Gm. Gniew. Tam można zawieźć śmieci, żeby nie lądowały w lesie

(fot. gniew.pl)
Tczew - Gm. Gniew. Tam można zawieźć śmieci, żeby nie lądowały w lesie
Dbałość o przyrodę i zachowanie bogactwa lokalnej flory i fauny powinno być naszym wspólnym obowiązkiem. Obserwujemy niestety nieco inną postawę wśród społeczności, co nie napawa optymizmem. Dlatego też Burmistrz Miasta i Gminy Gniew przypomina wszystkim o bezwzględnym zakazie wyrzucania śmieci w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Wspólnie w trosce o środowisko naturalne dbajmy o czystość i porządek i utrzymujmy cenne przyrodniczo walory krajobrazowe.

Dzikie wysypiska pojawiają się często i w miarę możliwości usuwane są na bieżąco. W tym roku wykryto kilka takich miejsc. Odpady wyrzucane są głównie do lasów oraz na działkach, stanowiących własność gminy, a także przy drogach publicznych. Apeluje się do mieszkańców miasta i gminy Gniew, w tym podmiotów gospodarczych o rozwagę i świadomość ekologiczną w niniejszym zakresie.

Tworzenie nielegalnych wysypisk śmieci jest naruszeniem przepisów prawa ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. 2020.797 z późn. zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020.1439 z późn.zm.).

Nieprzestrzeganie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlega karze grzywny. Reagujmy na zaobserwowane sytuacje związane z wyrzucaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.


- Przypominamy, iż odpady bezpłatnie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w spółce INWEST-KOM w Gniewie, w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00. Organizowane są także zbiórki i wywóz odpadów wielkogabarytowych, z których mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy. - przypominają urzędnicy z Gniewa.


Drukuj
Prześlij dalej