Lepiej wybierz! Jak wygląda głosowanie poza lokalem wyborczym?

Wybory samorządowe 2018 (fot. Tcz.pl)
Tczew - Lepiej wybierz! Jak wygląda głosowanie poza lokalem wyborczym?
Tylko do 13 maja wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zgłosić potrzebę głosowania korespondencyjnego. Szkoda, że w wyniku nowelizacji Kodeksu wyborczego z 2018 r. z tego ułatwienia nie mogą korzystać wszyscy wyborcy. Wg CBOS aż 65% respondentów opowiada się za przywróceniem takiej możliwości.

Jak złożyć wniosek?

Do głosowania korespondencyjnego uprawnieni są teraz tylko wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, głosujący w kraju. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu (w praktyce najlepiej skontaktować się w tym celu z właściwą delegaturą Krajowego Biura Wyborczego). Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Niezależnie od sposobu zgłoszenia, powinno ono zawierać:

- nazwisko i imię (imiona)

- imię ojca
- datę urodzenia
- numer PESEL wyborcy
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
- adres pocztowy, na który ma być wysłany pakiet wyborczy
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. (Jeżeli dokonaliśmy zgłoszenia ustnie, należy odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.)
- w razie potrzeby - prośbę o nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a.

Jak wygląda pakiet do głosowania korespondencyjnego?

Po złożeniu wniosku pakiet wyborczy zostanie dostarczony najpóźniej 7 dnia przed dniem wyborów. Trzeba odebrać go osobiście, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i za pokwitowaniem. Jeśli nie jest to możliwe, doręczający sam potwierdzi datę doręczenia, wskaże odbierającego i przyczynę braku podpisu adresata. W razie nieobecności powtórne doręczenie nastąpi nie później niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia. Warto pamiętać, że przy odbiorze pakietu wyborczego można zgłosić potrzebę odbioru koperty zwrotnej pod wskazanym adresem.
W pakiecie wyborczym znajdą się:

- koperta zwrotna
- karta do głosowania
- koperta na kartę do głosowania
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania
- instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Sama procedura oddania głosu jest prosta i opisana w instrukcji głosowania. Przede wszystkim, należy oddać głos na karcie do głosowania, potem włożyć ją do "koperty na kartę do głosowania" i zakleić (niezaklejenie koperty unieważni oddany głos). Do koperty zwrotnej, która będzie zaadresowana do obwodowej komisji wyborczej, należy włożyć zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz podpisane (wraz z datą i miejscem sporządzenia) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, kopertę zakleić.

Jak przekazać wypełniony pakiet korespondencyjny?

Jest kilka możliwości przekazania koperty zwrotnej KOMU? - każdy z nich obwarowany terminami: 1) przez pracownika Poczty Polskiej, jeśli przy odbiorze pakietu do głosowania wyborca zgłosił potrzebę odbioru - najpóźniej do 23 maja; 2) doręczenie przez Pocztę Polską - najpóźniej do 23 maja, jeśli placówka jest na obszarze gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców; 3) przez dowolną placówkę Poczty Polskiej - najpóźniej do 22 maja; 4) osobiste zaniesienie do obwodowej komisji wyborczej - najpóźniej do końca dnia głosowania, czyli 26 maja.

Głosowanie korespondencyjne - dlaczego nie dla wszystkich?

Głosowanie korespondencyjne wprowadzono do kodeksu wyborczego w 2011 roku. Tę możliwość uzyskały osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby przebywające poza granicami kraju. O rozszerzenie uprawnienia na wszystkich wyborców zabiegały wówczas organizacje społeczne działające na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej, m.in. Fundacja Batorego.

"Po pozytywnych doświadczeniach ze stosowania nowej procedury w praktyce, od wyborów w 2015 roku procedura stała się powszechna, do głosowania korespondencyjnego zostali uprawnieni wszyscy wyborcy w kraju i za granicą. Korzystało z niej wówczas po kilkadziesiąt tysięcy wyborców, a największą popularnością cieszyła się wśród wyborców przebywających poza granicami kraju". -podkreśla dr Jarosław Zbieranek w opracowaniu "Głosowanie korespondencyjne - ważne ułatwienie dla wyborców".

"Niestety, podczas nowelizacji Kodeksu wyborczego w 2018 głosowanie korespondencyjne zostało ograniczone wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami. Większość wyborców korzystających z tego rozwiązania - w tym osoby starsze lub przebywające poza granicami kraju - straciło to uprawnienie. Warto przywrócić taką możliwość, ponieważ dla wielu obywateli i obywatelek urata możliwości głosowania korespondencyjnego oznacza w praktyce, że nie mogą zagłosować" - dodaje Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego.

Według badania CBOS dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z grudnia 2018 r, aż 73% spośród Polek i Polaków najchętniej wybiera oddanie głosu w lokalu wyborczym, jednak zdecydowana większość chciałaby mieć także możliwość oddania głosu korespondencyjnie. W tym samym badaniu takie rozwiązanie poparło 65% respondentów.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA