Zasady ogólne emisji reklam w serwisie internetowym www.tcz.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Umieszczanie reklamy w serwisie www.tcz.pl dokonywane jest w oparciu o niniejsze zasady ogólne oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. TCZ.PL. Spółka z o. o. zwanej w dalszej części "TCZ.PL" nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych w związku z treścią zamieszczonej reklamy. W sytuacjach szczególnych emisja reklam może odbyć się jedynie po pisemnym oświadczeniu Zamawiającego, że w skutek emisji reklamy żadne prawa osób trzecich nie zostaną naruszone. A także pisemnym oświadczeniu, że Zamawiający bierze na siebie pełną odpowiedzialność za emisję swojej reklamy.

3. TCZ.PL zastrzega sobie prawo przyjęcia lub odrzucenia zamówienia oraz wstrzymania emisji reklamy bez podania przyczyny, w szczególności:


- jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadą współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

- jeżeli Reklamodawca nie dotrzymuje terminów dostarczenia materiałów do emisji reklamy.

- jeżeli nie zostaną spełnione warunki formalne lub techniczne dotyczące złożonego zamówienia.

- w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia terminu zapłaty

- jeżeli pojawią się inne okoliczności niezależne od woli TCZ.PL. uniemożliwiające emisję reklamy.

4. Złożenie zamówienia na emisję reklamy jest tożsame z posiadaniem przez Reklamodawcę wszelkich praw do materiałów reklamowych objętych zamówieniem, w szczególności, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych do posługiwania się zleconymi do emisji reklamy informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi oraz innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej. W przypadku gdyby emisja reklamy naruszała jakiekolwiek prawa osób trzecich Reklamodawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych z tego tytułu.

5. Zamówienie na reklamę przyjmowane jest w formie elektronicznej: poczta e-mail, bądź zgłoszenie wysłane za pomocą formularza kontaktowego . Inne akceptowane formy zamówienia to fax lub list tradycyjny. Zamówienie w wszystkich wymienionych przypadkach musi być wysłane minimum 7 dni przed emisją zamawianej reklamy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w niniejszych Zasadach Ogólnych emisji reklamy i następuje z chwilą złożenia potwierdzenia przez TCZ.PL.

6. Rezygnacja z zamówienia może być złożona w formie pisemnej , fax, e-mail, za pośrednictwem poczty, nie później niż 2 dni robocze przed ustaloną datą emisji reklamy - bez konsekwencji finansowych po stronie Reklamodawcy, z zastrzeżeniem uregulowania kosztów produkcji reklamy, jeżeli Reklamodawca zlecił ją TCZ.pl.

7. Rezygnacja z zamówienia otrzymana przez TCZ.PL. po terminie, o którym mowa powyżej skutkuje obciążeniem Reklamodawcy należnością w wysokości 100% (lub 50 % - dowolnie) wartości zamówienia.

II. Płatności


1. Opłata za emisję reklamy uiszczana jest przelewem na konto: Bank Millenium 40 1160 2202 0000 0001 0061 4110

2. Cennik stanowi załącznik do Zasad Ogólnych. Płatność za reklamę regulowana jest wg. cennika obowiązującego w dniu dokonywania wpłaty.

3. Zapłata za emisję reklamy następuje na podstawie wystawionej przez TCZ.PL. faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze, który standardowo wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.

4. Faktury wystawione są w terminie 7 dni od daty pierwszej emisji reklamy, która zostanie określona na fakturze jako data sprzedaży.

5. Za datę zapłaty uważa się termin uznania należności w pełnej kwocie na rachunku bankowym TCZ.PL.

6. W razie opóźnienia w zapłacie ceny Reklamodawca zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe.

III. Warunki emisji

Warunkiem emisji reklamy jest przedłożenie przez Reklamodawcę dowodu wpłaty 50% wynagrodzenia za reklamę najpóźniej na 2 dzień przed emisją reklamy. W razie nie przedłożenia przez Reklamodawcę dowodu dokonania wpłaty na wyżej podane konto w powyższym terminie uznaje się za skutkujące odstąpieniem przez Reklamodawcę od umowy.

IV. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i uwagi należy zgłaszać na piśmie w terminie wyłącznie 7 dni od daty emisji reklamy.

2. Jeżeli reklamacja zostanie uznana TCZ PL. zobowiązany jest do sprostowania wad i usterek w reklamie oraz ewentualnej rekompensaty na warunkach uzgodnionych z TCZ.pl.

3. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcę z obowiązku opłacenia emisji reklamy.

4. TCZ.PL. nie ponosi odpowiedzialności wobec Reklamodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, czy spowodowanych działaniem siły wyższej.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące powstać między stronami będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby TCZ.PL.

3. TCZ.PL. zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Zasadach Ogólnych emisji reklam w serwisie - TCZ.PL. w tym także cennika opłat

4. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach Ogólnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Autorskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do sporządzonego przez siebie projektu reklamy jest TCZ.PL. bez zgody TCZ.PL. nie może on być powielany ani wykorzystywany w inny sposób.

6. Okres publikacji reklamy jest w zamówieniu, TCZ.PL. może zaproponować inny termin emisji, w przypadku niedostępności terminu zaproponowanego przez Reklamodawcę.

Zamawiający oświadcza, że:

1. Zapoznał się z zasadami zamieszczania reklam w serwisie TCZ.PL., akceptuje ich treść.

2. Posiada umocowanie do składania Zamówienia

3. Jest płatnikiem VAT i upoważnia firmę TCZ.PL. Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru.

4. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobistych zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobistych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (0)

  • Uwaga! Funkcja komentowania została wyłączona przez Moderatora serwisu...