Gmina Tczew. Kiedy kwalifikacja wojskowa?

Wojsko (fot. mat. prasowe)
Tczew - Gmina Tczew. Kiedy kwalifikacja wojskowa?
Kwalifikacje wojskową osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze Gminy Tczew przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w siedzibie komisji, ul. Jana Sobieskiego 10, 83-110 Tczew, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w okresie od dnia 17.03.2020 do dnia 19.03.2020r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 16:00.

OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1541) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1981), podaje się do publicznej wiadomości, że:


NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W OKRESIE
od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
ZOSTANIE PRZEPROWADZONA KWALIFIKACJA WOJSKOWA MĘŻCZYZN
URODZONYCH w 2001 r.

1. Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 2001 r. powołane są powiatowe komisje lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku.

2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które:

a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1996 - 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz.944).

5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby - ochotników, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawienie się ochotników, o których mowa w zdaniu poprzednim, do kwalifikacji wojskowej jest możliwe za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.

6. Kwalifikacje wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze Gminy Tczew przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w siedzibie komisji, ul. Jana Sobieskiego 10, 83-110 Tczew, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w okresie od dnia 17.03.2020 do dnia 19.03.2020r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 16:00.

7. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

8. Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii). Stawienie się osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, do kwalifikacji wojskowej jest możliwe za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.

9. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

10. Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust. lc ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.

11. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:

1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej;

2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

12. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej do dnia, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające niemożność stawiennictwa.

Po ustaniu przeszkody osoby takie powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

13. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

14. Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim, bądź nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności - art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję - art. 32 ust. 10 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.

15. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 16 stycznia 2020 r.

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (13)
dodaj komentarz

 • -13

  Janek_gość

  11.02.2020, 05:32

  Nie mogę się doczekać.

  Zawsze chciałem nosić mundur. Marzy mi się zostać dowódcą plutonu egzekucyjnego. No i po za tym lubię broń ale nigdzie jej nie ma tylko w GTA, a tam mają giwery w realu. Fajnie będzie postrzelać.

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx2.xx9 
 • +3

  Żandarm_gość

  11.02.2020, 08:05

  Czy aby napewno

  Powodzenia podczas naboru.... w GTA :P

  Cytuj
  IP: 78.31.xx6.xx3 
 • +18

  Ann_gość

  11.02.2020, 08:15

  Służba wojskowa powinna być obowiązkowa.

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx1.xx3 
 • -1

  xxx_gość

  11.02.2020, 09:41

  Tak dla kobiet bo im tylko 365 w głowie, szony p00lki , nauczą się że tipsy i włosy to nie wszystko ;)) tnij.tcz.pl/?u=3781eb

  Cytuj
  IP: 188.147.xx7.xx8 
  -12

  Xaa_gość

  11.02.2020, 11:35

  Bujaj sie

  Cytuj
  IP: 5.173.xx5.xx2 
  +2

  Zbulwersowany_gość

  13.02.2020, 16:07

  Nie nie powinna być obowiazkowa gdyż ktoś może w wieku 20kilku lat chce iść na studia wyższe a nie do wojska z średnim wykształceniem z liceum

  Cytuj
  IP: 109.197.xx0.xxx 
 • +13

  Ann_gość_gość_gość_gość

  11.02.2020, 14:03

  Hm

  "Tak dla kobiet bo im tylko 365 w głowie, szony p00lki , nauczą się że tipsy i włosy to nie wszystko ;)) tnij.tcz.pl/?u=3781eb "

  Prawdziwy facet się wojska nie boi, a teraz kobiety i tak mają większe jaja niż niejeden laluś w obcisłych rurkach... So true.

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx5.xx9 
 • +6

  JW 2980_gość

  11.02.2020, 18:23

  Propozycja

  Proponuje zacząć od przebierańców co z kuleczek strzelają na byłym ter wojskowym.Obowiązkowo marsz z 7-8 km w pełnym oraz całodniowy trening musztry.Plus wieczorne atrakcje ,rejony ,odśnieżanie i codzienna koszarowa rutyna.Gwarantuje ze odechce im się "munduru" na długo.Pajace.

  Odpowiedz
  IP: 188.147.xx8.xx6 
 • +2

  xxx_gość

  11.02.2020, 19:53

  ci przebierańcy z ASG są lepiej wyszkoleni , sprawnościowo i taktycznie, niżeli jakaś śmieszna formacja jaką jest WOT , stawiam flache ,że pozamiatali by tych przebierańców z wot

  Cytuj
  IP: 188.147.xx7.xx8 

  Leo jw1945_gość

  11.02.2020, 22:50

  Chyba

  Nie chodziło o żaden wot.

  Cytuj
  IP: 5.173.xxx.xx8 
 • +1

  Ja_gość_gość_gość

  12.02.2020, 08:52

  Teraz wojskowi to cioty udając mężczyzn, wojsko to ost szansa by sprawdzić swoją seksualnosc chyba... Widząc moich 2 sąsiadów wojskowych, 1 wytatuowany p***us po solarce że śmiesznym buldozkiem, 2 znów posolarniany pseudo facet, (chociaż ma żonę) ale to pozory widać że go faceci kręcą, w sposób w jaki piatunie przybija sąsiadom pod blokiem. Jara się ogólnie na widok facetów.

  Odpowiedz
  IP: 188.147.xx1.xx4 
 • Bobo_gość

  12.02.2020, 10:57

  :)

  Pkt 7.2 - osoby stawiające muszą przedstawić dokument, że nie mogły się stawić - wojsko polskie ;)

  Odpowiedz
  IP: 5.226.xx8.xx2 
 • Caly_gość

  12.02.2020, 12:27

  Hehe

  Cały MON w pigulce-na sztukę ktos pisał chyba

  Cytuj
  IP: 5.173.xxx.xx8 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.
 
KOMENTARZ DNIA