XXII Jesienny Bieg Trzeźwości

Biegi przełajowe (fot. mat. prasowe)

odbyło się
05
10.2019
Sobota
Tczew - XXII Jesienny Bieg Trzeźwości
Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta "Sambor" w Tczewie przy współpracy z Urzędem Miejskim, Gminną Komisją Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Związkiem Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego, Strażą Miejską, Z.U.K., organizuje XXII Jesienny Bieg Trzeźwości w dniu 5 października 2019r.

Regulamin XXII Jesiennego Biegu Trzeźwości

1. Idea biegu:
Popularyzacja biegu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizacja hasła wśród dzieci, młodzieży i dorosłych: "Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich".

2. Organizator:
Organizatorem jest Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta "Sambor" z siedzibą w Tczewie przy ul. Orzeszkowej 6, tel.: 58 531 38 13.

3. Współorganizator:
Urząd Miejski - w Tczewie,
Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tczewie,
Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego,
Z.U.K. w Tczewie,
Straż Miejska w Tczewie.

4. Termin:
5 października 2019r.

5. Trasa:
Około 1500 m. Nawierzchnia - polbruk 100%.
Biegnąca od alejami Parku Miejskiego w Tczewie.
Trasa zostanie odpowiednio zabezpieczona i oznakowana.

6. Start dnia:
5 października 2019r.


Zbiórka godz. 10.30. Amfiteatr Park Miejski w Tczewie.

Start Brama zachodnia amfiteatr Park Miejski w Tczewie,
godz. 10.40 start uczestników z grupy wiekowej rocznika od 1999 do 2002, (karty zgłoszeniowe uprawniające do uczestnictwa w biegu otrzymują w kolorze niebieskim)
godz. 10.45 start uczestników z grupy wiekowej rocznika od 2003 do 2005, (karty zgłoszeniowe uprawniające do uczestnictwa w biegu otrzymują w kolorze żółtym)
godz. 10.50 start uczestników z grupy wiekowej rocznika od 2006 do 2008, (karty zgłoszeniowe uprawniające do uczestnictwa w biegu otrzymują w kolorze zielonym)
godz. 10.55 start uczestników z grupy wiekowej rocznika od 2009 do 2011, (karty zgłoszeniowe uprawniające do uczestnictwa w biegu otrzymują w kolorze różowym)
godz. 11.00 start uczestników z grupy wiekowej powyżej 1999 roku (rodzice uczniów, grono pedagogiczne), (karty zgłoszeniowe uprawniające do uczestnictwa w biegu otrzymują w kolorze pomarańczowym)
7. Meta:
Brama wschodnia amfiteatr Park Miejski w Tczewie.

8. Zasady biegu:
Najważniejszą sprawą jest ukończenie biegu. Liczy się także zwycięstwo w poszczególnych grupach wiekowych i frekwencja uczniów z danej szkoły w poszczególnych kategoriach szkół oraz udział rodziców uczniów i grona pedagogicznego z danej szkoły (kategoria dorosłych). Bieg ma charakter rekreacyjno - sportowy pod nazwą "Trzeźwość to zdrowie".

9. Prawo startu:
Prawo startu ma każdy, który będzie posiadał kartę zgłoszeniową, opieczętowaną przez STKA "Sambor". Dzieci i młodzież z wypisanym czytelnie imieniem i nazwiskiem, rokiem urodzenia i szkołą (nr, nazwa). Rodzice uczniów i grono pedagogiczne imię i nazwisko oraz nr i nazwę szkoły, jaką reprezentują. Karty zgłoszeniowe, w odpowiednich kolorach oznaczających poszczególne kategorie wiekowe, będą wydawane w siedzibie STKA "Sambor" w Tczewie przy ul. Orzeszkowej 6, (tel.: 58 531-38-13) po wpłynięciu zgłoszenia ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia 4 października 2019r oraz 5 października przed godziną 1030 w amfiteatrze Parku Miejskiego w Tczewie.

10. Warunki uczestnictwa:
W biegu uczestniczyć mogą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Tczewa oraz rodzice uczniów i grono pedagogiczne z w/w szkół.

11. Zgłoszenia:
Imienną listę zgłoszeniową uczestników należy dostarczyć do siedziby STKA "Sambor" w Tczewie przy ul. Orzeszkowej 6, (tel.: 58 631-38-13) w dniach 1 do 4 października 2019r w godz. 1230 do 1900. Zgłoszenie powinno zawierać w kategorii dzieci i młodzieży: pieczęć szkoły, nazwisko i imię zawodnika, datę urodzenia, podpis dyrektora szkoły, podpis lekarza lub higienistki albo na podstawie zgody rodziców oświadczenie nauczyciela wychowania fizycznego, że został przebadany i może brać udział w biegu. Zgłoszenie musi zawierać ilość dzieci lub młodzieży całej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej podpisane przez dyrektora szkoły, ilość ta jest niezbędna do obliczenia % udziału uczniów po weryfikacji na mecie. W kategorii dorosłych: pieczęć szkoły, jaką reprezentują, imię i nazwisko oraz zaznaczona na zgłoszeniu informacja: rodzic uczniów lub grono pedagogiczne.

12. Nagrody indywidualne:
Dla każdego uczestnika, który ukończy bieg, dyplom uczestnictwa w biegu. Nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych od rocznika:
2000 do 2003,
2004 do 2006,
2007 do 2009,
2010 do 2012.
W kategorii kobiet i mężczyzn:
powyżej 2000.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników, którzy ukończą bieg w drodze losowania po zakończonym biegu (dotyczy dzieci i młodzieży).

13. Nagrody zespołowe:
Organizator przewiduje nagrody: 2 puchary, dla najlepszych szkół w swoich kategoriach (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa) za największą frekwencję startujących dzieci i młodzieży. Regulamin mówi o stosunku % ilości uczniów kończących bieg do ilości uczniów w całej szkole. Oraz dyplomy za największy udział rodziców i grona pedagogicznego z danej szkoły.

14. Sprawy organizacyjne i końcowe:
na miejsce zbiórki uczestnicy biegu przychodzą wraz z wychowawcami, opiekunami grup,
na linię startu zawodnicy doprowadzeni będą przez Komendanta biegu,
informacje porządkowe będą podawane na linii startu przez organizatora,
sędziowie zbierają karty zgłoszeniowe na linii mety na tej podstawie ustalają kolejność,
uczestnicy po skończonym biegu czekają na losowanie nagród, w przypadku nie zgłoszenia się po nagrodę - nagroda przechodzi w ręce następnej wylosowanej osoby,
nagrody rzeczowe uczestnicy odbierają po okazaniu legitymacji szkolnej,
z chwilą zakończenia biegu za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży odpowiada wychowawca, opiekun grupy,
organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy,
organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie minutowym biegu,
organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu z przyczyn niezależnych od organizatora (np. warunki pogodowe),
informacji dotyczących biegu można zasięgnąć pod nr tel.: 58 531 38 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 1700 do 1900, w dniu biegu od godz. 800, pod nr telefonu 502 086 759.

Drukuj
Prześlij dalej