Mistrzostwa Tczewa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

(fot. mat. prasowe)

odbyło się
15
04.2023
Sobota
Mistrzostwa Tczewa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na Mistrzostwa Tczewa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW TCZEWA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC

I Termin i miejsce zawodów
- 15.04.2023 r. Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o, ul. Wojska Polskiego 28 A
- godz. 9:30 - 10:45- ważenie zawodników

- godz. 11:00 - rozpoczęcie zawodów
II Organizatorzy:
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
III Cel zawodów
- popularyzacja wyciskania sztangi leżąc jako jednej z konkurencji trójboju siłowego
- propagowanie aktywnego uprawiania sportu
IV Zasady rywalizacji
- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Federacji WUAP i GPC w stylu klasycznym
- rywalizacja odbywać się będzie według punktacji tabeli Wilks'a w czterech kategoriach :
Kobiety : Mężczyźni
OPEN do 67,5 kg
do 75kg
do 82,5kg
do 90kg
do 100 kg
do 110 kg
powyżej 110 kg
V Warunki uczestnictwa
- dobry stan zdrowia
- zawodnicy muszą mieć ukończone 18

- obowiązuje następujący strój sportowy:
a) koszulki do łokcia
b) krótkie spodenki do kolan
c) wełniak
d) nie dopuszcza się startu w specjalistycznych koszulkach przeznaczonych do wyciskania
sztangi w leżeniu
VI Zapisy i opłata startowa
- zapisy do piątku 14.04.2023r, w godzinach funkcjonowania recepcji Fitness Clubu osobiście lub
telefonicznie pod numerem 517-802-727
- w dniu zawodów tylko osobiście do godziny 10:15
- od każdego zapisanego zawodnika pobierane będzie wpisowe w wysokości 30 zł, płatne na miejscu
VII NAGRODY
- 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej (wg punktacji Wilks'a) puchar,
- wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy
- nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej ufundowane przy wsparciu
sponsora WARIAT ODŻYWKI
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Zawodnicy oświadczają, że są zdrowi i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w
zawodach,
- Każdego uczestnika turnieju obowiązuje obuwie sportowe,
- W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za
prośbą organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek,
- Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
- Na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz
spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych,
- Za szkody pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach)
odpowiada zawodnik a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny,
- Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
- Osoby nie pełnoletnie startują za zgodą i wiedzą rodziców/opiekunów prawnych
- Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę
na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z
RODO przez organizatora oraz w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach
zgodnie z treścią dołączonego do niniejszego Regulaminu załącznika nr 1,
- Przyjmuje się, że rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich znają i akceptują warunki
przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
- W sprawach turnieju można kontaktować się pod nr tel. 517-802-727
- Przyjmuje się, że każdy zawodnik zna i akceptuje treść
- W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w
regulaminie
Organizator oraz Sędzia nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w szatniach
(ewentualne ich zaginięcie).
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Informacja Administratora Danych Osobowych
- zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko,
2. data i miejsce urodzenia,
3. waga ciała (kategoria wagowa, w której zawodnik będzie startował),
4. miejsce zamieszkania
5. numer telefonu kontaktowego
KAŻDY Z ZAWODNIKÓW ZOBOWIĄZANY JEST DO OKAZANIA DOKUMENTU
POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ!!!
Serdecznie zapraszamy!

Drukuj
Prześlij dalej