i piszesz jakieś bzdury lecz się albo nie zabieraj głosu.

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx8.xx1 
 • +1

  Kamila_gość

  09.04.2020, 17:19

  Zrzutka.pl

  ZEBRAC PIENIĄDZE NA ZRZUTKA. PL!!!!

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx6.xx0 
 • kapsuł_gość_gość

  12.05.2020, 15:26

  ??????????????????

  ja to sobie myślę tak:czy :gdybym był królem Tczewa i dbał o swoich jadłodawców to wolałbym wybudować most lisewski żeby ładnie wyglądał i służył tylko kilku lisewiakom czy przykładowo wyremontować kilka ulic w Tczewie aby służyły większej ilości ludzi i przynosiły profity i bezpieczeństwo?Ja,podatnik tczewski wybieram wariant drugi.A ty?.Amen

  Odpowiedz
  IP: 83.20.xx3.xx0 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.