Starosta tczewski, Mirosław Augustyn pozostaje na stanowisku. Wielogodzinna sesja Rady Powiatu

(fot. screen/powiat.tczew.pl)
Tczew - Starosta tczewski, Mirosław Augustyn pozostaje na stanowisku. Wielogodzinna sesja Rady Powiatu

zobacz galerię zdjęć: 3
Długie i burzliwe obrady Rady Powiatu. Lipcowa sesja trwała prawie dziewięć godzin. Radni głosowali m. in. nad wnioskiem m. in. przedstawicieli PiS i Inicjatywy Samorządowej o odwołanie starosty tczewskiego, Mirosława Augustyna. Włodarza nie udało się im odwołać. Na sesji zarząd otrzymał absolutorium, ale radni nie udzielili mu wotum zaufania, co skutkuje kolejnym głosowaniem o odwołanie - tym razem jawnym. To odbędzie się nie wcześniej niż za 2 tygodnie.

Tradycyjnie w ostatni wtorek czerwca powinna odbyć się sesja Rady Powiatu. Podczas czerwcowych obrad radni mieli głosować nad wnioskiem o odwołanie starosty tczewskiego, Mirosława Augustyna, złożonego przez przedstawicieli PiS i część Inicjatywy Samorządowej. Mieli, ale nie głosowali, bo nowa przewodnicząca rady - Barbara Kamińska z PiS - sesji nie zwołała. Ostatecznie nowa przewodnicząca wyznaczyła na termin sesji ostatni wtorek lipca. Program obrad był bardzo napięty - bo oprócz wniosku o odwołanie starosty, radni zajmowali się m. in. bardzo ważnymi uchwałami podejmowanymi raz w roku - chodzi o absolutorium i raport o stanie powiatu. Głos w dyskusji o raporcie stanie powiatu zabrał m. in. Stanisław Smoliński (PiS).

- Przeczytałam cały raport i nie do końca odnoszę wrażenie, że całość odnosi się do naszego powiatu. Odniosłem wrażenie, że część została przepisana ze strategii województwa. - mówił - Chciałbym skupić się nad rozwojem infrastruktury drogowej. Smoliński podkreślał, że nie powstawały węzły komunikacyjne, czy obwodnice. Mówił, że transport zbiorowy był bardzo słaby, bo w związku z pandemią ograniczano dostęp. Roman Małecki zwracał z kolei uwagę na to, że została zlikwidowana biblioteka pedagogiczna, a 20 tysięcy woluminów miało trafić na przemiał. Mówił również o zawirowaniach w kwestii niezrealizowanej sprzedaży byłego budynku Domu Dziecka w Tczewie. Piotr Łaga podkreślał natomiast, że w raporcie nie przepisano strategii województwa, a jedynie wykazano, że powiat stara się ją realizować. Witold Sosnowski (Inicjatywa Samorządowa) mówił natomiast o emisji obligacji komunalnych. Spłata została zaplanowana na 2036 rok.- Nie znam inwestycji, które zostały sfinansowane. Wręcz odwrotnie - te obligacje służyły spłacie poprzednich. Jeżeli się mylę, to proszę o wykazanie tych inwestycji. - mówił Sosnowski, który poruszył też kwestię wstrzymania robót na moście. Mówił, że wciąż nie ma rozliczenia poprzedniego etapu, a powiat nie miał wkładu własnego do inwestycji.

Jan Kulas mówił, że punkt dotyczący debaty jest dla mieszkańców i zwracał uwagę, że w mieście nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Podkreślał natomiast, że jest w raporcie sporo spraw dotyczących profilaktyki. Pytał też starostę, czy podejmował jakieś działania na rzecz zwiększenia demografii.

- Raport jest przygotowany w sposób lapidarny. Czego mi zabrakło? Utrzymanie dróg i chodników. Droga w Bałdowie - nowa ścieżka rowerowa - chwasty po pas. - mówił Piotr Odya (niezrzeszony). - Brakuje mi estetyki i funduszy na ten cel.

Andrzej Demski z klubu "Powiat 2023" podkreślał, że rok 2020 był specyficzny, bo naznaczony pandemią.

- Organy powiatu zmagały się z koronawirusem. Wiele działań zakończyło się sukcesem. Plusy są w edukacji - np. w Pelplinie utworzono oddział przygotowania wojskowego. Również realizowano projekty jak "Zdolni z Pomorza", czy "Postaw na dobry zawód". Promowaliśmy także nasze szkoły. Podjęto też pierwsze kroki realizacji szkolnego budżetu obywatelskiego. Mieliśmy też obchody 100-lecia Szkoły Morskiej. Zakończyliśmy też reformę pieczy zastępczej.

Demski mówił też o przekształceniu szpitala w covidowy, o utworzeniu punktów szczepień, czy realizacji tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Głos mogli także zabierać mieszkańcy - niezbędne było dostarczenie odpowiedniej liczby podpisów. Na mównicy pojawił się Zbigniew Urban, który zebrał 300 podpisów.

- Ten raport zawiera przedruki istotnych, ale ogólnodostępnych wcześniej informacji. Tu nie ma żadnych wniosków, nie zawiera oceny stanu powiatu, nie określa żadnych kierunków. - mówił, zachęcając radnych do szczegółowej analizy relacji między samorządem powiatowym a miejskim, wymieniając m. in. przekazanie sprzętu do PZD - Widzę, że powiatem żywi się miasto. - odniósł się także do wątku osobistego, mówiąc o wyroku Sądu Pracy w Malborku w sprawie dotyczącej jego pozwu wobec starosty - Wskutek połączenia wydziałów straciłem stanowisko naczelnika - mówił Z. Urban, podkreślając, że nowym naczelnikiem został Krzysztof Bielski mimo braku doświadczenia w samorządzie. - Przyjrzyjcie się państwo radni polityce kadrowej starosty. - mówił też o 27 tysiącach odszkodowania orzeczonych przez sąd (wyrok nie jest prawomocny, według starosty prawomocna jest kwota 4,2 tys. zł).

Raportu bronił Marek Modrzejewski - mówił, że wnioski pojawiają się w strategiach, czy wieloletniej prognozie finansowej. Tomasz Kajzer podkreślał z kolei, że w ostatnim czasie poprawiła się jakość obsługi w wydziale komunikacji - a ocena należy do samych mieszkańców.

Starosta tczewski Mirosław Augustyn dziękował urzędnikom, którzy pracowali nad przygotowaniem raportu.

- Chciałbym przypomnieć wszystkim, że od marca 2020 pracujemy w pandemii. Sytuacja była utrudniona, brakowało spotkań. Największe podziękowanie dla dyrekcji i personelu Szpitali Tczewskich i DPS-ów. Również pomoc samorządowców. Radni miasta Tczewa jako pierwsi zdecydowali o przekazaniu miliona złotych na działania covidowe. Miasto i gmina Tczew pomogło nam w zorganizowaniu punktu szczepień.

Władze starosta przygotowały specjalny film dotyczący pracy w czasie pandemii i działań starostwa. W materiale pojawiała się m. in. informacja o stanie Szpitali Tczewskich, które zanotowały zysk oraz wymieniły sporo sprzętu. Podsumowano także działania w szkolnictwie - m. in. planach termomodernizacji części szkół, czy poprawa wyposażenia sal lekcyjnych. Mówiono także o poprawie infrastruktury w DPS-ach oraz współpracy z gminami na rzecz remontów lokalnych dróg. Adam Kucharek powiedział, że w filmie jest za "dużo wazeliny".


Ostatecznie doszło do głosowania nad wotum zaufania, w wyniku którego zarząd powiatu tczewskiego nie uzyskał wotum zaufania. Za udzieleniem wotum głosowali Bogdan Badziong, Andrzej Demski, Alicja Gajewska, Tomasz Kajzer, Krzysztof Korda, Piotr Łaga, Gabriela Makać, Marek Modrzejewski, Waldemar Pawlusek, Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska i Wiesława Tomaszewska - przeciwko byli Grażyna Antczak, Dariusz Godlewski, Barbara Kamińska, Tomasz Kotlenga, Adam Kucharek, Jan Kulas, Roman Małecki, Piotr Odya, Stanisław Smoliński, Witold Sosnowski, Jiry Studeny i Zbigniew Zgoda. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu - na następnej sesji (nie wcześniej jednak niż po 14 dniach) zarząd może być odwołany większością 3/5 głosów.

Radni rozpatrywali też sprawozdanie z wykonania powiatowego budżetu za 2020 rok. W 2020 roku, podjęto 9 uchwał Rady Powiatu i 21 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2019 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2020 rok.

- W planowanych wydatkach budżetowych, wydatki bieżące stanowią 168.829.035,50 zł (wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 161.309.119,94 zł, tj. w 95,55 % zakładanego planu), natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.609.815 zł (wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 22.959.433,63 zł, tj. w 72,63 % zakładanego planu). Wykonane wydatki majątkowe stanowią 12,46 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych. Nadwyżka operacyjna, na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynosi 7.996.556,47 zł (jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi). Ponadto, Powiat Tczewski posiadał na koniec 2020 roku, zobowiązania w kwocie 43.700.000 zł, dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych, co stanowi 24,62 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w roku 2020. W 2020 roku, nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia w ciągu roku, przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł). Ponadto, Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2020 roku, posiadał należności w kwocie 3.946.409,25 zł. W 2020 roku, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 1.890.386 zł, które zostały zrealizowane w 96,60 %, tj. w kwocie 1.826.110,62 zł. Natomiast na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 30.309.815 zł, które zostały zrealizowane w 71,46 %, tj. w kwocie 21.659.433,63 zł.

W głosowaniu zarząd uzyskał absolutorium (od głosu wstrzymali się radni PIS - oprócz Tomasza Kotlengi, który był za - oraz Inicjatywy Samorządowej, przeciwny był natomiast Piotr Odya).

Jednym z najważniejszych punktów obrad było procedowanie uchwały w sprawie odwołania starosty - Mirosława Augustyna. Pod wnioskiem złożonym na wcześniejszej sesji podpisało się 9 radnych - głównie z PiS, ale były też osoby z ugrupowania Witolda Sosnowskiego, czy Piotr Odya. Jako argumenty za odwołaniem starosty PiS wymieniło m. in. prowadzone bez konsultacji przekształcenie szkół, przekazanie sprzętu do PZD, czy brak współpracy z radnymi ws. sprzedaży budynku domu dziecka.

- Mimo protestów środowiska nauczycielskiego, doszło do likwidacji Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej i za przysłowiową "złotówkę" przekazanie znacznego majątku Miastu Tczew, radni zostali wprowadzeni przez Starostę w błąd w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Pomorskiego dotyczącego zamiaru likwidacji placówki i jej stanu technicznego - argumentował Roman Małecki z PiS.

Wniosek radnych trafił pod obrady Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego. Odnosząc się do poszczególnych zarzutów co do działalności starosty, Komisja Rewizyjna była podzielona w swojej ocenie. Trzech radnych było "za", dwóch - "przeciw" a jeden wstrzymał się od głosu (w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Piotr Łaga - przewodniczący, Piotr Odya - zastępca przewodniczącego, Adam Kucharek - sekretarz, Tomasz Kotlenga, Jiří Studený i Marek Modrzejewski.

Na sesji do zarzutów odniósł się sam starosta:

- Przypomnę, że procedura dotycząca zmian w edukacji rozpoczęła się we wrześniu 2015 - pan Sosnowski był wtedy wicestarostą - i wskazywał na sprzeczności. Później ówczesny zarząd postanowił, że zorganizuje specjalne posiedzenie w tej sprawie w grudniu 2015 - nie ma z niego protokołu. Wskazywano na konieczną restrukturyzację szkół. - mówił Mirosław Augustyn, przypominając, że za poprzedniego zarządu PiS - zlecono audyt firmy Wulkan, informujący o konieczności reformy szkół - Opracowujemy audyt, chowamy go do kosza - i zostawiamy go następnej kadencji. Tak się postępuje?

Co do zarzutów odnośnie likwidacji biblioteki pedagogicznej odniósł się członek zarządu Krzysztof Korda.

- Do zakresu obowiązków powiatu tczewskiego nie należy prowadzenie biblioteki pedagogicznej. Filię tczewskiej biblioteki zlikwidował samorząd województwa specjalną uchwałą, a nie powiat tczewski - mówił Korda.

Starosta wyjaśniał też, kwestię sprzętu po PZD i nieruchomości byłego Domu Dziecka.

- Nie jest dobrze, kiedy odchodzi zastępca - mówił Jan Kulas. - Każdy w swoim sumieniu zagłosuje, ale pan starostwa powinien odpowiedzieć na pytanie, czy dysponuje większością do sprawowania swojej funkcji.

Głos zabrał także Bogdan Badziong:

- Wróciłem do tej rady po 20 latach - i z zażenowaniem obserwuję to, co się tu dzieje - mówił Bogdan Badziong - Wymyśliliście sobie państwo tematy - i żyjemy nimi. Teraz przypomnieliście sobie, że pan starosta majstrował przy oświacie - i go trzeba odwołać? Dlaczego wtedy nie reagowano. To są tematy zastępcze. Wielu mieszkańców w Gąsiorkach, Widlicach, Kierwałdzie - w ogóle to nie obchodzi. A część z państwa nawet nie wiem, gdzie są te miejscowości. Gdyby to była prywatna firma to starostwo, to nie pozwoliłaby na takie dyskusje.

Marek Modrzejewski podkreślał, że w części wniosek o odwołanie starosty jest nielogiczny i niespójny.

- Formułowanie wobec starosty zarzutu, że odszedł pan Cymanowski, czy że niektórzy radni zmienili barwy klubowe, jest nietrafione. Na komisji zgodził się ze mną nawet Stanisław Smoliński. Mówiliście państwo, że 1000 osób podpisało się pod wnioskiem o obronę biblioteki. Szkoda, że nie byli jej klientami, bo w ciągu roku skorzystało z niej 100 osób - mówił były przewodniczący -Padają słowa - dobro powiatu - miejcie odwagę - przyznajcie, że to decyzja o charakterze politycznym. Jestem zdziwiony tym, co dzieje się od października ub. roku. Mam wrażenie, że nie dążycie do dobra powiatu. Jestem samorządowcem od 30 lat - pierwszy raz obserwuję coś takiego - to smutna konstatacja.

Piotr Odya mówił, że starosta traktuje krytykujących go radnych jako agresorów - Mówię o swoich odczuciach i tego nie zmienię.

Do odwołania PiS i sprzyjający mu radni potrzebowali 14 głosów. Głosowanie było niejawne. Za odwołaniem starosty głosowało 11 radnych, tyle samo przeciw - pojawił się jeden głos nieważny. To oznacza, że zarząd zostaje.

Dla zainteresowanych wielogodzinną dyskusją, całą sesję będzie można zobaczyć tutaj.

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (43)
dodaj komentarz

 • -3

  Piter_gość

  27.07.2021, 18:43

  Piotr Odya

  Panie Piotrze Odya czy Panu nie jest naprawdę wstyd? Iść ramię w ramię z PiS? Czy ma Pan jeszcze kręgosłup moralny? Czy jak się Pan rano budzi i patrzy w lustro to wszystko jest OK? I tak, że ślizga Pan się co wybory na nazwisku P. Zenona Odya z którym Pan nie ma nic wspólnego a każdy myśli, że bliska rodzina i głosują...Nie wiem, w Polityce już bardziej skompromitować się nie można. Przykro się na to patrzy Panie Piotrze i wstyd straszny, a jeszcze z mojej rodziny głosowało parę osób na Pana ale gdy im dziś powiem, że dla PiS Pan się ...... to żadnego głosu nie będzie. Wstyd i hańba

  Odpowiedz
  IP: 162.255.xx5.xx9 
 • +9

  KT_gość_gość

  27.07.2021, 20:04

  Jak może być wstyd komuś, kto na sesję rady powiatu przychodzi w złachanym polo koloru orange i byle jakich spodniach . Jak na grilla do sąsiada ze wsi? O czym tu mowa??? Zero poczucia obciachu, a ty pytasz go o honor?

  Cytuj
  IP: 5.184.xx7.xx4 
  +4

  Edek_gość

  27.07.2021, 21:50

  Wiadomo że powinien być wypacykowany jak Nowak i zegarek przynajmniej o wartości 25tys bo tańszy to wstyd. Ot poczucie wstydu mają ynelygenci z Tczewa.

  Cytuj
  IP: 5.173.xx5.xx3 
  +16

  KT_gość_gość_gość

  27.07.2021, 22:51

  Powinien być ubrany stosownie do sytuacji. No, ale cóż... burak to burak

  Cytuj
  IP: 5.184.xx7.xx4 
  +5

  Sołtys_gość

  28.07.2021, 07:55

  27.360 odszkodowania a 4.200 juz wyplaco

  Starosta mówił że wyroku się nie komentuje. Odszkodowanie w wysokości 27.360 zapłacą mieszkańcy powiatu a nie starosta z własnej kieszeni. Treść wyroku na Facebooku Urbana

  Cytuj
  IP: 109.207.xx4.xx3 
  +4

  Kolec_gość

  28.07.2021, 09:25

  starosta bardzo słabo wypadł

  z pis jest tylko 6 radnych więc mu tutaj nie przy pisuj bo pozostałych 6 jest z po psl inicjatywy pnp wiec mu na pewno bliżej do nich niż do tych z pis więc nie manipuluj bo opozycja przeciwko staroście to wiele ugrupowań a nie tylko pis

  Cytuj
  IP: 109.207.xx4.xx3 
  +1

  Kolec_gość

  28.07.2021, 09:28

  czy Kucharek jedynką u Hołowni?

  czy radny Tafliński znalazł już partnera oczywiście do rozmów o 1 na liście Hołowni do powiatu? czy to nie aby Adaś?

  Cytuj
  IP: 109.207.xx4.xx3 
  +1

  JAN_gość_gość_gość_gość

  28.07.2021, 15:57

  x

  To świadczy o głupocie wyborców ,głosują nie wiedząc na kogo

  Cytuj
  IP: 109.207.xx8.xx2 
 • +18

  Kinjo_gość

  27.07.2021, 19:08

  Abstrah**ąc od rozgrywek politycznych, chciałbym aby starosta został odwołany. Nie ma z niego pożytku na tym stanowisku. Same straty. Z resztą to starosta z kapelusza. Wszyscy chyba pamiętają jak zasiadł na tym stanowisku. Co go broni? PnP samo zgotowało sobie taki los.

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx1.xx4 
 • +4

  łubudubu_gość

  28.07.2021, 09:31

  desant starosty z miasta do powiatu

  Najbardziej spodobały mi się podziękowania Urbana za zeznania radnych Badziąga Kordy i Pawluska dzięki którym dostał w sądzie 27 tyś odszkodowania. Trzeba mówić prawdę w sądach.

  Cytuj
  IP: 109.207.xx4.xx3 
 • -3

  h_gość

  27.07.2021, 19:10

  Urban, zwykły internetowy napinacz

  A na mównicy dukał jakby miał się popłakać, że go niby usunęli. Jak zwykle skłamał mówiąc, że wygrał ponad 20 000 zł odszkodowania jak wygrał prawomocnie jedynie 4 000 zł. Tylko się pojawił i już zaczęły się szopki i słowne przepychanki, słusznie Makać zaputała "gdzie jest zgoda?" Z Urbanem nigdy i nigdzie jej nie będzie. A ten homosekualista - roślinka doniczkowa - po co tam był?

  Odpowiedz
  IP: 45.91.xx1.xx8 
 • +1

  sława_gość_gość

  27.07.2021, 19:25

  relanium 5 mg

  Cytuj
  IP: 5.184.xx7.xx4 
  +4

  maciuś_gość

  28.07.2021, 08:30

  rada miasta czy rada geriatryków?

  od 10 lat słyszę o radnym Urbanie od kilku lat nie słyszałem o żadnym innym radnym

  Cytuj
  IP: 109.207.xx4.xx3 
  +1

  Zorientowany_gość

  28.07.2021, 08:30

  :)

  Tu nie relanium tylko maść na ból D. mogłaby pomóc, ewentualnie amisan i coś na homofobię (elektrowstrząsy?), nawiasem mówiąc, oskarżana roślinka jest wedle mojej wiedzy w pełni heteronormatywna.

  Cytuj
  IP: 188.146.xx4.xx9 
  -2

  niekumaty_gość

  28.07.2021, 09:34

  Makać to ta roślinka?

  w sumie nie dziwi nic, bo rośliny rozum sami wiecie jaki mają

  Cytuj
  IP: 109.207.xx4.xx3 
 • +25

  Widz_gość

  27.07.2021, 19:11

  Tcz.pl, czyli po prostu biuletyn informacyjny "Pobłocki i przyjaciele". Wasza stronniczość jest wręcz żenująca. A Pan Badziong to chyba z kosmosu przyleciał bo o oświacie ponad 2 lata temu, gdy obecny zarząd chciał likwidować szkoły było bardzo głośno w powiecie. I tylko dzięki zmasowanej krytyce tego pomysłu odstąpionon od tego. Panu Badziongowi marzy się zamordyzm rodem z PRL-u skoro chciałby zamykać radnym usta. Zresztą widać wpływy w tym względzie Pana Pobłockiego. Sami jesteście sobie winni całej tej sytuacji, przez swoją arogancję i kolesiostwo. Mieliście gdzieś nawet swoich ludzi, tych co mieli trochę inne zdanie, a teraz macie pretensje do całego świata, że wam zabierają zabawki. To wstydu trzeba nie mieć żeby tak jeszcze iść w zaparte. Jak macie jeszcze jakieś resztki honoru to odejdźcie i nie wypowiadajcie się!

  Odpowiedz
  IP: 31.0.xxx.xx4 
 • +21

  Trump _gość

  27.07.2021, 19:27

  Trafiłeś w punkt

  Sam bym tego lepiej nie ujął. Kolacja powiatowa rozpadła się nie z powodu PiSu, a słabości PnP. Kółko wiecznej adoracji wiecznie trwać nie może. Beton przez który nie można się przebić z inicjatywą musiał w końcu skruszeć.

  Cytuj
  IP: 109.207.xx2.xx8 
  +11

  Prawda Czasu_gość

  27.07.2021, 23:45

  Mieszane uczucia

  Błędem obecnego starosty jest przejęcie starostwa bez audytu!! Do radnego Smolińskiego, czy brat Kazimierz miał zgodę prezesa Jarosława Kaczyńskiego na przekształcenie Publicznego szpitala w spółkę SA? Oraz czy jego decyzja oraz poprzedniego starosty była akceptowana przez mieszkańców miasta i powiatu??!

  Cytuj
  IP: 188.147.xx9.xx5 

  napinacz_gość

  28.07.2021, 08:34

  http://www.krs-online.com.pl/msig-2832-1

  radny Kussowski już przejęty czy jeszcze nie? wiecie że jest udziałowcem czyli współwłaścicielem tcz.pl? według KRS posiada 14,2% udziałów w spółce tcz.pl

  Cytuj
  IP: 109.207.xx4.xx3 
 • -10

  Gg_gość_gość_gość

  27.07.2021, 19:56

  G

  Gratulacje dla Pana Starosty.

  Odpowiedz
  IP: 94.40.xx9.xx3 
 • +8

  Ja_gość_gość

  27.07.2021, 20:13

  PiS

  Nie ma w Tczewie PiS-u! Amen????

  Odpowiedz
  IP: 37.248.xx1.xx1 
 • -2

  gosciu_gość

  27.07.2021, 21:06

  Panie Mirku Pan się nie boi cały Tczew za Panem stoi. Żeby każdy był taki gość. powodzenia

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx4.xx4 
 • -8

  obserwator _gość

  27.07.2021, 21:39

  Podać się do dymisji to nie hańba

  Augustyn to najgorszy starosta w historii powiatu tczewskiego. Każdy zdrowo myślący musi chyba zauważyć jego sposób pracy. Jak gruby Mirek nakaże tak Mirosław z AGI ADY działa. Nie było w historii starosty, który po dwóch latach z haczykiem rządzenia musiałby obawiać się o swoje stanowisko. Co musiało się stać w tej koalicji, że się tak posypała? PIS jako jedyne ugrupowanie było w opozycji z paroma swoimi głosami. Jak starosta chce rządzić bez większości?

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx1.xx2 
 • +5

  kpt.Jajec_gość

  28.07.2021, 09:44

  wam też się tak wydaje

  a mnie się wydaje, że im głupsi radni, tym łatwiej nimi zarządzać, a im starsi, tym, mniej lotni, a może by im zamiast diety emerytury z miasta i powiatu wypłacać?

  Cytuj
  IP: 109.207.xx4.xx3 
 • +10

  Hook_gość

  27.07.2021, 22:11

  .

  Plusy w edukacji?! Jakie? Litości... oddział przesposobienia wojskowego w Pelplinie oblegany??śmieszne. "Zdolni z Pomorza" to więcej czarów i magii niż faktycznej realizacji. Rzeczywiście czas zrobic coś dla oświaty w powiecie, zaraz połowa kadencji a komisja oświaty dryfuje ze starym nurtem, zero innowacji, zero pomysłów. Rekruracja do szkół trwa i znowu pewnie najlepsi uczniowie uciekną poza powiat, bo tu nie ma dla nich nic ciekawego

  Odpowiedz
  IP: 31.60.xx0.xx6 
 • +9

  a_gość_gość_gość

  27.07.2021, 23:01

  Jan Kulas odlatuje coraz dalej od rzeczywistości, chrzani te swoje bzdety od lat. Łapa w łapę z PiS i niedorobionym radnym U. Niedawno obrzucali się błotem, teraz najlepsi kumple. Spójrz w lustro, Kulasie.

  Odpowiedz
  IP: 5.184.xx7.xx4 
 • +2

  Zorientowany_gość

  28.07.2021, 08:27

  :)

  To było głosowanie przeciw Augstynowi a nie za czy przeciw PiS, nie manipuluj, nie łżyj, nie bluzgaj ludzi mających IQ o 100 wyższe od Twojego. Kwik kwik świnka odsuwana od korytka powiatowego kwik kwik.

  Cytuj
  IP: 188.146.xx4.xx9 
  -9

  Iżi z Bażin_gość

  28.07.2021, 09:51

  poziom augustynowych radnych

  Jakim radnym trzeba być, żeby godzić się na to aby przewodził im Augustyn? Natomiast radny Kulas zabrał głos kilka razy i za każdym razem merytorycznie, w przeciwieństwie do Blekoty, przerasta tą Radę kulturą osobistą i doświadczeniem także parlamentarnym i sejmikowym, wielu z nich do pięt mu nie dorasta, a ci którzy tego nie rozumieją są Mlekotami

  Cytuj
  IP: 109.207.xx4.xx3 
 • -6

  AA_gość

  27.07.2021, 23:25

  Kolacja

  Widać że na tym forum eksperci piszą, np. kolacja powiatowa. Koalicja chyba a nie kolacja.

  Odpowiedz
  IP: 94.40.xx9.xx3 
 • +11

  EkO_gość

  28.07.2021, 06:27

  hehe

  Niestety, ale automatyczny słownik czasem robi swoje. Sam przekręca wyrazy. Chętnie u siebie również bym to wyłączył. Czasem kilka razy muszę poprawiać zdanie zanim komputer załapie co chciałem napisać. Także wyluzuj :) A jeśli chodzi o starostę to dla mnie jest wielką pomyłką. Ciekawe czy Urbanowi ze swoich wypłaci odszkodowanie? Możesz wskazać, który starosta przegrał proces w sądzie ze swoim byłym podwładnym???

  Cytuj
  IP: 82.160.xx7.xx5 
  -2

  cecyl_gość

  28.07.2021, 07:41

  do EKO

  A tata radny wie o twojej twórczości?

  Cytuj
  IP: 185.220.xx0.xx5 
 • +7

  ...._gość_gość

  28.07.2021, 00:04

  ..

  .... Starosta bez większości w radzie? To nie może się udać. Osobiście w takiej sytuacji nie czekał bym na głosowanie za czy przeciw odwołaniem, ale bym zrezygnował z funkcji dla dobra mieszkańców powiatu. Ale to zrobił bym ja, człowiek honoru....

  Odpowiedz
  IP: 46.204.xx8.xxx 
 • +7

  Gość _gość

  28.07.2021, 14:03

  Iluzje radnych

  Tą całą radę wraz z zarządem należało by przewietrzyć! Oni sami od koryta nie odejdą ich trzeba rozwiązać w referendum? Trzymanie ich przy władzy to strata dla powiatu! Dla nich liczy się własne ego!!!

  Cytuj
  IP: 188.147.xx6.xx3 
 • +4

  gość z boku_gość_gość_gość

  28.07.2021, 09:05

  wyrok

  Wstydzę się że mamy takiego STAROSTĘ który jest marionetką w rękach Pobłockiego i swoją nieuczciwą polityką kadrową- bo kiedy dano mu ten urząd ( wielki błąd - nie uzyskał mandatu społecznego zaufania) wprowadził do wydziałów gdzie naczelnicy niebawem idą na emeryturę swoich ludzi ( 3- przypadki) aby później po bez konkursu co było standardem i dobrym obyczajem obsadzić ich na stołkach a emerytów już zatrudnić na pół etatu - zwyczajny nepotyzm. Za czasów Urbana Wydz. Komunikacji liczył 13 osób - dzisiaj 25 - jest to oczywiście ,, uczciwe" . Prawdziwe oblicze AUGUSTYNA ukazał sąd który opierając się na zeznaniach byłych już pracowników ( nie muszą się bać) oraz członków Zarządu wydał wyrok obrazujący tego człowieka. Niech teraz ten BIZNESMEN - STAROSTA zapłaci z własnej kieszeni za swoją nienawiść i realizację planów PnP . Lista do odstrzelenia jest długa z Sosnowskim na czele.

  Odpowiedz
  IP: 79.188.xx3.xx5 
 • +3

  Dariusz N._gość

  28.07.2021, 09:41

  wzrok tęskni za rozumem

  tak kiedyś o ludziach wykształconych ponad własną inteligencję mówił były radny miejski przy okazji weterynarz z za miedzy

  Cytuj
  IP: 109.207.xx4.xx3 
 • +1

  B532_gość

  28.07.2021, 14:14

  ...

  "Roślinka homoseksualna chodzi za raczkę po parku miejskim z tą lesbą od czecha, która jak pracowała w starostwie to najpier chciała dać d**y starszemu panu a później sie okazało, że jednak nie umie, hahahaha Śmiesznie wygladali razem, jakby chcieli ale nie umieli. To bylo z dwa tygodnie temu chyba, widziałem bo byłem akurat z dzieciakami w parku, ciepło było."

  No proszę. Zwolennicy Mirka niby tacy nowocześni, tolerancyjni i europejscy (sam Mirek P. fotografował się z Trzaskowskim), a jak przychodzi co do czego, to homofobia się z pysków wylewa. Żenada.

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx4.xx5 
 • +5

  Głowi_gość

  28.07.2021, 15:23

  Ten brat SSłynnego TomaSSza to taki intyligent w pysku wyszczekany przydupnik Rabendy.

  Odpowiedz
  IP: 94.230.xx8.xx7 
 • +7

  JAN_gość_gość_gość_gość

  28.07.2021, 16:04

  x

  "Wiadomo że powinien być wypacykowany jak Nowak i zegarek przynajmniej o wartości 25tys bo tańszy to wstyd. Ot poczucie wstydu mają ynelygenci z Tczewa."

  Zegarek Nowaka był wart 15 tyś , a jaki zegarek nosi wójt z Pcimia mający 35 nieruchomości Nowak przy nim to biedak Nie jest to tłusty kot ale zapasiony kot

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx8.xx2 
 • -1

  Rambo_gość

  28.07.2021, 16:30

  "w sumie nie dziwi nic, bo rośliny rozum sami wiecie jaki mają"

  Nie to nie o nią chodzi

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx5.xx7 
 • +4

  wurm_gość

  28.07.2021, 17:07

  A Kaziu Smoleński ma o czymś pojęcie ,czy przyszedł by oczymś popi.rdolić ?

  Odpowiedz
  IP: 46.170.xx4.xx5 
 • Jdkdk_gość

  01.08.2021, 10:08

  Dno

  Samorządowe bagienko ma się dobrze. Te same roślinki od lat żerują na tym bagienku. Jeśli mogę się w czymkolwiek zgodzić z Neumannem to z jego stwierdzeniem, że tym Tczewem (politycznym) można się zrzygać. Zresztą nie tylko Tczewem. Samorząd ogarnęła totalna zgnilizna....

  Odpowiedz
  IP: 185.96.xx5.xx7 
 • +1

  CLAUDIA KLEIN_gość_gość_gość

  01.08.2021, 23:58

  Niezawodna oferta kredytowa

  Witam i witam w Spotcap Global Financial Services, Nazywam się Claudia Klein, jestem pożyczkodawcą, a także doradcą finansowym. Oferuję wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe Czy pilnie potrzebujesz wsparcia finansowego? Potrzebujesz pożyczki na różne cele? jeśli odpowiedź brzmi tak, radzę skontaktować się z moją firmą przez | spotcapglobalservices@gmail.com | lub napisz do nas na WhatsApp:  +4915758108767 | i mieć pożyczkę na swoim koncie w ciągu 24 godzin, ponieważ świadczymy doskonałe usługi pożyczkowe na całym świecie. Oferujemy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe (Pożyczka Osobista, Pożyczka Biznesowa i wiele innych), oferujemy zarówno pożyczki długoterminowe, jak i krótkoterminowe, a także możesz pożyczyć do 15 mln euro i udzielamy pożyczek z niskim oprocentowaniem 3% rocznie. Moja firma pomoże Ci osiągnąć różnorodne cele dzięki szerokiej gamie produktów pożyczkowych. Zdaję sobie sprawę, że uzyskanie legalnej pożyczki zawsze było ogromnym problemem. Dla osób, które mają problemy finansowe i potrzebują ich rozwiązania, wiele osób ma trudności z uzyskaniem pożyczki kapitałowej w lokalnych bankach lub innych instytucjach finansowych z powodu wysokie oprocentowanie, niewystarczające zabezpieczenia, stosunek zadłużenia do dochodów, niska ocena kredytowa lub inne powody Koniec z czekaniem i stresującymi wizytami w bankach. Nasza usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz uzyskać pożyczkę i realizować transakcje zawsze i wszędzie, gdzie tego potrzebujesz Zapewniamy 24-godzinne usługi pożyczkowe światowej klasy. W przypadku zapytań / pytań? - Wyślij e-mail do | spotcapglobalservices@gmail.com | lub napisz do nas na WhatsApp: +4915758108767 | & Odbierz odpowiedź natychmiast Twoja rodzina, przyjaciele i koledzy nie muszą wiedzieć, że masz mało gotówki, po prostu napisz do nas, a otrzymasz pożyczkę. Twoja wolność finansowa jest w Twoich rękach!!

  Odpowiedz
  IP: 138.199.xx9.xx7 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.