ARiMR poszukuje lokalu!

Tczew - ARiMR poszukuje lokalu!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje lokalu do wynajęcia na potrzeby biurowe jednostki terenowej ARiMR w powiecie tczewskim.

Warunki ogólne:

1. Lokalizacja: na terenie miasta Tczew lub maksymalnie do ok. 15 km poza granicami administracyjnymi miasta;
2. Łączna minimalna powierzchnia pokoi biurowych: ok. 220 m2 (min. 6 pokoi biurowych, 1 Punkt Obsługi Klientów, 1 pokój konferencyjno-biurowy); powierzchnia całkowita mieszcząca się w przedziale od ok. 400 m2 do ok. 420 m?; ciągi komunikacyjne spełniające wymagania ppoż. o minimalnej szerokości 140 cm; powierzchnia wskazana na lokalizację składnicy akt ok. 60 m2 oraz podręcznego magazynu dokumentów ok. 40 m2 - oba ze stropem o nośności ok. 1500 kG/1m2 i preferowanej wysokości min. 290 cm.
3. Zapewnienie ok. 20÷30  miejsc parkingowych, dedykowanych i opisanych do użytku ARiMR w obrębie oferowanej nieruchomości - preferowane przy wyborze Oferty, lub wskazanie w bezpośredniej bliskości oferowanego Lokalu min. 30 miejsc parkingowych ogólnodostępnych.

4. Okres wynajmu: umowa na 10 lat, z rocznym okresem wypowiedzenia oraz możliwością dalszego jej przedłużania.
5. Dostosowanie lokalu do standardów biurowych Agencji - wg. dokumentu: Standaryzacja Jednostek Terenowych (JT) ARiMR (edycja z maja 2018 roku) dostępnego w siedzibie Biura Powiatowego w Tczewie.
6. Dostosowanie lokalu do wymogów wynikających z wewnętrznych przepisów bezpieczeństwa ARiMR - wg. Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt w ARiMR (Zarz. Prezesa ARiMR Nr 61/2015) oraz Regulaminu bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego (Zarz. Prezesa ARiMR Nr 78/2019 - Zał. Nr 6) dostępnych (do wglądu) w siedzibie Biura Powiatowego w Tczewie.
7. Lokalizacja budynku / lokalu musi umożliwiać pełen dostęp do sieci telekomunikacyjnej (możliwość podłączenia operatora T-Mobile).

Termin składania ofert upływa w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00.

Oferty proszę składać, osobiście lub za pomocą poczty i/lub kuriera, w zamkniętych kopertach/paczkach zaadresowanych na sekretariat Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (liczy się data i godz. wpływu do Kancelarii ARiMR - pokój nr 230; IV poziom budynku MIR PIB), oznaczonych czytelnie danymi teleadresowymi Oferenta lub jego pieczątką firmową, opisanych: "Oferta na lokal dla BP Tczew" oraz "Nie otwierać przed dniem 2 sierpnia 2019 r.".
Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone (odesłane) nadawcom bez ich otwierania.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie dotyczącego wyboru nowej lokalizacji JT bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Wraz z ofertą złożone powinny zostać:
1. Kopie dokumentów potwierdzające własność nieruchomości lub prawo do dysponowania nieruchomością (dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) łącznie z dokumentacją techniczną oferowanego budynku / lokalu w zakresie oferowanych powierzchni i miejsc parkingowych.
2. Wstępną aranżację proponowanej pod najem powierzchni uwzględniającą potrzeby ARiMR - wg. dokumentu: Informacja o planowanych powierzchniach pomieszczeń dla nowej siedziby BP w Tczewie dostępnego (do wglądu) w siedzibie Biura Powiatowego w Tczewie.
3. Oświadczenie woli Oferenta dot. podpisania wieloletniej (10 lat) umowy najmu z preferowanym rocznym okresem wypowiedzenia.
4. Oświadczenie woli w zakresie przystosowania na własny koszt (100% pełnych kosztów) nieruchomości do standardów i wymagań ARiMR oraz poniesienia pełnych kosztów w zakresie dostawy i montażu: 2 zestawów regałów przesuwnych (do składnicy akt oraz do magazynu podręcznego dokumentów), urządzeń instalacji teleinformatycznego łącza radioliniowego lub kablowego (w porozumieniu ze wskazanym przez ARiMR operatorem), sieci komputerowej LAN (ilość PEL uzgodniona z ARiMR po dostosowaniu układu sieci zależnym od aranżacji oferowanej powierzchni biurowej), zabudowy meblowej trzech pomieszczeń: POK, pokoju konferencyjno-biurowego oraz kuchni (wg uzgodnionej z ARiMR aranżacji uzależnionej od oferowanych powierzchni), przeniesienia systemu klimatyzacyjnego (8 zestawów urządzeń klimatyzacyjnych) oraz elementów informacji wizualnej (natynkowe tablice informacyjne, elewacja budynku - szt. 2) ze starej siedziby BP do nowej (oferowanej), a także oświadczenie dot. realizacji prac remontowych w zakresie cyklicznego, (co pięć lat) malowania ścian i sufitów oraz wymiany wykładziny dywanowej podłogowej w obrębie zaoferowanego lokalu.
5. Oświadczenie o realizacji przez Oferenta na własny koszt przeprowadzki mebli, urządzeń i sprzętu oraz dokumentacji ze starej siedziby biura ARiMR do nowej w terminie uzgodnionym z ARiMR, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa informacji, w tym przemieszczania dokumentacji, obowiązujących w ARiMR - do zapoznania się (do wglądu) w siedzibie Biura Powiatowego w Tczewie.
6. Oświadczenie określające wysokość czynszu oraz sposobu rozliczania kosztów eksploatacyjnych i mediów uwzględniające wszelkie koszty poniesione przez Oferenta na dostosowanie oferowanego lokalu do potrzeb ARiMR.
7. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami wskazanymi przez ARiMR, jako niezbędnymi do prawidłowego przygotowania oferty najmu - do podpisania w obecności Kierownika BP w Tczewie podczas zapoznawania się z nimi w siedzibie BP w Tczewie.

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków, jakie musi spełniać lokal, są dostępne do wglądu / zapoznania się pod wskazanymi niżej adresami.

Kontakt:
1. Biuro Powiatowe ARiMR w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 9, tel.: (0-58) 530 31 61, tel. kom.: 506 061 944 - w godz.: 8:00÷15:00;
2. Pomorski Oddział Regionalny ARiMR, 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1, tel. (0-58) 668 60 20 - w godz.: 8:00÷15:00; adres e-mail (zadawanie pytań, prośby o wyjaśnienia): adam.babinski@arimr.gov.pl .


Powyższy tekst jest materiałem reklamowym (artykuł sponsorowany), który stworzył wyłącznie Reklamodawca. Redakcja Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w tym artykule. Chcesz zamówić taki artykuł? Zapraszamy tutaj: reklama Tczew
Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (0)

  • Uwaga! Funkcja komentowania została wyłączona przez Moderatora serwisu...
KOMENTARZ DNIA