Święto Latawca na kanonce

(fot. mat. prasowe)

odbyło się
05
10.2019
Sobota
Tczew - Święto Latawca na kanonce
REGULAMIN ZAWODÓW LATAWCOWYCH.

1. CEL ZAWODÓW
? opanowanie modeli latających i doskonalenie umiejętności współzawodnictwa sportowego
? popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży
? aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży, oraz całych rodzin w zawodach sportowych,
? zabawa na świeżym powietrzu połączona z elementami rywalizacji Sportowej

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody zostaną rozegrane 5 października 2019 roku o godzinie 10.00 na terenie rekreacyjnym "KANONKA"
4. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
? zgłoszenia przed zawodami na KANONCE
? udział mogą wziąć wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć
Mile widziane całe rodziny!!!
5. BUDOWA i PODZIAŁ LATAWCÓW
Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na
nieruchome lub ruchome względem siebie powierzchnie nośne. latawiec musi być wykonany z drewna i papieru, dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie,
zabrania się stosowania na hol drutu, linki metalowej lub innego materiału
przewodzącego,
? Latawce płaskie, posiadające tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona jednego lub kilku, dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju; niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających
pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.
? Latawce skrzynkowe, mogą mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie mogą mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, a spełniających rolę statecznika takich jak: flagi, taśmy; zabrania się stosowania powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca
6. KATEGORIE
Zawody rozegrane zostaną w dwóch kategoriach
I kategoria - latawce płaskie
II kategoria - latawce skrzynkowe

LATAWCE ZGŁOSZONE DO STARTU MUSZĄ BYĆ WYKONANE WŁASNORĘCZNIE PRZEZ
STARTUJĄCYCH !!!
7. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
? starty latawców nie mogą odbywać się w czasie burzy oraz w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych
? na latawcach nie mogą być umieszczane materiały pirotechniczne
? zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów
? z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów wyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące
8. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
? do zawodów dopuszczane są drużyny lub zawodnicy indywidualni
? każda drużyna zgłaszająca udział w konkursie powinna mieć własnoręcznie wykonany latawiec i dostarczyć go
na miejsce zawodów
? każda drużyna może wystartować w jednej lub dwóch kategoriach
? w razie problemów ze startem dopuszcza się próby lotu przez całe 60 min zawodów
? zaleca się zdobienie latawców, gdyż wpływa to na punktację
? w razie złych warunków atmosferycznych zawody zostaną przerwane lub odwołane
9. PUNKTACJA
Oceny każdego latawca dokonuje komisja sędziowska składająca się z 2 osób. Ocena każdego latawca składa się z oceny
statycznej i oceny za lot
Ocena statyczna latawca:
Sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:
- konstrukcję latawca - do 10 pkt.
- staranność wykonania latawca/estetyka - do 10 pkt.
- zdobienie - do 10 pkt.
Ocena za lot:
Po sygnale startu sędziowie przyznają punkty za jakość lotu - do 10 pkt
- lot stateczny 10 pkt.
- lot niestateczny / holendrowanie / 5 pkt.
- latawiec nie leci 0 pkt.
W przypadku braku wiatru zawodnicy biegną, holując latawiec i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w
celu przyznania punktów.
10. PUNKTACJA KOŃCOWA I KLASYFIKACJA
- punktację końcową ustala się na podstawie sumy punktów za lot i za ocenę statyczną latawca
11. NAGRODY
- nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych w każdej kategorii, które zdobędą największą ilość punktów
12. PRZEPISY OGÓLNE
? łamanie przepisów niniejszego regulaminu oraz niewłaściwa postawa sportowo - moralna zawodnika lub
zawodników powoduje dyskwalifikację
? początek i koniec startu sygnalizuje sędzia główny zawodów
? w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej lub pojawienia się wątpliwości odnośnie przebiegu zawodów,
wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny z prawem ostatecznej decyzji
? w trosce o bezpieczeństwo zawodników organizatorzy proszą o pełne zdyscyplinowanie i współdziałanie
wszystkich zawodników
? sprawy nie objęte przepisami niniejszego regulaminu rozstrzyga organizator zawodów
? udział w zawodach oznacza znajomość i akceptację warunków niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody na
wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez
organizatora w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z treścią dołączonego do
niniejszego Regulaminu załącznika;

Drukuj
Prześlij dalej