Kontynuują "Trzy filary"

Na zdjęciu (z lewej) koordynatorka projektu Bożena Białas z grupą animatorów lokalnych (fot. nadesłane do redakcji)
Tczew - Kontynuują "Trzy filary"
Wydział Funduszy Europejskich i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Tczewie realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Trzy filary - Bank Partnerów Lokalnych". Przedsięwzięcie potrwa od września tego roku do końca lipca przyszłego. Wartość projektu wynosi blisko 200 tys. zł. i jest finansowana w 100 procentach przez Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa.

Projekt ten jest kontynuacją realizowanego od 1 stycznia 2009 roku projektu "Trzy filary", którego celem jest upowszechnienie partnerstwa, mającego doprowadzić do szerokiego współdziałania trzech sektorów (filarów)- małych i średnich przedsiębiorstw z gminami lub powiatami, bądź szkołami oraz z organizacjami pozarządowymi w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez napisanie dobrego projektu pozyskującego fundusze europejskie i wspólną jego realizację.

Na czym polega projekt "Trzy filary"? Otóż w ramach projektu Wydział Funduszy Europejskich i Inwestycji stworzył:
- Punkt Informacyjny w Fundacji Pokolenia, którego zadaniem jest udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym, które wspólnie zechcą skonstruować projekt na pozyskanie funduszy europejskich, organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych w ramach projektu, kojarzenie partnerów z trzech sektorów (samorząd lokalny+biznes+organizacje pozarządowe)
- Punkt Informacyjny w Banku Spółdzielczym, w którym Małe i Średnie Przedsiębiorstwa mogą uzyskać informację o dostępnych środkach(dopłatach, dotacjach, konkursach, programach, funduszach), o kredytach pomostowych. Gdzie udzielana jest także pomoc w wypełnianiu wniosków.
- Biuro Partnerstwa Lokalnego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie, które jest koordynatorem projektu, organizuje spotkania partnerów, upowszechnia opracowaną w ramach projektu publikację "Dobre praktyki partnerskie w powiecie tczewskim”, nadzoruje realizację Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej" itp.
- sieć animatorów lokalnych, czyli mieszkańców powiatu tczewskiego, których rola polega na rekrutowaniu osób zainteresowanych na spotkania i poprzez poznanie ich potrzeb, kierowanie do właściwego Punktu Informacyjnego bądź też Biura Partnerstwa Lokalnego.
- W ramach projektu "Trzy filary - podstawa wzmocnienia partnerstwa lokalnego w powiecie tczewskim" udało się przeprowadzić badanie wśród mieszkańców powiatu, których wynikiem jest publikacja "Kapitał społeczny w powiecie tczewskim", wykonany na zlecenie Wydziału Funduszy Europejskich i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Tczewie, a finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem wydania tej publikacji było zbadanie potrzeb mieszkańców powiatu tczewskiego, określenie potencjału społecznego, poziomu zaufania oraz ocena władzy.- wyjaśnia Bożena Białas, koordynatorka projektu - Raport służy za podstawę do realizacji projektów i można go uzyskać bezpłatnie w Wydziale Funduszy Europejskich i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Tczewie lub pobrać ze strony internetowej www.fundusze.powiat.tczew.pl.

Kontynuacją projektu "Trzy filary - podstawa wzmocnienia partnerstwa lokalnego w Powiecie Tczewskim" jest przedsięwzięcie "Trzy filary - Bank Partnerów Lokalnych". Projekt realizowany jest, aby wzmocnić partnerstwo lokalnych samorządów, firm i organizacji pozarządowych w celu zmniejszenia bezrobocia w ramach pozyskiwanych funduszy unijnych. Działania podejmowane w ramach projektu są realizowane w ramach wcześniej stworzonych struktur. Działalność Biura Partnerstwa Lokalnego prowadzona jest poza poprzednio wyznaczonymi zadaniami także w celu stworzenia Banku Partnerów, zorganizowania Giełdy Zasobów, a więc zaaranżowania imprezy, podczas której odbyłoby się forum wymiany poglądów, pomysłów partnerów biorących udział w projekcie. Zadania Punktu Informacyjnego w Fundacji Pokolenia polegają na organizacji szkoleń, pomocy przy organizacji Giełdy, przeprowadzeniu trzech seminariów dotyczących funduszy unijnych dla przedstawicieli trzech sektorów, pomocy dla partnerów w konstruowaniu projektów w pozyskiwaniu funduszy, oraz popularyzowania informacji dotyczących źródeł finansowania inicjatyw społecznych. Zadania Punktu Informacyjnego w Banku Spółdzielczym w Tczewie mają na celu udzielanie informacji przedsiębiorcom o dostępnych dopłatach, środkach, dotacjach, konkursach oraz programach za pomocą m. in. info kiosków Unijnych. Udzielają również pomocy w wypełnianiu wniosków, promują Giełdę Zasobów w środowisku biznesowym oraz biorą udział w seminariach, warsztatach i szkoleniach. Zmieniono również sposób prowadzenia działalności przez animatorów lokalnych. W projekcie Trzy filary- Bank Partnerów Lokalnych będzie to dziewięć osób, po dwóch animatorów pracujących na rzecz gminy miejskiej Tczew, gminy Gniew i Pelplin, po jednym animatorze pracującym na rzecz gminy wiejskiej Tczew, Subkowy i Morzeszczyn.

Koordynator projektu "Trzy filary",
Bożena Białas (Wydział Funduszy Europejskich i Inwestycji),
e-mail: fundusze.powiat.tczew.pl
058 531 30 60 w. 261
Animatorzy będą oprócz zadań wyznaczonych im w poprzednim projekcie rozpoznawali także potrzeby projektowe interesariuszy i wstępnie oceniali pomysły pod kątem możliwości finansowych i realizacji wykonania. Zajmą się także pobudzaniem lokalnych inicjatyw oraz będą pomagali w rozwiązywaniu problemów uczestników projektu i podtrzymywali ich motywację. Wezmą udział w szkoleniach, seminariach i warsztatach, zorganizują spotkania promujące Giełdę Zasobów oraz pomogą w stworzeniu internetowej bazy danych w postaci Banku Partnerów Lokalnych. W ramach projektu animatorzy lokalni otrzymają wynagrodzenie w całości finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W czerwcu 2010 roku planowane jest zorganizowanie przez Wydział Funduszy Europejskich i Inwestycji Giełdy Zasobów. Jest to pomysł, który polegać ma na stworzeniu targów partnerskich, gdzie przedstawiciele trzech sektorów mają zaprezentować swoje potrzeby, doświadczenia, pomysły oraz zawrzeć między sobą "kontrakty partnerskie".

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.fundusze.powiat.tczew.pl
Drukuj
Prześlij dalej