Sprawdź, co zmieni się w zasiłkach od nowego roku

Pieniądze, monety
Tczew - Sprawdź, co zmieni się w zasiłkach od nowego roku
Spóźniłeś się z opłaceniem składek? Od nowego roku nie będzie to już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego. To nie koniec zmian w zasiłkach, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Inne dotyczą m.in. wysokości świadczeń i okresu ich pobierania.

Zasiłek mimo spóźnienia ze składkami

Każdego roku, od przedsiębiorców, którzy spóźnili się z ich opłaceniem, a chcieli zachować prawo do zasiłku, do ZUS trafiało ponad 150 tys. wniosków o przywrócenie terminu płatności składek. Od nowego roku takie wnioski nie będą już potrzebne. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, czyli takie z którego korzystają m.in. przedsiębiorcy i osoby  z nimi współpracujące, nie będzie już ustawało z powodu nieterminowego opłacenia składek. Innymi słowy, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, również gdy  opłacili składki po terminie.
Natomiast osoby, których niezdolność do pracy powstanie w okresie, gdy będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, będą mogły otrzymać świadczenia po spłacie zadłużenia. Prawo do tych świadczeń ulegnie jednak przedawnieniu, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania tego prawa. Natomiast zadłużenie wynoszące do  1 proc. minimalnego wynagrodzenia nie będzie już przeszkodą w wypłacie zasiłku. 

Zmiany w wysokości zasiłku

Zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu będzie wyliczany na korzystniejszych zasadach. Obecnie jest on niższy od standardowej stawki i wynosi co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru. Od nowego roku, miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80 proc. zarówno dla osoby hospitalizowanej, jaki i przebywającej w domu.
Od 2022 r. podstawy wymiaru zasiłku nie będzie się obliczać na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Dotychczas były to 3 miesiące kalendarzowe.

Korekty okresu zasiłkowego

Okres zasiłkowy wynosi standardowo 182 dni i określa łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli była ona spowodowana różnymi przyczynami. W przypadku przerw w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się okres niezdolności do pracy przypadający przed przerwą, o ile jest ona spowodowana tą samą przyczyną, a przerwa nie przekracza 60 dni.  Od stycznia nie będzie mieć znaczenia, jaka choroba była powodem niezdolności do pracy przed i po przerwie. Będzie ona liczona jednakowo, bez względu na to czy chodzi o te same czy różne choroby. Wyjątkiem będzie niezdolność do pracy przypadająca na czas ciąży. Do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Zasiłek po ustaniu zatrudnienia

Według nowych przepisów po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać zasiłek chorobowy do 91 dni. Ta zasada nie będzie dotyczyła m.in. osób chorych na gruźlicę lub niezdolnych do pracy w czasie ciąży. Osoba, której wyczerpał się okres zasiłku, tak jak dotąd będzie mogła wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne, które przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy, jeśli nadal ona, choruje, lecz rokuje odzyskanie zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji.

Macierzyński w razie śmierci pracodawcy

Prawo do zasiłku macierzyńskiego otrzymają od stycznia kobiety, których zatrudnienie ustało w czasie ciąży z powodu śmierci pracodawcy. Dotychczas po urodzenia dziecka nie miały one prawa do zasiłku. Jeśli ubezpieczona była zatrudniona na umowę o pracę i ta umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Drukuj
Prześlij dalej