Pytania o konkurs na dzierżawę spalarni

Spalarnia odpadów w Tczewie (fot. tcz.pl)
Pytania o konkurs na dzierżawę spalarni

zobacz galerię zdjęć: 1
Temat spalarni odpadów medycznych pojawił się na listopadowej sesji Rady Powiatu. Zarząd powiatu zdecydował się o wydzierżawieniu obiektu Szpitalom Tczewskim, które szukają firmy, jaka poprowadzi działalność w tym miejscu. Ogłoszony w tej sprawie konkurs został unieważniony i ogłoszono kolejne postępowanie. Jeden z oferentów ma zastrzeżenia co do warunków konkursu.

Starostwo Powiatowe Tczewie planowało zamknąć w 2023 roku spalarnię odpadów medycznych, działającą na terenie Szpitali Tczewskich. Lokalizacja zakładu - przy samym szpitalu - oraz w bliskim sąsiedztwie LO od jakiegoś czasu budziła wątpliwości - chodziło m. in. o generowany przez placówkę hałas. Przez jakiś czas do spalarni musimy jednak jeszcze przywyknąć. Zarząd powiatu zmienił zdanie i podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, Szpitalom Tczewskim S.A.

Szpitale Tczewskie chcą nadal utrzymać funkcję spalarni. Obecnie - oprócz utylizowania odpadów - placówka dostarcza ciepło do tczewskiej lecznicy. Dlatego, aby wyłonić pomiot prowadzący działalność, placówka postanowiła ogłosić konkurs - ten został unieważniony przed jego rozwiązaniem z powodu błędu formalnego. Mimo tego podczas lutowych obrad Rady Powiatu Tczewskiego na sali pojawił się jeden z przedstawicieli podmiotów, które stanęły do rywalizacji. Został dopuszczony do głosu przez przewodniczącą Barbarę Kamińską (PiS). Krzysztof Rdest z firmy Emka, który skrytykował formułę unieważnionego konkursu.

- To państwo uzyskaliście mandat społecznego zaufania, państwo jesteście gospodarzami tego terenu, a dobry gospodarz powinien wiedzieć, co dzieje się w jego gospodarstwie - mówił do radnych Rdest - Szpitale Tczewskie mają się dobrze i chwała im za to, ale ostatnie postępowanie ogłoszone na dzierżawę spalarni przy szpitalu pokazuje, że niektóre rzeczy powinny być transparentne, uczciwe i dające możliwość równego wystartowania wszystkim uczestnikom życia biznesowego w temacie unieszkodliwiania odpadów medycznych. Przetarg ogłoszony przez komisję, a konkretnie jego specyfikacja, była jednoznaczna - nie dawała szansy udziału w postępowaniu innym podmiotom niż ten, który dzierżawi instalację od 10 lat. Jestem w posiadaniu historii, gdzie odnawiane były poszczególne aneksy, gdzie w ciszy dotychczasowy dzierżawca miał trzykrotnie przedłużaną umowę. Gdy widzieliśmy, że umowa kończy się w grudniu tego roku, zwróciliśmy się z informacją do zarządu powiatu z prośbą o spotkanie. Monitorowaliśmy działanie tej instalacji i wiemy, ile razy zarząd powiatu musiał tłumaczyć się z tej niefortunnej inwestycji.


Zdaniem Rdesta oczekiwania społeczne są takie, że odpady nie byłyby spalane w Tczewie, a spalarnia byłaby bypassem na wypadek "epizodu - jak np. pandemia Covid" - kiedy istnieje wzmożone spalanie odpadów.

- Taka koncepcja oczywiście zapewniałaby szpitalowi unieszkodliwianie odpadów po preferencyjnych stawkach i oddawaniu ciepła, wtedy gdyby instalacja funkcjonuje. - mówił Rdest - Niestety komisja konkursowa nie wzięła pod uwagę oczekiwań społecznych i określiła warunki konkursowe - niestety nie w drodze ustawy o zamówieniach publicznych - i ogłosiła specyfikację SIWZ, która zawierała cztery punkty, które może spełnić dotychczasowy dzierżawca. (...) Konkurs został unieważniony, ale to znaczy, że jego kolejna odsłona będzie lepsza.

Radny Waldemar Pawlusek dziwił się, dlaczego tylko jedna z firm biorących udział w konkursie została dopuszczona do głosu, by przemawiać na sesji.

- To nie fair w stosunku do pozostałych firm. - mówił.


Wśród zastzeżeń Emki co do warunków konkursy znalazły się m. in. punkt ze wskazaniem określonych parametrów dotyczących doświadczenia w dostawie energii dla podmiotów ochrony zdrowia oraz wskaźników dotyczących unieszkodliwiania odpadów, czy konieczność udokumentowania poniesienia nakładów finansowych w kwocie co najmniej 1 mln zł w okresie 36 ostatnich miesięcy wydanych na modernizację spalarni odpadów prowadzonej przez oferenta.

O wyjaśnienia w temacie konkursu poprosiliśmy prezesa Szpitali Tczewskich, Macieja Bielińskiego. Poniżej obszerne stanowisko, jakie otrzymaliśmy:

- Ogłoszenie o konkursie ofert dotyczącego poddzierżawy spalarni jak też inne dokumenty postępowania ukazało się na stronie www.szpitaletczewskiesa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala w dniu 15-11-2023r. Termin złożenia i otwarcia ofert upłynął w dniu 23-11-2023r. Oferty złożyło 4 Oferentów. Postępowanie unieważniono w dniu 23-11-2023r., w związku z wykryciem w treści dokumentów konkursowych, na etapie otwarcia ofert, w formularzu ofertowo - cenowym, w punkcie 1 i tym samym w części IX Ogłoszenia o Konkursie Ofert oczywistej omyłki pisarskiej, polegającej na mylnym i mogącym budzić wątpliwości interpretacyjne określeniu okresu dla wymaganej przez Zamawiającego minimalnej stawki czynszu dzierżawnego tj. 73.800,00 zł brutto (Zamawiający nie dookreślił czy ta minimalna kwota czynszu dotyczy okresu miesięcznego, czy całego okresu poddzierżawy - 36 miesięcy), która w efekcie uniemożliwiłaby dokonanie przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty przez pryzmat spełnienia przez oferenta niezbędnych wymogów. - mówi Bieliński - Szpitale Tczewskie S.A. mają obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w związku z ponoszonymi WYDATKAMI. Poddzierżawa spalarni generować będzie PRZYCHÓD dla Szpitala, nie ma to zatem związku z procedurami ustawy prawo zamówień publicznych. Łączenie usługi unieszkodliwiania odpadów i przekazywania ciepła z poddzierżawą spalarni w jedną procedurę jest niewłaściwe, bowiem każde z nich powinno się odbywać w oparciu o odmienne regulacje prawne, których dotyczą.  Całkowicie nieuzasadnione jest łącznie w jedną procedurę diametralnie różniących się od siebie zagadnień, polegających dodatkowo dwóm odmiennym reżimom prawnym. Co ważne, nie mamy w tym przypadku do czynienia z zamówieniem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, którym zgodnie z art. 7 pkt 32 jest umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Poddzierżawiając swój budynek szpital niczego nie nabywa i nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

 
Przedstawiciel spółki podkreśla, że szpital przewidział możliwość zadawania pytań w przypadku niejasności. Możliwość tą wprowadzono fakultatywnie, bowiem Szpital nie ma obowiązku umożliwić takiego mechanizmu w prowadzonej procedurze konkursowej.

- Mimo zarzutów o zbyt krótki termin oferent formułujący je zdołał w ciągu jednego dnia przeanalizować dokładnie dokumentacje konkursową i złożyć pismo zawierające 13 stron teksu z nieuzasadnionymi żądaniami i wykazem - jego zdaniem - nieprawidłowości. Jeśli chodzi o rzekomy zbyt krótki termin wyznaczony do złożenia ofert, to 7 dni na złożenie ofert jest standardowym terminem stosowanym w praktyce. Szpital taki termin mógł ustanowić bez sprzeczności z jakimkolwiek przepisem prawnym. Okoliczność ustanowienia właściwej ilości dni przewidzianych do złożenia oferty potwierdzają 4 złożone w postępowaniu oferty. Szpital ma prawo do określenia warunków na podstawie własnych doświadczeń i potrzeb, w szczególności związanych z wypełnieniem obowiązków jakie w umowie dzierżawy nałożył na dzierżawcę właściciel spalarni. Istotnym jest wyłonienie oferenta, który zapewni nieprzerwaną pracę spalarni zgodnie ze sztuką oraz oferenta, który prowadzi swoją działalność w sposób rzetelny, uczciwy, przestrzegający ustalonego porządku prawnego. Należy zaznaczyć, że w zapisie par. 2 ust. 1 w/w umowy dzierżawy z dnia 9 listopada 2023 roku postawiony został warunek cyt.: "Wydzierżawiona nieruchomość wykorzystywana będzie w celu prowadzenia spalarni odpadów medycznych i kotłowni zaopatrującej w ciepło budynki Dzierżawcy". Z kolei jak wynika z ust. 2 w/w paragrafu umowy zastrzeżono, że: "Dzierżawca może poddzierżawić przedmiot dzierżawy lub jego część wyłonionemu we właściwym postępowaniu podmiotowi, gwarantującemu przez posiadane doświadczenie, potencjał oraz uprawnienia, właściwą realizację powierzonych zadań". W świetle powyższego, to zatem spełnianie w/w wymogów przez potencjalnego poddzierżawcę stanowi nadrzędny cel i warunek postępowania na wyłonienie poddzierżawcy, a obowiązek weryfikacji tego nałożono na dzierżawcę - Szpitale Tczewskie S.A. - dodaje Bieliński. - Warunek dotyczący udowodnienia złożenia w terminie sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS, zgodnie z ustawą o rachunkowości został ustanowiony, bowiem Szpital jest zainteresowany współpracą jedynie z jednostką działającą zgodnie z przepisami prawa, która min. wykonuje powszechnie obowiązujące obowiązki prawne w terminie. Warunek dotyczący okoliczności poniesienia nakładów finansowych w kwocie co najmniej 1.000.000,00 zł. brutto na modernizację (modernizacja instalacji) eksploatowanej uprzednio przez Oferenta spalarni odpadów został ustanowiony w celu wypełnienia dyspozycji właściciela spalarni zawartej w umowie na podstawie, której Szpital dzierżawi spalarnię, odnoszącą się do zapewnienia dbałości min. o stan instalacji unieszkodliwiania odpadów, która może wymagać od poddzierżawcy tak jak od dzierżawcy nakładów w trakcie realizacji umowy poddzierżawy. Spełnienie ww. warunku potwierdza gotowość Oferenta jako poddzierżawcy do dbałości o powierzone mienie poprzez bieżące dokonywanie napraw, konserwacji i niezbędnych nakładów. Wskazana kwota, biorąc pod uwagę koszty ponoszone przez branżę i tym samym koszty urządzeń i ich konserwacji jest niewysoka - jak wynika ze złożonych ofert z najwyższą ceną jest to odpowiednik ok. 5 miesięcznego czynszu dzierżawnego. Warunki dotyczące doświadczenia w unieszkodliwianiu odpadów i przekazywania ciepła tak powstałego Szpitalowi, zgodnie z jego zapotrzebowaniem, został ustanowiony z zachowaniem min. zasady proporcjonalności, bowiem Szpital wymaga od Oferentów doświadczenia w analogicznym zakresie zdobytego we współpracy z podmiotem leczniczym. Świadczenie usług lub spełnianie wymogów niezbędnych w warunkach szpitalnych różnią się co do zasady od usług świadczonych dla pozostałych podmiotów. Szpital działa w szczególnych warunkach, w których okoliczność zapewnienia ciepła stanowi kluczową rolę, decydującą niekiedy o zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. Dlatego też Szpital zobligowany jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Par. 26, ust. 4 - "Na działkach budowlanych przeznaczonych dla szpitali i sanatoriów, niezależnie od zasilania z sieci, należy zapewnić dodatkowo własne ujęcie wody oraz własne źródło energii elektrycznej i cieplnej"), zapewnić 2 źródła ciepła, co potwierdza istotność doświadczenia, także w dostawie ciepła dla budynków szpitalnych (dla podmiotów leczniczych), bez względu na to czy ciepło to jest skutkiem ubocznym unieszkodliwiania odpadów czy nie. Zgodnie z umową dzierżawy spalarnia została przekazana Szpitalom Tczewskim S.A. w celu spalania odpadów i zapewnienia ciepła budynkom szpitala. Analogicznie poddzierżawca musi być podmiotem, który jest w stanie zarówno unieszkodliwiać odpady jak i dostarczać ciepło zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w związku z działalnością w przedmiocie poddzierżawy. Wobec powyższego musi wykazać się odpowiednim do tego doświadczeniem. Wszelkie zatem kryteria i warunki postawione przez Zamawiającego - Szpitale Tczewskie S.A w dokumentach postępowania konkursowego na poddzierżawę spalarni, mają na celu wyłącznie zapewnienie należytego wywiązania się przez Szpitale Tczewskie S.A. jako dzierżawcę z w/w obowiązków umownych, a w ślad za tym także przez Oferenta (jako poddzierżawcę).

Dodajemy, że placówka ogłosiła już nowy konkurs - otwarcie ofert zaplanowano na najbliższy piątek.

Temat spalarni ciągnie się już od kilku lat - były m. in. plany jej sprzedaży. Informowaliśmy o tym tutaj - Powiat szuka pieniędzy na szpital. Pod młotek pójdzie spalarnia odpadów medycznych . Wartość obiektu oszacowano na 4,5 mln zł. Ostatecznie jednak urzędnicy nie zdecydowali się na wypuszczenie budynku pod młotek. Spalarnia została otwarta w 2009 roku. Jej budowa kosztowała 7,5 mln zł przy wsparciu środków zewnętrznych.

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (22)
dodaj komentarz

 • h_gość

  05.12.2023, 09:04

  Ja się tam szpitalowi nie dziwię, że się do Emki nie pali - Ciekawa lektura - "Zamiast być spalane, są odkażane gorącą parą, mielone i wyrzucane na wysypisko. Mowa o odpadach medycznych i weterynaryjnych, którymi zajmuje się firma EMKA z Żyrardowa. Prokuratura w tej sprawie prowadzi śledztwo od prawie dwóch lat, a wciąż nie jest w stanie nikogo pociągnąć do odpowiedzialności. ["Czarno na białym"]" - tnij.tcz.pl/?u=c5728d

  Odpowiedz
  IP: 89.58.xx6.xx6 
 • Y&_gość

  05.12.2023, 10:23

  Czarny humor

  Prokuratura powinna zająć się również twórcamy i akceptującym powstanie i funkcjonowanie SPALARNI ODPADÓW MWEDYCZNYCH w tej lokalizacji - porodówka, oddział dziecięcy, szkoła!!!

  Cytuj
  IP: 37.30.xx3.xx0 

  TW Gajew_gość

  05.12.2023, 11:51

  Instytut Pamięci Narodowej - PAMIĘTAMY!

  Czemu się dziwisz Pawlusek, jesteś w zarzadzie powiatu i powinieneś wszystko wiedzieć. Dlaczego boli cie tak że Rdest krok po kroku wyjaśnił przez 9 minut radnym że przetarg był ustawiony pod dotychczasowego dzierżawce? Jak ty w ogóle smiesz narzekać że mówił dłużej niż obiecane 3 minuty? Emka chce płacić 4 razy więcej niż dotychczasowy dzierżawca, wiec ja ciebie pytam dlaczego ci sie to nie podoba? To nie jest w twoim interesie czy powiatu?

  Cytuj
  IP: 87.205.xxx.xx0 
 • Pomyśl_gość

  05.12.2023, 10:55

  Likwidacja spalarni - strzał w kolano

  Dzięki tej spalarni, niebezpieczne śmieci ze szpitala spalane są na miejscu a nie wędrują na dzikie wysypiska jak to się dzieje w innych miejscach w Polsce. Nie ma ryzyka, że pojazd przewożący te odpady ulegnie wypadkowi na ulicach powodując zagrożenie. Szpital ma jedne z najniższych kosztów utylizacji i dodatkowo tanie ogrzewanie. Zmiana tego stanu rzeczy spowoduje, że koszty te drastycznie wzrosną i zabraknie na inne wydatki - np. pogorszy się jakość posiłków. A jeśli chodzi o ekologię - spalarnia filtruje spaliny, dzięki czemu powietrze spełnia wszelkie wymagane normy, czego nie robi setki tczewian palących w swoich piecach czym popadnie i puszczając dym w komin bez żadnego filtrowania. Może niech dyrektor iLO się tym zajmie, żeby popularyzować dojazdy do szkoły rowerem (sam niech przyjeżdża) i ekologiczne ogrzewanie.

  Odpowiedz
  IP: 31.0.xx2.xx3 
 • Marja_gość

  05.12.2023, 11:49

  Emka

  Emka już raz pokazała co znaczy dla niej bajpas hehe także może nie zrobi bajpas w Chojnicach ...i troszczy się o mieszkańców Chojnic i dobrze panie rdest że nie zapomniał pan pochwalić się że jest pan tak wspaniały i dba pan o sportowców dużo to ma wspólnego z pana działalnością

  Odpowiedz
  IP: 87.205.xx7.xx8 
 • Marja_gość

  05.12.2023, 13:50

  P.pawlusek

  Radny Pawlusek widać jako jedyny ogarnia temat a ktoś chyba dostał podarunek na święta że tak pana emkę wpuścił na mównicę ....

  Odpowiedz
  IP: 87.205.xx7.xx8 
 • gosc_gosc_gość

  05.12.2023, 16:01

  Eco

  "Szpital jest zainteresowany współpracą jedynie z jednostką działającą zgodnie z przepisami prawa, która min. wykonuje powszechnie obowiązujące obowiązki prawne w terminie. " Niech się pan Bieliński zapozna z raportem Najwyższej Izby Kontroli - "odpady medyczne poza kontrolą", w którym rozjeżdża firmę eco abc na miazgę - zarzuty: Wystawianie KPO za wytwórców odpadów, brak dokumentów potwierdzających dane w ewidencji odpadów, PRZEKRACZANIE DOPUSZCZALNYCH W DECYZJI LIMITÓW DLA PRZETWORZENIA ODPADÓW" - tnij.tcz.pl/?u=15903c EMKA w tym raporcie również występuje - ocena pozytywna. Pozdro

  Odpowiedz
  IP: 217.11.xx1.xx5 
 • spalarni_gość

  05.12.2023, 20:23

  spalarnia

  spalarnia 50 metrów od okien szpitalnych ... samo zdrowie :) to w ogóle nie powinno tam być przy szpitalu tylko gdzieś na obrzeżach miasta ...

  Odpowiedz
  IP: 83.20.xx4.xx4 
 • Y&_gość

  05.12.2023, 22:51

  Pawlusek

  Ten radny doskonale jest świadomy w istocie spalarni odpadów medycznych - niebezpiecznych! Wie doskonale jak doszło do powstania spalarni na terenie szpitala! Ten aspekt powinna wyjaśnić prokuratura! Zdawał sobie sprawę iż znajduje się w pobliżu oddział położniczy i dziecięcy oraz szkoła!!

  Cytuj
  IP: 37.30.xx3.xx0 
 • OSZUST POUCZA ??_gość

  06.12.2023, 10:43

  CHYBA DOBRZE PAMIĘTAM, ŻE EMKA JUŻ POKAZAŁĄ CO TO ZNACZY SPALAĆ ODPADY W TCZEWIE. JAK PAMIĘTAM, PROKURATOR WYPROWADZIŁ TĄ FIRMĘ ZE SPALARNII W NASZYM MIEŚCIE ZA TO ŻE 10 KROTNIE PRZEKROCZYŁA ILOŚCI SPALANYCH ODPADÓW ?

  Odpowiedz
  IP: 89.174.xxx.xx9 
 • PAMIĘTAM_gość

  06.12.2023, 10:59

  ZGADZA SIĘ EMKA JUŻ POPISAŁA SIĘ W TCZEWIE, CYTAT Z DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO "Kontrola wykazała, że firma przestrzegała rocznych limitów utylizacji odpadów. Jednak analizując proces spalania w ujęciu godzinowym, dostrzegliśmy znaczące przekroczenia możliwości przerobowych urządzeń - wyjaśnia Zbigniew Macczak, dyrektor WIOŚ. W przypadku tczewskiej spalarni dokumentacja wskazywała, że do pieca trafiało chwilami nawet 10 razy więcej odpadów, niż był on w stanie spalić w określonym czasie. Jeszcze większych przekroczeń dopatrzono się w Chojnicach - tu rozbieżności sięgały momentami nawet 13-krotności technicznych możliwości pieca!" CAŁOŚĆ POD LINKIEM: tnij.tcz.pl/?u=e95deb

  Odpowiedz
  IP: 89.174.xxx.xx9 
 • SPOŁECZNIK_gość

  06.12.2023, 11:01

  ZADZIWIAJĄCE JAK WIELKIE SERCE MA PREZES EMKI, KTÓREMU WYBITNIE ZALEŻY NA SPORCIE W TCZEWIE DO TEGO STOPNIA ŻE AŻ MIESIĄC TEMU ZASPONSOROWAŁ DRUŻYNĘ SPORTOWĄ ?? CZYŻBY W TEN SPOSÓB CHCIAŁ WPŁYWAĆ NA ......................................................................................................................................................................................... ?

  Odpowiedz
  IP: 89.174.xxx.xx9 
 • ZADZIWIAJĄCE_gość

  06.12.2023, 11:07

  JEST DZIWNYM POUCZANIE STAROSTWA PRZEZ EMKĘ, KTÓRA MÓWI O 15 LATACH NADMIERNEJ EKSPLOATACJI SPALARNI. ZDAJE SIĘ ŻE TO JEDNAK EMKA NADMIERNIE WYKORZYSTYWAŁA TCZEWSKĄ SPALARNIĘ BO DO PIECA TRAFIAŁO 10 RAZY WIĘCEJ DOPADÓW ?? CHYBA RDEST ZAPOMNIAŁ JAK TO BYŁO ? tnij.tcz.pl/?u=122d4f

  Odpowiedz
  IP: 89.174.xxx.xx9 
 • mieszkaniec_gość

  06.12.2023, 11:13

  Ja tam się nie znam na spalarni ale według mnie firma, która obecnie ją prowadzi robi to dobrze. nic nie słyszę o spalarni od wielu lat, a kiedyś było inaczej. pamiętam jak pisało się o EMKA na różnych stronach. wydaje się że istota spalania odpadów przez tą firmę polegała na tym, że "małe samochody przywoziły a duże wywoziły"

  Cytuj
  IP: 89.174.xxx.xx9 
 • SZLABAN_gość

  06.12.2023, 11:17

  Jak dobrze pamiętam to gdy spalarnię dzierżawiła EMKA "małe samochody przywoziły odpady a duże je wywoziły" pozdrawiam były operator szlabanu

  Odpowiedz
  IP: 89.174.xxx.xx9 
 • Przemek k_gość

  06.12.2023, 11:20

  a ja zachęcam do obejrzenia: tnij.tcz.pl/?u=1ab83c EMKA - ta twarz wydaje się być znajoma ?

  Odpowiedz
  IP: 89.174.xxx.xx9 
 • aleja sław_gość

  06.12.2023, 11:26

  przeglądając internet można też natrafić na wyroki tnij.tcz.pl/?u=3ec253 Dlaczego EMKA się nimi nie chwali ??? ciekawe ???

  Odpowiedz
  IP: 89.174.xxx.xx9 
 • czytelinik_gość

  06.12.2023, 11:37

  siedzę i czytam te wszystkie komentarze, sam nie wiem czy przypadkiem nie chodzi o jakąś zmowę firm. jak wytłumaczyć prawie takie same ceny, po co EMKA chce spalarnie wydzierżawić skoro ma już inną w tym samym rejonie ? raz już pokazała o czym można przeczytać pod poprzednimi linkami na co ją stać. nie dowierzam 10 krotne przekroczenie możliwości spalarni, przecież to niemożliwe i nie trzeba być tu ekspertem. przecież do 1 litrowej butelki nie nalejesz 10 razy więcej. chyba spalarnia była używana jako parasol, nie dawała ciepła do szpitala, nie spalała odpadów, chyba nie na tym powinno nam zależeć ? jak dla mnie szpital powinien wybrać firmę, która gwarantuje spalanie odpadów i oddawanie ciepła, a nie o to chodzi prezesowi Rdestowi. Niech zapamięta, że nie godzimy się na to żeby spalarnia stała, przecież szlak ją trafi i tyle.

  Odpowiedz
  IP: 89.174.xxx.xx9 
 • nie rozumiem _gość

  06.12.2023, 11:39

  A o co chodzi z panią przewodniczącą, może ktoś wytłumaczyć ???

  Odpowiedz
  IP: 89.174.xxx.xx9 
 • KFCMC_gość

  06.12.2023, 11:47

  jak to możliwe że do obrad Rady Powiatu dopuszcza się prywatną firmę działającą najpewniej w swoim interesie . Wydaje się to nie uczciwe, może jest to nawet sposób wywierania wpływu ? brawo dla Radnego Pawluska, który jako jedyny miał cywilną odwagę zaprotestować.

  Odpowiedz
  IP: 89.174.xxx.xx9 
 • Rdesra_gość

  06.12.2023, 11:51

  Obejrzałem wystąpienie tego prezesa Rdesra w naszej tv. Może to wyglądać na próbę manipulacji komisją w szpitalu, Radnymi i opinią publiczną. Nie powinno tak być że jakiś gość składa sobie oferty.

  Odpowiedz
  IP: 89.174.xxx.xx9 
 • ciekawostka_gość

  06.12.2023, 12:07

  Wykorzystując wolną od pracy chwilę natrafiłem też na informacje o wydłużeniu dzierżawy spalarni w Chojnicach bez żadnego konkursu - jak myślicie to chyba już hipokryzja jak robi się jedno a mówi się drugie: tnij.tcz.pl/?u=fd4d29

  Odpowiedz
  IP: 89.174.xxx.xx9 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.