Zdobądź środki na likwidację barier

Niepełnosprawny, wózek
Tczew - Zdobądź środki na likwidację barier
Do 21 stycznia 2019 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Projektodawcy "Programu wyrównywania różnic między regionami III" będą mogli składać wnioski w ramach:
1) obszaru B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszaru C - na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3) obszaru D - na likwidację barier transportowych;
4) obszaru E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5) obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6) obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w ramach:
obszaru B - 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą,
obszaru C - 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą,

obszaru D - 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,
obszaru E - wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
obszaru F - zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,
obszaru G - 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Adresatami programu mogą być dla:
1) obszaru B: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
2) obszaru C: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
3) obszaru D:
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
4) obszaru E: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
5) obszaru F: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
6) obszaru G: powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące w 2019 roku:
1) obszar B - do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C - do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3) obszar D - na likwidację barier transportowych do:
a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
c) 250.000,00 zł dla autobusów;
4) obszar E - do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
5) obszar F - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone
w wyniku realizacji;
6) w przypadku obszaru G, wskaźnik kosztów zadań realizowanych przez powiat są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

- Projektodawcy zainteresowani możliwością uzyskania dofinansowania w ramach obszaru B, C, D, F proszeni są o składanie wniosków w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie w terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku. W przypadku obszaru E wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych należy składać do Pomorskiego Oddziału PFRON w terminie do 31 października 2019 roku. - informuje Marcin Stolarski, rzecznik Starostwa Powiatowego w Tczewie.


Procedury realizacji oraz załączniki w tym wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON znajdują się na stronie Funduszu (http://www.pfron.org.pl/ ) w zakładce: w zakładce:
O Funduszu ?Programy i zadania PFRON ?Programy realizowane obecnie ?Program wyrównywania różnic między regionami III.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie w pok. 221 i 224 lub telefonicznie pod numerami:
(58) 7734914, (58) 7734913.

Drukuj
Prześlij dalej