Pomorski Pakt na rzecz ekonomii społecznej przyjęty. Po co ten dokument?

Pomorski Pakt na rzecz ekonomii społecznej przyjęty. Po co ten dokument? (fot. Marcin Szumny/www.pomorskie.eu)
Pomorski Pakt na rzecz ekonomii społecznej przyjęty. Po co ten dokument?
Pakt ma ułatwić m.in. stosowanie odpowiedzialnych społecznie zamówień, zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej i współpracę w społecznościach lokalnych. Są to główne założenia dokumentu, który będą miały przestrzegać gminy i powiaty. Dzięki temu ułatwiony będzie rozwój usług społecznych, aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie czy rozwój lokalny.

Pakt został przyjęty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 28 lutego 2024 r. podczas V posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W wydarzeniu uczestniczyły m.in. wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska oraz członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Czym jest pakt?

Ten dokument ma zmobilizować pomorskie samorządy do działań na rzecz wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych. Chodzi m.in. o stosowanie odpowiedzialnych i ważnych społecznie zamówień, zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej (PES) lub współpracę z PES w społeczności lokalnej. Szczególnie ważna jest też edukacja młodzieży w zakresie ekonomii społecznej np. popularyzacja spółdzielczości uczniowskiej.

Dlaczego tak ważny?
Realizacja postulatów zwartych w tym dokumencie ma umożliwić rozwój usług społecznych, aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie oraz rozwój lokalny. Chodzi o podniesienie znaczenia sektora ekonomii społecznej w świadomości samorządowców, decydentów, interesariuszy całego systemu oraz mieszkańców województwa pomorskiego. Popularyzacja inicjatyw i projektów w zakresie przedsiębiorczości społecznej oraz zrównoważonego rozwoju jest kluczowym elementem tego procesu.

- Dziś jest ważny dzień dla ekonomii społecznej. Dlatego, że powiaty i gminy zaczną doceniać rolę sektora ekonomii społecznej i zlecać im wykonywania określonych zdań - mówi Maciej Kochanowski z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. - Przynależność do paktu oznacza wypracowywanie szczegółowych kierunków rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym, poprzez opracowywanie lokalnych planów, programów lub aktualizacji obowiązujących dokumentów strategicznych z zapisami wzmacniającymi przedsiębiorczość społeczną lokalnie - tłumaczy Maciej Kochanowski.

Podpiszą go powiaty i gminy
Pakt wynika z zapisów Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pomorska Ekonomia Społeczna 2030. Jego celem było zwiększenie zaangażowania samorządowców w rozwój sektora ekonomii społecznej. Treść paktu zostanie określona przez ROPS we współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz samorządami. Monitorowaniem jego wdrażania zajmie się ROPS we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Co ważne, dokument ten będzie sukcesywnie podpisywany przez jednostki samorządu terytorialnego. Warto dodać, że w powiatach i gminach będą organizowane konferencje, warsztaty lub kampanie społeczne informujące i promujące ekonomię społeczną.

Ponadto, podczas konferencji omówiono też rozpoczynające się projekty ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które realizowane będą w ramach działania 5.13 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Warto dodać, że w najbliższych latach na Pomorzu funkcjonować będzie pięć takich ośrodków.

Drukuj
Prześlij dalej