Ponad pół miliona złotych na stypendia socjalne

Szkoła
Tczew - Ponad pół miliona złotych na stypendia socjalne
Ponad pół mln zł w 2019 roku trafiło w ramach stypendiów szkolnych do tczewskich rodzin o najniższych dochodach. Zasiłek wynosi od 105 do 125 zł miesięcznie.

Od 2005 r. miasto Tczew realizuje pomoc socjalną dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przysługują tym uczniom, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, czyli 528 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest także zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Udzielenie uczniowi pomocy w odpowiedniej formie (właściwych zajęć wyrównawczych, edukacyjnych, terapeutycznych, zaspokojenie specyficznych potrzeb wynikających z procesu edukacji jak np. "zielona szkoła" lub wycieczka szkolna, czy pomocy rzeczowej) jest uwarunkowane jego rzeczywistymi potrzebami edukacyjnymi, a nie potrzebami socjalnymi. Dzięki takim działaniom dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia jak pozostali uczniowie. - mówi Małgorzata Mykowska, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Od stycznia do grudnia 2019 r. na stypendia szkolne o charakterze socjalnym przeznaczono 522 308 zł . 80 proc tej kwoty to dotacja z budżetu państwa, 20 proc - środki własne gminy.


Od stycznia do czerwca 2019 r. z zasiłków skorzystało 492 uczniów, zaś od września do grudnia - 429. Miesięczna wysokość stypendium, w zależności od dochodów w rodzinie, wynosiła od 105 do 125 zł.

Drukuj
Prześlij dalej