Budżet Obywatelski Tczewa - coraz mniej czasu na zgłoszenia

Budżet Obywatelski (fot. tcz.pl)
Budżet Obywatelski Tczewa - coraz mniej czasu na zgłoszenia
Do 16 lutego można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2025 r. Zgłaszać projekty i głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku.

Podstawowe wymogi formalne jakie muszą spełniać zgłaszane projekty:

- projekt może zgłosić mieszkaniec Tczewa;
- mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów;
- projekt należy złożyć na formularzu zgłoszenia projektu, określonym przez prezydenta Tczewa (do pobrania na www.bo.tczew.pl) W formularzu, oprócz danych autora projektu należy załączyć także m.in. opis projektu , lokalizację, szacunkowy koszt realizacji;

- do formularza zgłoszenia projektu należy obowiązkowo dołączyć listę mieszkańców popierających projekt zawierającą podpisy co najmniej 20 mieszkańców (wzór listy mieszkańców do pobrania na www.bo.tczew.pl).

Podstawowe wymogi merytoryczne:

- proponowane projekty są zadaniami inwestycyjnymi, których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy;
- są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego;
- ich całkowity szacunkowy koszt realizacji nie przekracza maksymalnych szacowanych kosztów realizacji projektów dużych;
- są zlokalizowane na terenie, do którego Gmina posiada tytuł prawny, uprawniający do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat. W przypadku braku tytułu prawnego do terenu na dzień zgłoszenia projektu autor projektu zobowiązany jest przedstawić oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zobowiązaniu do nieodpłatnego oddania Gminie do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat;
- są zlokalizowane na terenach o uregulowanym stanie prawnym, tzn.:
co do których nie zaplanowano sprzedaży, użyczenia, oddania w najem, ani wykonania nowych inwestycji, remontów, jak również nie toczy się postępowanie administracyjne lub inne, które może zmienić przeznaczenie, funkcję lub sposób użytkowania tych terenów lub obiektów;
- są wykonalne technicznie, tzn. są możliwe do realizacji w założonym terminie, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania projektu oraz przeprowadzenia niezbędnych działań formalnoprawnych;
- są ogólnodostępne dla mieszkańców;
- są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
- są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;
- nie zakładają wykonania wyłącznie planu lub dokumentacji technicznej na realizację zadania;
- nie zakładają wykonania jednego z elementów (etapów) realizacji projektu, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów).

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1) Zgłaszanie projektów - w terminie: od 26.01.2024 r. do 16.02.2024 r.;

2) Publikacja informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty-w terminie do 01.04.2024 r.;
3) Publikacja informacji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu do głosowania - w terminie do 14.06.2024 r.;
4) Publikacja informacji dotyczącej zaktualizowanej listy projektów które nie zostały dopuszczone do głosowania oraz zaktualizowanej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie - w terminie do 28.06.2024 r.;
5) Publikacja informacji o terminie przeprowadzenia głosowania - w terminie do dnia 14.07.2024 r.;
6) Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania - nie później niż 10 dni roboczych od ostatniego dnia głosowania;
7) Zakończenie konsultacji społecznych w terminie do: 04.10.2024 r.

Informacje na temat określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2025 r. dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz na stronie www.bo.tczew.pl.

Drukuj
Prześlij dalej