Pelplin. Obradowała Rada Miasta

(fot. pelplin.pl)
Tczew - Pelplin. Obradowała Rada Miasta
Za nami kolejna, czterdziesta, Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Poza planowanym porządkiem obrad sesji, już na samym jej początku miała miejsce skromna uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę, długoletniego pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury, Pana Wiesława Świtały. "Nie sposób wymienić aktywności, w których brał udział Pan Wiesław, nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj także funkcjonowanie ośrodka kultury bez Pana Wiesława" - powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła. Podziękowania w imieniu wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury złożył dyrektor Piotr Łaga, w imieniu radnych zaś przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Zieliński.

W kolejnych, zaplanowanych już punktach porządku obrad, Burmistrz przedstawił sprawozdanie w okresie między sesjami, a następnie poddane pod głosowanie zostały materiały sprawozdawcze swym zakresem obejmujące:

- bezpieczeństwo i porządek publiczny w 2021 r. (wykonywane przez Policję, Straż Miejską i Straż Pożarną),
- pomoc społeczną oraz inne zadania statutowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie,
- realizację programu wspierania rodziny w gminie,

- realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy,
- realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pelplin za 2021 r.,
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pelplin na 2021 r.,
- realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej realizowanej na terenie gminy.

Pierwszą z podejmowanych uchwał była dotycząca utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej i pracy podwórkowej. Utworzenie placówki związane jest z wdrażaniem projektu rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miasta w obrębie ulic: Starogardzka, Pólko, Limanowskiego, Szpitalna w Pelplinie, na który to Gmina Pelplin uzyskała środki w wysokości 1 mln zł. Realizatorem tej części projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie.

W Rożentalu, na wniosek mieszkańców, nadano nazwy kolejnym ulicom. Kolejne drogi wewnętrzne nosić będą nazwy: Zimowa, Wrzosowa, Letnia. Ta uchwała także została podjęta jednogłośnie.

Podjęta została także uchwała dotycząca rozwiązań przyjętych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment Gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór, opracowanej na podstawie Uchwały Nr XXII/201/20 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w terenu. Po krótkiej dyskusji, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ponadto, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ropuchy, który obejmuje część działki nr 68/4.

Zmiany w uchwałach dotyczących budżetu gminy na bieżący rok, jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym pozytywne trendy o zmniejszającym się zadłużeniu omówili kolejno Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła oraz Skarbnik Gminy Pelplin Justyna Lewandowska. Obie uchwały zostały podjęte przez radnych w sposób jednomyślny.

W ostatniej części sesji, Burmistrz przedstawił nową Prezes "Pelkom" Sp. z o. o. Agnieszkę Trzcińską. Pani Prezes nie tylko omówiła założenia na najbliższą przyszłość, przedstawiła także bieżącą działalność spółki.

Drukuj
Prześlij dalej