Regulamin świadczenia usług hostingowych

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Operatorem TCZ.PL Sp z o.o. z siedzibą w Tczewie , ul. Hanny Hass 4 , zwanej dalej TCZ.PL a klientem zwanym dalej Abonentem.

§ 1
Definicje


1. Operator - TCZ.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie , na ul. Hanny Hass 4

2. Abonament - okres świadczenia przez Operatora na rzecz abonenta. Usługi świadczone są na czas określony (roczny).

3. Opłata Abonamentowa, Opłata - opłata wnoszona przez Abonenta na rzecz Operatora za świadczenie Usług wybranych przez Abonenta, w wysokości oraz w okresach rozliczeniowych uzależnionych od rodzaju wybranego pakietu.

4. Poczta Elektroniczna, e-mail - usługa internetowa pozwalająca na wymianę korespondencji pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem.

5. Skrzynka Kontaktowa - zdefiniowany przez Użytkownika adres e-mail, przypisany do Serwera Klienta jako skrzynka kontaktowa, za pośrednictwem której prowadzona jest korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

6. Regulamin Prowadzenia Usług Internetowych, Regulamin - niniejszy dokument, określający sposób korzystania z Usług Operatora, dostępny na stronie internetowej www.tcz.pl

7. Serwer Klienta - system internetowy udostępniony przez Operatora umożliwiający Abonentowi korzystanie z wybranych przez Abonenta Usług.

8. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, którego wystąpienia lub skutków nie dało się przewidzieć bądź im zapobiec, albo gdy zapobieżenie tym skutkom wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie Usługi, a których działalność jest niezależna od Operatora.

9. Pakiet Hostingowy - cennik i zakres usług nie stanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dostępny na stronie internetowej www.tcz.pl Pakiet Hostingowy stanowi integralną część Regulaminu.

10. Okres Rozliczeniowy - minimalny okres rozliczeniowy to jeden miesiąc, dla uproszczenia rozliczeń abonamentowych ilekroć w umowie występuje stwierdzenie "miesiąc" przyjmuje się okres 30 dni.

11. Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, korzystająca z Usług oferowanych przez Operatora

12. Panel Administracyjny - aplikacja internetowa służąca do zarządzania przez Abonenta funkcjami Serwera Klienta.

13. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Abonentem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora

14. Okres Reklamacyjny - 30-dniowy okres czasu w którym Operator czeka na uregulowanie płatności abonamentowych tytułem przedłużenia ważności Usługi.

15. Dzień pracujący- dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz określonych ustawą świąt

§ 2
Postanowienia ogólne


1. Przed zamówieniem usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usług w ramach systemu TCZ.PL Sp. z o.o. . Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.

2. Rejestracja konta serwera wirtualnego, równa się akceptacji Regulaminu i zawarciu umowy pomiędzy Operatorem a Abonentem.

3. TCZ.PL ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Umowa zawierana jest na taki okres na jaki abonent dokonuje opłaty abonamentowej według wcześniej wybranego pakietu hostingowego.

5. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę TCZ.PL Sp. z o.o., a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług.

6. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.

7. Z chwilą założenia i opłacenia konta serwera wirtualnego na platformie TCZ.PL, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach www.tcz.pl. Regulamin staje się wiążący w 30 dni od daty publikacji zmian. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 14 dni od publikacji oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Abonenta. W przypadku sprzeciwu w formie pisemnej umowa zostaję rozwiązana z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Abonent w takim przypadku może negocjować indywidualnie warunki umowy.

§ 3
Opłaty abonamentowe


1. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie z TCZ.PL. Opłaty należy wnosić przelewem na konto TCZ.PL: Bank Millenium: 40 1160 2202 0000 0001 0061 4110

2. Abonent otrzymywać będzie w zależności od umowy abonenckiej fakturę VAT.

3. Abonament opłacany jest z góry za okres korzystania z Usługi.

4. Abonent zobowiązany jest do terminowego płacenia Abonamentu w terminach przewidzianych okresem trwania umowy.

5. W wypadku opóźnienia płatności wynikających z umowy TCZ.PL zastrzega sobie prawo naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki. Zaleganie z płatnością wystawionych faktur lub not odsetkowych o więcej niż jeden miesiąc skutkuje utratą dostępu do serwera TCZ.PL, zamknięciem konta i utratą wszystkich związanych z nim zasobów i informacji. Ponowne zawiązanie umowy i udostępnienie zasobów abonenta może nastąpić na normalnych zasadach, po uprzednim uregulowaniu zaległości.

6. O nieotrzymaniu faktury VAT w terminie, w którym faktura była zwykle dostarczana Abonent jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Operatora.

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 21.12.1995 r. Dz. U. 154 poz. 797 ( § 37 ust. 3, § 38 ust. 9 ) Abonent upoważnia TCZ.PL do wystawiania i przesyłania wszelkich faktur bez podpisu odbiorcy.

8. Abonent jest zobowiązany do pisemnego informowania TCZ.PL o wszelkich zmianach dotyczących danych płatnika i odbiorcy faktur.

9. Wysokość Opłaty Abonamentowej nie ulega zmianie w czasie trwania aktualnego okresu abonamentowego.

10. Wysokość opłat za rejestracje, odnowienie domen jest zawarta w cenniku Pakietu Hostingowego. Opłata roczna nie podlega zwrotowi w części lub całości. Wszelkie reklamację związane z rejestracją lub odnowieniem domen są rozpatrywane do 14 dni pracujących od daty zamówienia lub odnowienia domeny.

11. Abonent może ubiegać się o zwrot opłaty abonamentowej tylko wtedy, gdy TCZ.PL nie wywiąże się z z obowiązków wobec Abonenta, które zostały zawarte w Regulaminie.

§ 4
Tryb przedłużania Usługi


1. Na miesiąc przed końcem ważności Usługi Operator wyślę Abonentowi fakturę VAT drogą mail-ową na adres wskazany przez Abonenta w Umowie.

2. Warunkiem przedłużenia Usługi przez Operatora jest odnotowanie przez TCZ.PL terminowej wpłaty ze strony Abonenta na konto bankowe Operatora, w wysokości określonej na fakturze VAT, wygenerowanej na kolejny okres abonamentowy.

3. W przypadku nieotrzymania opłaty za następny okres rozliczeniowy, Usługa na koniec opłaconego okresu jest blokowana wraz ze wszystkimi zasobami (konta e-mail) i przechodzi w 1miesięczny okres zawieszenia.

4. W przypadku nieuregulowania należności wobec Operatora dane zostają bezpowrotnie usunięte po okresie miesiąca.

5. W okresie o którym mowa w pkt.3 nie ma możliwości udostępnienia danych abonentowi bez uregulowania 100% należności, a jeżeli abonent nie zamierza kontynuować usług objętych abonamentem dane niezabezpieczone przez klienta przed upływem terminu niniejszej umowy nie będą archiwizowane po okresie reklamacyjnym.

6. W przypadku nieotrzymania opłaty za następny Okres Rozliczeniowy do końca Okresu Reklamacyjnego, Usługa zostaje usunięta z systemu informatycznego Operatora, wraz ze wszystkimi zasobami (zawartość katalogów serwera, logi serwera, zawartość skrzynek e-mail, itd.).

7. Punkty 4 oraz 5 niniejszego paragrafu, nie dotyczą usług objętych odrębną umową pisemną zawartą pomiędzy Abonentem a Operatorem.

§ 5
Obowiązki Abonenta


1. Pakiety usług dostarczanych przez TCZ.PL, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności:

1.1 Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez TCZ.PL, dla każdego pakietu hostingowego, chyba ze ustalenia w umowie mówią inaczej.

1.2 Nie utrudnianie dostępu innym użytkownikom nadmiernym transferem, rozsyłaniem nadmiernej ilości poczty.

1.3 Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów.

1.4 Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.

1.5 Abonent ma obowiązek przenieść swoją stronę www z obecnego serwera na serwer TCZ.PL lub zlecić przeniesienie strony Operatorowi po wcześniejszym, indywidualnym ustaleniu stawki za taką Usługę.

2. Abonent ma obowiązek terminowego uiszczania opłat abonamentowych w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wystawienia faktury Vat.

§ 6
Odpowiedzialność Abonenta


1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym.

2. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym.

3. Zabrania się umieszczania na serwerach TCZ.PL informacji zawierających treści wulgarne lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem.

4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. "o świadczeniu usług drogą elektroniczną").

5. Abonent posiadający dostęp do usługi "MySQL" jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż ogólnie przyjęte zasady.

§ 7
Zakres odpowiedzialności Operatora


1. Operator zobowiązuje się do:


1.1 Stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu.

1.2 Poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

2.1 Nieprawidłowego użytkowania kont Abonenta.

2.2 Podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta.

2.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie nie zależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści z tego tytułu.

2.4 Ewentualna odpowiedzialność administratora jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Abonenta.

2.3 Siły wyższej (powódź, huragan, pożar itp.) oraz działania czynników lub osób trzecich (dostawa energii elektrycznej, awarie sprzętu lub awarie łącz telekomunikacyjnych)
3. Operator zobowiązuje się do udostępnienia Abonentowi limitów danych, określonych w cenniku.

§ 8
Rozwiązanie Umowy Abonenckiej


1. Umowa Abonencka może być rozwiązana:


1.1 Na skutek pisemnego oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 30 dni przed datą rozwiązania umowy, chyba ze umowa zawarta z Abonentem mówi inaczej.

1.2 Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności (patrz punkt: Opłaty Abonamentowe) ze skutkiem natychmiastowym.

1.3 W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.

1.4 Domena TCZ.PL jest własnością spółki Tcz.pl Sp. z o.o. i nie podlega transferowi. Rejestracja domeny w serwisie TCZ.PL jest dzierżawą domeny TCZ.PL, w razie nie dostosowania się Abonenta do tego założenia Regulaminu, możne mu ona zostać odebrana w trybie natychmiastowym, bez podstawy do roszczeń Abonenta z tytułu utraty jakichkolwiek korzyści materialnych.

1.5 TCZ.PL ma prawo żądać od Abonenta odszkodowania za ewentualne straty, które poniesie w wyniku nieprawidłowego użytkowania i przekraczania limitów przez Abonenta, serwera wirtualnego i zainstalowanego pakietu usług.

1.6 Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem okresu na którym został wykupiony abonament nie będzie powodował zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej. Abonent godzi się jednocześnie na stratę wniesionej opłaty abonamentowej.

1.7 Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.

§ 9
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

3. Abonent przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest TCZ.PL Sp. z o.o. Siedziba firmy mieści się w Tczewie, ul. Hanny Hass 4, 83-110 Tczew. Odbiorcami danych osobowych będą: osoby upoważnione przez TCZ.PL Sp. z o.o. - pracownicy przedsiębiorstwa i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmioty przetwarzające - którym zlecone zostaną czynności wymagające przetwarzania danych, np. podmioty obsługujące i utrzymujące sieć; administrujący systemami teleinformatycznymi lub udostępniający narzędzia teleinformatyczne; podmioty świadczące usługi prawne, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Przysługujące prawa: prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Można również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także w wypadku udzielenia zgody wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy. Dane osobowe przetwarzamy w okresie zawarcia i realizacji umowy i nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia.

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (0)

  • Uwaga! Funkcja komentowania została wyłączona przez Moderatora serwisu...