Jednorazowe odszkodowania z ZUS wyższe

Pieniądze, monety
Tczew - Jednorazowe odszkodowania z ZUS wyższe
Ubezpieczony pracownik, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ma prawo do jednorazowego odszkodowania. Od 1 kwietnia za każdy procent takiego uszczerbku na zdrowiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci 1133 zł. To wzrost o 100 zł.

Osoby, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, mogą wystąpić o jednorazowe odszkodowanie. Mogą się również o nie ubiegać uprawnieni członkowie rodziny zmarłego wskutek wypadku przy pracy czy choroby zawodowej.

Żeby uzyskać odszkodowanie trzeba złożyć do ZUS wniosek wraz protokołem powypadkowym i dokumentacją, sporządzoną i zatwierdzoną przez zakład pracy oraz wypełniony przez lekarza druk OL-9, z adnotacją o zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS, po zakończeniu przez pacjenta leczenia lub rehabilitacji.

- Po analizie wniosku i dołączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ZUS wyda decyzję w terminie 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od wydania decyzji. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Od 1 kwietnia za każdy procent przysługuje 1133 zł. Dla przykładu: osoba, u której zostanie stwierdzone 5% uszczerbku na zdrowiu, otrzyma kwotę 5665 zł brutto (5x1133,00 zł). Nowe wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązywać będą do 31 marca 2023 r.,- mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego ZUS.


Są sytuacje, gdy jednorazowe odszkodowanie nie należy się pracownikowi. Jest tak, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Pieniędzy nie dostanie również pracownik, który był pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych i przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Nie dotyczy to wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
Oba pomorskie oddziały ZUS, czyli gdański i słupski, w 2021 r. wypłaciły 2866 jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę blisko 18 mln zł.

Drukuj
Prześlij dalej