Jaki budżet Pomorza na 2022 rok?

Pieniądze
Tczew - Jaki budżet Pomorza na 2022 rok?
Jak co roku, na listopadowej sesji sejmiku województwa pomorskiego radni zajmowali się projektem budżetu województwa na następny rok. Jakie będą dochody, a jakie wydatki? Ile wyniesie deficyt budżetowy? Co zapisano w planie finansowym?

Projekt budżetu województwa pomorskiego przedstawił 29 listopada 2021 r. podczas XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego marszałek Mieczysław Struk.

Dochody budżetu
W planie finansowym województwa przewidywane dochody wyniosą 1 126 479 308 zł. Warto pamiętać, że dochody zależą głównie od czynników zewnętrznych. Chodzi tu m.in. o regulacje prawne czy stan gospodarki narodowej. Największe wpływy do budżetu województwa, bo nawet ok. 60 proc., pochodzą z udziału w podatkach PIT i CIT. W 2022 r. te dochody oszacowano na 728 924 450 zł. Do dochodów własnych budżetu należą także te uzyskane ze sprzedaży majątku województwa, a także z tytułu np. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu czy opłat recyklingowych, które w przypadku województwa pomorskiego wyniosą łącznie 39 947 686 zł. Budżet zasili także subwencja ogólna z budżetu państwa. Wyniesie ona 128 368 841 zł. W tej kwocie zawierają się trzy subwencje: oświatowa, regionalna i wyrównawcza. Ostatnim źródłem dochodów będą dotacje celowe, uzyskiwane m.in. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej czy zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wyniosą one 173 711 127 zł.

Wydatki
Po analizie zgłoszonych potrzeb, jak i możliwości dochodowych wydatki regionu na 2022 r. przewidziano na kwotę 1 253 131 475 zł. Bieżące wydatki to 921 813 519 zł. a majątkowe 331 317 956 zł. Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki na transport, kulturę i środki dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Łącznie będzie to kwota 406 928 613 zł. Z kolei 385 503 454 zł, to wydatki jednostek budżetowych, takie jak np. wynagrodzenia ich pracowników. Z kolei w wydatkach majątkowych największą pulę, bo 91 989 824 zł stanowić będą kwoty na programy finansowane ze środków europejskich i innych źródeł zagranicznych. Dodatkowo w latach 2022-2023 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2 644 000 zł, które przeznaczone będą na gwarancję dla Europejskiego Banku inwestycyjnego w związku z realizacją przez spółkę Innobaltica projektu BIT. Te wszystkie założenia dochodowe i wydatkowe skutkować będą deficytem budżetowym w wysokości 26 470 000 zł.

Co dalej?

Teraz projektem budżetu zajmą się komisje Sejmiku Województwa Pomorskiego. Głosowanie nad przyjęciem budżetu 2022 odbędzie się na kolejnej sesji sejmiku, tj. w grudniu.

Szczegółowy projekt budżetu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Drukuj
Prześlij dalej