Od wniosku do wypłaty: Jak uzyskać świadczenia rehabilitacyjne od ZUS?

Szpital Rehabilitacyjny przy ul. 1 Maja w Tczewie (fot. tcz.pl)
Od wniosku do wypłaty: Jak uzyskać świadczenia rehabilitacyjne od ZUS?
Jeśli wyczerpał się okres zasiłku chorobowego, a ubezpieczony dalej nie może pracować, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja pozwoliłyby na jego powrót do pracy, to może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne może otrzymać osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym, która wyczerpała cały okres pobierania zasiłku chorobowego (co do zasady wynosi on 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży - 270 dni, albo do 91 dni po ustaniu ubezpieczenia),  jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności. Świadczenie dostanie także osoba, która wykorzystała okres pobierania zasiłku chorobowego, stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzecznik ZUS stwierdził, że dalsze leczenie lub rehabilitacja pozwalają na odzyskanie zdolności do pracy.

- Świadczenie przyznawanie jest na okres potrzebny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż na 12 miesięcy. Orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego wydaje lekarz orzecznik ZUS. Może je przyznać na cały okres jednorazowo lub w częściach. Nie otrzyma go osoba, która ma prawo do innego świadczenia, np. emerytury lub renty, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego bądź urlopu dla poratowania zdrowia. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego ZUS.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego to przez pierwsze 3 miesiące (90 dni) 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Za pozostały okres jest to 75 proc. tej podstawy. Jeśli świadczenie rehabilitacyjne pobierane jest w czasie ciąży to wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.


Żeby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek na formularzu ZNp-7, zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełnił lekarz, wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10). Jeśli ZUS będzie wypłacał świadczenie, należy złożyć także zaświadczenie płatnika składek wystawione na formularzu Z-3 - w wypadku pracowników, Z-3b - dla tych, którzy prowadzą działalność pozarolniczą lub współpracują z nimi. Druk Z-3a powinni złożyć pozostali ubezpieczeni. Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeśli zostało złożone przy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego i nie zmieniły się okoliczności wpływające na prawo do świadczenia ani na jego wysokość. Wniosek najlepiej złożyć 6 tygodni przed końcem okresu, przez który można pobierać zasiłek chorobowy. Jeżeli wniosek dotrze do ZUS później, może to spowodować jego rozpatrzenie już po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego.

Drukuj
Prześlij dalej