Opiekujesz się dzieckiem na kwarantannie? Masz prawo do zasiłku

Mama, matka, dziecko
Tczew - Opiekujesz się dzieckiem na kwarantannie? Masz prawo do zasiłku
Osoby, które opiekują się dzieckiem na kwarantannie lub w izolacji domowej mają prawo do zasiłku opiekuńczego. Warunkiem jest objęcie ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek, jeśli opiekuje się przebywającym na obowiązkowej kwarantannie lub objętym izolacją domową dzieckiem do lat 14. Świadczenie przysługuje również w przypadku opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat. Zasiłek dostaniemy także, gdy musimy się zaopiekować innym członkiem rodziny. Kwarantanna lub izolacja są traktowane tak samo jak choroba osoby pod opieką.

- Od 24 października podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji domowej. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego ZUS - Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, dane dziecka lub członka rodziny pod opieką, odbywającego kwarantannę albo izolację, dzień rozpoczęcia kwarantanny bądź izolacji i dzień jej zakończenia oraz podpis.


Pracodawca albo ZUS może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, do jego wypłaty potrzebne jest oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B).


Wypadku, gdy to wypłaca ZUS zasiłek opiekuńczy, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, czyli PUE. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS przy wykorzystaniu wniosku Z-15. Do wniosku trzeba dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Ten artykuł jest częścią bloku tematycznego:
Koronawirus
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, brakiem smaku i/lub węchu, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2/3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, pacjenci onkologiczni, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby.
Drukuj
Prześlij dalej