XLVII sesja Rady Miejskiej

XLIV sesja Rady Miejskiej (fot. tcz.pl)

odbyło się
24
06.2010
Czwartek
Tczew - XLVII sesja Rady Miejskiej
W czwartek 24 czerwca o godz. 10.00 w sali nr 8 Urzędu Miejskiego w Tczewie odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji nastąpi prezentacja projektu pn. "Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie". Z tej okazji do Tczewa przyjedzie marszałek woj. Pomorskiego Mieczysław Struk.

Proponowany porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 24 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 w Tczewie:

I. Część pierwsza:

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2010.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 28 maja 2010 r. do 23 czerwca 2010 r.

II . Część druga:

7. Informacje z postępu prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz projektu unijnego "Rewitalizacja Strefy A Obszaru Zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie" w ramach RPO WP.
8. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2009/ 2010.
9. Informacja o stanie czystości i porządku na terenie miasta Tczew.
10. Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie w 2009r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

11.1 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Sandomierz,
11.2 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
11.3 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2010 r.,
11.4 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
11.5 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,
11.6 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2011 - 2013,
11.7 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie w latach 2011 - 2013,
11.8 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Tczew,
11.9 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
11.10 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2010r.,
11.11 uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej placówki pod nazwą „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie" działającej w CED w Tczewie i nadania statutu ,
11.12 powołania jednostki budżetowej "Dom Przedsiębiorcy w Tczewie" ,
11.13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
11.14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską w Tczewie,
11.15 przyjęcia i zgłoszenia projektu konkursowego na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w konkursie organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
11.16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

12. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
13. Wolne wnioski, oświadczenia.
Drukuj
Prześlij dalej