NIK: "Dworce wołają o pomoc". Również dworzec w Tczewie

Dworzec PKP (fot. tcz.pl)
Tczew - NIK: "Dworce wołają o pomoc". Również dworzec w Tczewie
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący realizacji programu inwestycji dworcowych. NIK zwraca w nim uwagę na drastyczne zmniejszenie liczby dworców kolejowych przeznaczonych do modernizacji, opóźnienia w jej realizacji to konsekwencje złego zaplanowania i zorganizowania Programu Inwestycji Dworcowych (PID). W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wskazane w nim terminy ukończenia inwestycji są zagrożone. Program obejmuje lata 2016-2023. Spośród 85 dworców zaplanowanych do oddania w latach 2016-2021, według stanu na 30 czerwca 2021 r. oddano do użytku jedynie 37. Opóźnienia w realizacji inwestycji dotyczyły 160 dworców i średnio wyniosły 450 dni. Program został opracowany i rozpoczęty z inicjatywy PKP SA. W jego opracowaniu nie brał udziału Minister Infrastruktury. Dopiero po ponad dwóch latach realizacji objął monitoringiem realizację całego PID. Raport zawiera zastrzeżenia również odnośnie dworca PKP w Tczewie, o czym poniżej.

We wrześniu 2016 r. w zasobach PKP SA znajdowało się 2136 dworców kolejowych, z czego 574 to czynne dworce. Ponad 40% z nich objętych było ochroną konserwatorską, a w ponad 60% znajdowały się mieszkania. Zadaniem PKP SA było zapewnienie pasażerom odpowiedniego standardu dworców kolejowych, zarówno w aspekcie architektonicznym, jak i usługowym, odpowiadającego współczesnym wymogom. Aby temu sprostać powstał Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jest on realizowany w ramach "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". Zarząd PKP SA uchwalił we wrześniu 2016 r., że PID obejmie 464 inwestycje dworcowe. W kolejnych latach, w wyniku dostosowania zakresu PID do możliwości finansowych Spółki, liczba dworców objętych programem zmalała do 190 inwestycji na łączną kwotę 1,5 mld zł, ujętych w uchwale Zarządu PKP SA z lutego 2021 r.

NIK skontrolowała Ministerstwo Infrastruktury, Centralę PKP SA i cztery Zespoły Realizacji Inwestycji PKP SA w Gdańsku, Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2021 r.

Do kontroli wytypowane zostały następujące inwestycje (po dwie nadzorowane przez każdy z Zespołów Realizacji Inwestycji objętych kontrolą):


- Białystok - woj. podlaskie,
- Bolesławiec - woj. dolnośląskie,
- Gdańsk Główny - woj. pomorskie,
- Oświęcim - woj. małopolskie,
- Rzeszów Główny - woj. podkarpackie,
- Szczytno - woj. warmińsko-mazurskie,
- Tczew - woj. pomorskie,
- Wałbrzych Główny - woj. dolnośląskie.

Kryteriami wyboru były znaczne opóźnienia w stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji przy dużej wartości kosztorysowej robót. Propozycja tematu zgłoszona została przez Sejmową Komisję Infrastruktury.


Spóźnione działania Ministra Infrastruktury

Pierwotna wersja Programu Inwestycji Dworcowych została przyjęta przez Zarząd PKP SA w 2016 r. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Strategii Rozwoju Transportu, to Minister Infrastruktury był zobowiązany do inicjowania i koordynowania działań już na etapie opracowywania projektu PID, jeszcze przed zatwierdzeniem go przez Zarząd PKP SA. Minister nie przeanalizował też potrzeb wynikających z wymogów europejskiego i polskiego prawa oraz programów strategicznych dotyczących transportu. Skierowanie do Zarządu Spółki uwag do zatwierdzonego już Programu było spóźnione. Od momentu uruchomienia PID w 2016 r. Minister nie monitorował jego realizacji. Sprawował jedynie nadzór nad wykonaniem umów na dofinansowanie z budżetu państwa kosztów budowy i przebudowy 34 inwestycji dworcowych. Nadzorowanie całego Programu podjął dopiero w 2018 r., tj. po ponad dwóch latach realizacji PID. Wobec przekazywanych przez Zarząd PKP SA informacji o opóźnieniach w realizacji inwestycji Minister wystąpił do Zarządu o przygotowanie, wdrożenie i monitorowanie programu naprawczego. Minister nie zapewnił rzetelnej sprawozdawczości z realizacji inwestycji.

Nieuwzględnione wymogi unijnych przepisów dotyczących niepełnosprawnych

Spośród skontrolowanych czterech ukończonych inwestycji dworcowych, w dwóch nie zrealizowano w pełni założeń projektowych. Na dworcu w Tczewie nie umieszczono informacji o rozkładzie jazdy na wysokości wymaganej przez unijne przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych. Przy jednym z wejść do budynku nie zamieszczono dotykowych oznaczeń ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących. Niezgodnie z przepisami zostały też wykonane schody i poręcze. W trakcie przebudowy zainstalowano system dynamicznej informacji pasażerskiej, jednak nie zapewniał on pasażerom wizualnej bieżącej informacji o opóźnieniach pociągów i zmianie peronu, z którego odjeżdża dany pociąg. Informacje te podawane były w formie dźwiękowej, co było kłopotliwe dla osób z ograniczeniami słuchu.


W Oświęcimiu zaprojektowano i zbudowano budynek w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego. Tam uchybienia dotyczyły: braku dotykowej ścieżki prowadzącej na peronie nr 1, braku odpowiedniego kontrastu ławek z podłożem, nadmiernej sile zamykania drzwi do toalet dla niepełnosprawnych, nieprawidłowej odległość poręczy od balustrad i braku dwustronnej komunikacji głosowej w systemie przywoławczo-alarmowym. Przyczyną braku dotykowej ścieżki prowadzącej było jej nieuwzględnienie w projekcie wykonawczym, uzgodnionym z PKP PLK SA, a pozostałych uchybień - odbiór przez PKP SA robót zrealizowanych niezgodnie z projektem.Opóźnienia w realizacji inwestycji

Spośród ośmiu skontrolowanych dworców w pięciu stwierdzono opóźnienia w realizacji inwestycji. Termin ukończenia dworca w Tczewie wydłużono o osiem tygodni. Został oddany do użytku 3 sierpnia 2021 r. jednak do dnia zakończenia kontroli (22 października 2021 r.) funkcjonowały tam jedynie kasy biletowe, a 12 wybudowanych lokali komercyjnych było nieczynnych. Tym samym nie przynosiły one przychodów z tytułu komercyjnego najmu powierzchni. W Oświęcimiu opóźnienie wyniosło 31 tygodni. W części było spowodowane nierzetelnym przygotowaniem inwestycji przez PKP SA. Po upływie prawie półtora roku od oddania do użytku dworca Spółka nie zakończyła jeszcze rozliczeń z wykonawcami i nie przekazała rozliczenia inwestycji Ministrowi Infrastruktury.

Dokumentacja projektowa przebudowy bądź modernizacji dworców w Tczewie i Gdańsku Głównym spełniała w części założenia Programu Inwestycji Dworcowych oraz wymagania TSI PRM, jednak z powodu błędów i braków wymagała licznych zmian i uzupełnień dokonywanych w trybie nadzoru autorskiego. Część elementów infrastruktury dworca w Tczewie została wykonana niezgodnie z projektem, przepisami TSI PRM oraz warunkami technicznymi dla budynków, przez co nie w pełni zrealizowano główne założenia PID, którymi były m.in. poprawa komfortu, standardu obsługi i bezpieczeństwa podróżnych oraz dostosowanie dworców do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

W projektach dworców kolejowych Gdańsk Główny oraz w Tczewie przewidziano rozwiązania mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i kosztów eksploatacji, m.in.:

 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania na instalację zasilaną z kotłowni gazowej;

 • zastosowanie oświetlenia energooszczędnego LED oraz automatyki włączania światła;

 • poprawę izolacyjności przegród budowlanych, dachów oraz stolarki okiennej i drzwiowej;

 • ograniczenie niekontrolowanego przewietrzania budynku poprzez zastosowanie automatyki zamykania drzwi wejściowych;

 • wykonanie systemu zarządzania obiektem pozwalającego na monitorowanie pracy oraz sterowanie instalacjami i urządzeniami na dworcu.


W projekcie dworca Gdańsk Główny przewidziano wykorzystanie wód deszczowych do spłukiwania toalet, a na dworcu kolejowym w Tczewie instalację fotowoltaiczną. Dla dworca w Tczewie nie przewidziano w projekcie instalacji odzysku deszczówki, w wyniku przeprowadzonej analizy, która wykazała, że nakłady inwestycyjne na tę instalację, bez uwzględnienia kosztów energii elektrycznej do pompowania wody, zwróciłyby się dopiero po ponad pięćdziesięciu latach eksploatacji.

Do dnia zakończenia kontroli NIK PKP SA nie uzyskała certyfikatu zgodności infrastruktury z TSI PRM dla dokumentacji przebudowy dworca w Tczewie.

Przyznane dofinansowanie inwestycji na dworzec w Tczewie stanowiło łącznie kwotę 20 014,2 tys. zł. Według stanu na 7 lipca 2021 r. poniesione wydatki wyniosły 18 354,5 tys. zł. (błąd pisarski NIK, prawdopodobnie chodzi o miliony - dop. red.) Warunkiem otrzymania dofinansowania inwestycji ze środków POIŚ było uzyskanie certyfikatów potwierdzających zgodność dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych z wymogami TSI PRM. W okresie kontroli proces certyfikacji dokumentacji dworca w Tczewie nie został zakończony. Inwestor pozyskał dofinansowanie obejmujące całość inwestycji dworcowych, w tym usługę inżyniera kontraktu sprawującego nadzór nad inwestycją. Przyznanie i rozliczenie dofinansowania ze środków POIŚ uzależniono od pozytywnej weryfikacji zgodności dokumentacji i wykonania robót z wymogami TSI PRM. Nadzór nad procesem inwestycyjnym sprawowany przez dyrektora projektu w Zespole Realizacji Inwestycji w Gdańsku nie był rzetelny, czego skutkiem był brak certyfikacji zgodności z TSI PRM dla dokumentacji i wykonanych robót na dworcu w Tczewie.

Na dworcu w Tczewie część infrastruktury została wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi dla budynków:

1. Tablica przyzywowa w kabinie dźwigu osobowego znajdowała się w odległości mniejszej niż 50 cm od naroża kabiny oraz poręcz była zamontowana tylko z jednej strony tablicy, co było niezgodne z projektem wykonawczym przebudowy dworca oraz § 193 ust. 2a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. W kabinie dźwigu osobowego dworca funkcjonowała informacja głosowa o zatrzymaniu windy na poziomach -1 i 0 budynku, ale nie było informacji głosowej o zatrzymaniu kabiny na poziomach P (peron 1) i K (kładka nad torami), co było niezgodne z § 193 ust. 2a ww. rozporządzenia.

3. Stopnie schodów inne niż pierwszy i ostatni, pomiędzy poziomami -1 i 0 oraz schodów prowadzących z poziomu 0 na kładkę dla pieszych nie zostały wyróżnione kolorem kontrastującym z kolorem posadzki, co było niezgodne z § 71 ust. 4 powołanego rozporządzenia oraz projektem wykonawczym branży architektonicznej. Po wskazaniu nieprawidłowości przez kontrolera NIK, stopnie schodów zostały oznakowane taśmami ostrzegawczymi w kolorze żółtym.

4. Poręcze przy schodach zewnętrznych do wejścia od strony północno zachodniej budynku dworca nie zostały przedłużone przed początkiem i za końcem schodów o 30 cm, co było niezgodne z § 298 ust. 5 ww. rozporządzenia oraz z projektem wykonawczym. Po wskazaniu nieprawidłowości przez kontrolera NIK, ww. poręcze zostały przedłużone.

5. Krawężniki pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do wejścia od strony północno-zachodniej budynku wykonano o wysokości poniżej 7 cm, co było niezgodne z § 71 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz projektem wykonawczym. Po wskazaniu nieprawidłowości przez kontrolera NIK, krawężniki pochylni zostały podwyższone do wymaganej wysokości.

6. Na dworcu wykonano oznakowanie wizualne wskazujące drogę do bankomatu, którego nie zainstalowano. Po wskazaniu nieprawidłowości przez kontrolera NIK, piktogramy z nieprawdziwą informacją o bankomacie zostały zasłonięte.

Źródło: NIK o realizacji programu inwestycji dworcowych - informacje szczegółowe (plik PDF)


Nierzetelne przygotowanie inwestycji spowodowało opóźnienie oddania do użytku dworca w Szczytnie. Zbyt późno przekazano wykonawcy plac budowy, brakowało też niezbędnych uzgodnień dotyczących wykonania czterech przyłączy gazowych i uruchomienia przyłącza energetycznego. Z powodu opóźnień PKP SA niegospodarnie wydała (do 30 września 2021 r.) 910 tys. zł.

W Rzeszowie w czasie przygotowań do przebudowy dworca głównego PKP SA przez prawie 2,5 roku nie mogła skutecznie rozwiązać, podpisanej wcześniej umowy z inżynierem kontraktu. Konsekwencją zwłoki było niegospodarne wydanie ponad 52 tys. zł.

W realizacji inwestycji dworcowych przyczynami opóźnień były głównie: opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowych i uzyskaniu pozwoleń na budowę, aneksowanie umów o wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, przedłużające się uzgodnienia warunków przyjętych rozwiązań projektowych z PKP PLK SA i innymi spółkami z grupy PKP.

Opóźnienia i problemy organizacyjne wpłynęły na przyjęcie w grudniu 2019 r. przez Zarząd PKP SA programu naprawczego.

Po prawie 5 latach od uchwalenia PID, a na 2,5 roku przed planowanym zakończeniem jego realizacji, w przypadku ponad połowy ujętych w nim dworców poziom wykorzystania nakładów finansowych nie przekraczał 5%. W okresie od 15 października 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. na 174 dworce ujęte w PID, w przypadku 168 obiektów harmonogram inwestycji uległ zmianie, przy czym w przypadku aż 160 inwestycji nastąpiło opóźnienie w planowanym terminie oddania dworca do użytkowania - średnio o 450 dni. Próba poprawienia tego stanu przez PKP SA nie przyniosła zamierzonych efektów. Z 85 dworców zaplanowanych do oddania do użytkowania w latach 2016-2021, do 30 czerwca 2021 r. oddano jedynie 37 dworców. Główną przyczyną niesprawnej realizacji PID były częste zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Programu oraz niepełne wdrożenie programu naprawczego, który miał doprowadzić do dotrzymania terminów ukończenia inwestycji.

W ocenie NIK stopień wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na PID w ciągu dotychczasowych 4,5 roku jego realizacji oraz jego dotychczasowe zaawansowanie rzeczowe wskazują, że nie będzie możliwe zrealizowanie PID w zakładanym zakresie do końca 2023 r.

Wnioski

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do ministra właściwego do spraw transportu o:

 • Wdrożenie działań zapewniających poprawę skuteczności prowadzonego przez służby Ministra nadzoru nad realizacją PID, w celu zapewnienia pełnego i terminowego wykonania tego programu.

 • Poprawę organizacji pracy w ministerstwie, w celu zapewnienia rzetelności i spójności informacji o stanie realizacji Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 przekazywanych przez ministra właściwego do spraw transportu Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Rządowemu Biuru Monitorowania Projektów.


Do Prezesa Zarządu PKP SA o:

 • Podjęcie niezbędnych działań organizacyjnych i nadzorczych w celu:

  a) wykonania pełnego zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych ujętych w PID,
  b) poprawy terminowości wykonywania inwestycji dworcowych,
  c) zapewnienia rzetelności danych w opracowywanych i aktualizowanych Programach Inwestycji Dworcowych.

 • Zapewnienia terminowego przekazywania sprawozdań ze stanu realizacji zadań ujętych w PID do Ministra Infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 • Wprowadzenie obowiązku protokolarnych odbiorów dokumentacji projektowej.

 • Naliczania i egzekwowania kar umownych od wykonawcy dokumentacji projektowej modernizacji dworców ujętych w PID z tytułu niedotrzymania terminu jej przekazania z winy wykonawcy.

 • Realizacji zaleceń przyjętych w Planie działań naprawczych na rzecz zarządzania ryzykami związanymi z realizacją Programu Inwestycji Dworcowych w zakresie optymalizacji podziału zadań pomiędzy dyrektorów projektów oraz zawarcia szczegółowego porozumienia o współpracy z zarządcą linii kolejowych przy planowaniu inwestycji dworcowych.


Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (22)
dodaj komentarz

 • +43

  h_gość

  03.08.2022, 11:11

  Bubel

  W normalnym kraju taki dworzec nigdy by nie został oddany do użytku ani otwarty. Miazga, tak ocieniam raport NIK i "pancernego Mariana"

  Odpowiedz
  IP: 180.88.xx9.xx7 
 • +24

  Marek_gość

  03.08.2022, 12:19

  To dla tego są toalety pozamykane na tym dworcu z braku deszczówki , gdzie podróżujący ma skorzystać z potrzeb fizjologicznych w pobliskich krzakach. Wyświetlacze raz działają a po tem wygaszone są tragedia

  Odpowiedz
  IP: 188.147.xx2.xx0 
 • -2

  ?_gość

  03.08.2022, 15:49

  "Dla dworca w Tczewie nie przewidziano w projekcie instalacji odzysku deszczówki" Nie nauczyli Cię czytania ze zrozumieniem?

  Cytuj
  IP: 81.210.xx6.xx8 
 • +7

  Belmondo_gość

  03.08.2022, 13:55

  Dworzec w Koszalinie

  W Koszalinie dworzec nic się nie zmienił od pół wieku

  Odpowiedz
  IP: 80.53.xx9.xx3 
 • +15

  Powiem_gość

  03.08.2022, 14:15

  Tyle ino

  Powiem tyle. Na ty dworcu śmierdzi trupem ogółem. Dziękuję za tą wypowiedź.

  Odpowiedz
  IP: 178.235.xx7.xx3 
 • +11

  Uwaga_gość

  03.08.2022, 15:31

  "18 354,5 tys. zł. (błąd pisarski NIK, prawdopodobnie chodzi o miliony - dop. red.)" - to zaden blad pisarski. 18 354,5 tys. to tyle co 18 mln 354,5 tys. Po prostu NIK posluzyl sie jakas dziwna notacja, ktora mimo wszystko jest poprawna.

  Odpowiedz
  IP: 80.187.xx1.xx8 
 • +5

  bezsrejtu_gość_gość_gość_gość

  03.08.2022, 21:47

  To nie jest wcale dziwna notacja, Tak się pisze. Po prostu tak dużo gałganów pisze w ten sposób gdy chodzi im o tysiące, że ten zapis wydaje się niektórym dziwny.

  Cytuj
  IP: 84.38.xx4.xx1 
 • +20

  Alex _gość

  03.08.2022, 18:22

  Tczew

  Nasz tczewski Dworzec jak i Galeria to jest wstyd na skalę polski ,zeby podróżny nie mógł wypic kawy lub zjesc,wszystko zamknięte ,lub brak usług. Wiadomo o co chodzi o kase czynsze na dworcu kolosalne,w Galerii jak właściciel podniósł dzierżawę to uciekl na przystań. Jadąc do Starogardu mniejszego od Tczewa w galeri jest SUBWAY,KFC,KEBAB,CHIŃSZCZYZNA,OBIADY DOMOWE ,RÓŻNEGO RODZAJU SALATKI ,w Tczewie. Wspominając stary dworzec nie mówiąc o infrastrukturze bylo wiecej do wyboru z jedzenia jak obecnie.

  Odpowiedz
  IP: 185.241.xx8.xx5 
 • +1

  Tczewiok_gość_gość

  06.08.2022, 02:17

  Dokładnie

  W punkt

  Cytuj
  IP: 89.200.xx7.xx0 
 • +15

  Pan_gość

  03.08.2022, 18:38

  Pasażerowie jak NIK

  Żaden NIK nie jest potrzebny żeby stwierdzić że remont dworca się nie udał, pasażerowie już dawno negatywnie ocenili remont.

  Odpowiedz
  IP: 37.248.xx4.xx8 
 • +11

  pasażerka_gość

  03.08.2022, 20:57

  ale z otwarcia po remoncie zadowolenie..

  W ubiegłym roku otwarcie dworca po remoncie to impreza jak żadna. POLITYCY, MINISTROWIE I WŁADZE PKP z zadowoleniem i propagandą ocenili ,że teraz dworzec jest funkcjonalny i pasażerowie korzystający z tego obiektu jest jednym z nowoczesnych w usługach PKP. Wszystko obecnie oparte jest na propagandzie sukcesu ,jak można w taki sposób dodawać sobie tego czym nie można się chwalić. JEST to w obecnym rządzie polityką fałszu .

  Cytuj
  IP: 83.21.xx1.xx9 
 • +13

  Kar _gość

  03.08.2022, 19:35

  Żenada

  Dworzec to kolejna rzecz która przynosi temu miastu wstyd. Galeria, most, teraz dworzec. Można wyliczać dalej ale nie kopie się leżącego.

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx5.xx0 
 • +6

  ._gość

  03.08.2022, 21:06

  żenada

  PRZYPOMINAM SOBIE DAWNIEJSZY OBIEKT HANDLOWY "RETMAN" jak zaczynał działalność i jak skończył . TAK OBECNIE działa GALERIA nie ma tłumów zainteresowanych bo w tym obiekcie nie ma czym się interesować wiele sklepów z różnych branż jest zlikwidowanych . Przypadkowi przechodni ,kupią tylko lody dla dzieci ,a dalej na 2 PIĘTRZE PUSTKI OBIEKTY GASTRONOMICZNE zlikwidowane. Na dworcu nie ma toalety więc potrzebujący korzystają z toalet w GALERII. ten obiekt służy tylko za wychodek dla zainteresowanych i potrzebujących.

  Cytuj
  IP: 83.21.xx1.xx9 
 • +6

  qq_gość

  03.08.2022, 21:13

  a gdzie mapa przed dworcem dla turystów żeby mogli sie przejść po miejscach gdzie kręcono "Futro z misia" beheheheh

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx2.xx9 
 • -1

  alkoholiku_gość

  04.08.2022, 22:38

  nie chlej wiecej ! bo bzdury wrzucasz

  Cytuj
  IP: 37.201.xx5.xx7 
 • +8

  Lola_gość

  03.08.2022, 21:16

  Yyyy

  Trzeba zmienić prezydenta...

  Odpowiedz
  IP: 83.20.xx3.xx8 
 • Tomas _gość_gość

  04.08.2022, 10:27

  Dworzec PKP

  A najlepsze jest to że ostatnia kasa po lewej jest otwarta do godziny 19.25 porażka chyba kiedyś w Czarlinie i Miłobądzu była dłużej otwarta. i nie każdy zna się na automacie do biletów stojącym za rogiem w mało widocznym miejscu.

  Odpowiedz
  IP: 37.248.xx5.xx2 
 • +3

  pasażerka_gość

  04.08.2022, 11:50

  automat za rogiem

  W TCZEWIE dworzec jakiego mało w regionie nowcczesny spełniający priorytety najwyższych standardów obsługi pasażera w strefie pasażera zapewnia klientowi(pasażerowi) sprzedaż biletów na przejazdy w kasach do godz.19.00 i to tylko w jednej kasie .KASJERKA ZA OKIENKA INFORMUJE ,że zamyka kasę pracuje cały dzień i po tylu godzinach jest wyczerpana natłokiem kupujących. GDZIE jest w PKP ,BHP ,aby zainteresować się warunkami pracy służ obsługujących klienta. PKP SA Spółka SKARBU Państwa pokazuje jak dba o pracownika i klienta. Skandal ,aby w takim wężle komunikacyjnym Tczew była otwarta jedna kasa obsługi klienta do godz.19 .W najgorszej wiosze na skraju małopolskiej jest lepiej.ale władze spółki zainteresowane są wysokimi wynagrodzeniami nie takim problemem jak obsługa kas biletowych . To w przeklętym kraju tak wszystko działa na odpieprz .WAŻNE STANOWISKA I WYNAGRODZENIA ,A SZCZEGÓLNIE w PKPSA

  Cytuj
  IP: 83.21.xx1.xx9 
 • -1

  Tomas _gość_gość

  04.08.2022, 10:29

  Dworzec PKP

  Nasz kochany prezydent miasta Pobłocki do wymiany. Stanowczo Tczew upada.

  Odpowiedz
  IP: 37.248.xx5.xx2 
 • +5

  szalamon_gość

  04.08.2022, 17:35

  Co za niekompetencja redakcji

  W artykule "18 354,5 tys. zł. (błąd pisarski NIK, prawdopodobnie chodzi o miliony - dop. red.)" - 18 354,5 tys. zł to właśnie 18 354 500 zł, czyli 18,354 milionów - żadnego błędu nie ma.

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx9.xx0 
 • +2

  Ovi_gość

  05.08.2022, 07:21

  No tak...

  Właśnie miałem zwrócić uwagę na ten błąd. Jaśnie redakcyja niech się douczy jak operuje się liczebnikami...

  Cytuj
  IP: 83.12.xx0.xx8 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.