26 tys. zł na ochronę przyrody w rezerwacie w Opaleniu

Las (fot. mat. prasowe)
26 tys. zł na ochronę przyrody w rezerwacie w Opaleniu
ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał Gminie Gniew dofinansowanie w wysokości 22 500 zł na zadanie pn. "Czynna ochrona przyrody gminy Gniew". Projekt realizowany będzie od czerwca do listopada bieżącego roku i dotyczy działań ochronnych w rezerwacie Opalenie oraz na pomnikach przyrody.

Realizacja projektu przyczyni się do zachowania i poprawy warunków bytowych zbiorowisk roślinnych oraz rzadkich gatunków roślin chronionych, występujących w pasie drogowym drogi G000148 Opalenie - Mała Karczma, wzdłuż granicy rezerwatu przyrody "Opalenie".

Przedmiotowe zbiorowiska roślinne z groszkiem wielkoprzylistkowym, pluskwicą europejską, lilią złotogłów, dzięki właściwemu wykaszaniu poboczy, usuwaniu podrostu drzew i krzewów oraz usuwaniu ściętej biomasy znalazły optymalne warunki rozwoju, a populacja poszczególnych gatunków, dla których m. in. powołano rezerwat, wzrasta. Szacuje się, że stanowisko groszku wielkoprzylistkowego w rezerwacie Opalenie jest jednym z największych w kraju.

Zmiana sposobu oraz terminów wykaszania poboczy w latach 2018-2021 wpłynęła pozytywnie na rozwój populacji groszku wielkoprzylistkowego - potwierdzono nowe stanowiska wzdłuż drogi poza granicami rezerwatu, a doświetlenie i odsłonięcie podłoża zaowocowało pojawieniem się nowych stanowisk pluskwicy europejskiej i lilii złotogłów.


Drugim z elementów projektu jest wykonanie oceny dendrologicznej oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody na terenie gminy Gniew. Ostatnia kompleksowa inwentaryzacja miała miejsce kilka lat temu i nie może być traktowana jako aktualna. Gmina Gniew corocznie stara się wykonywać przegląd pomnikowych drzew i w miarę potrzeb dokonywać zabiegów pielęgnacyjnych.

- W roku 2022 chcemy dokonać przeglądu wszystkich pomników przyrody, a w przypadku drzew o złym stanie dokonać pełnej analizy ich stanu zdrowotnego i zaplanować działania ochronne (cięcia korekcyjne, zachowawcze, konieczność wykonania wiązań lub redukcji korony itp.). W ramach projektu 5 drzew pomnikowych zostanie objęte takimi działaniami w bieżącym roku. W ramach działań realizowanych w rezerwacie "Opalenie" i w jego bezpośrednim otoczeniu prace będą polegały na wykoszeniu ręcznie lub maszynowo roślinności zielnej z pasa o szerokości około 5 m po obu stronach drogi, usunięcia podrostu drzew i krzewów oraz ewentualnej niezbędnej korekty koron drzew, umożliwiając tym samym optymalne doświetlenie stanowisk roślin chronionych. Skoszona biomasa z rezerwatu i pobocza po przeciwległej stronie drogi zostanie usunięta, by zapewnić chronionym gatunkom jeszcze lepsze warunki rozwoju. - czytamy.


Prace będą konsultowane z Prof. Jackiem Herbichem - botanikiem z Uniwersytetu Gdańskiego i pracownikami RDOŚ w Gdańsku.

Całkowita wartość projektu wynosi 26 000 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Gdański wynosi 22 500 zł, zaś wkład własny Gminy Gniew 3 500 zł.

Drukuj
Prześlij dalej