Ruszył nabór wniosków do programu stypendialnego

Sklepy co roku kuszą nas okazjami do zakupu szkolnej wyprawki (fot. tcz.pl)
Tczew - Ruszył nabór wniosków do programu stypendialnego
O tym, jak mocno uderza po kieszeni wysłanie malucha do szkoły, wie każdy rodzic, dlatego co roku popularnością cieszą się programy stypendialne. Wnioski o stypendia należy złożyć do 15 września.

Stypendium szkolne to forma pomocy uczniom, której celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego.

- Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 514 zł (netto). Wnioski  składa się w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Termin składania wniosków: do 15 września, a dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich  - do 15 października. - informuje Małgorzata Mykowska, rzeczniczka tczewskiego ratusza.


Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi na:

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (np. wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia dla dysgrafików, dyslektyków, logopedyczne, przedsięwzięcia realizowane przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, wycieczki szkolne itp.);
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych;

- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników, lektur, słowników, multimedialnych programów edukacyjnych, komputera, zakup wyposażenia ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą np. zakup instrumentu muzycznego, zakup okularów);
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności: transportu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie ( z wykluczeniem opłat za wyżywienie).

Wypłata stypendium szkolnego następuje poprzez zwrot wydatków (wydatki te musi zaakceptować naczelnik Wydz. Edukacji UM)
W ub. roku szkolnym na stypendia szkolne wykorzystanych zostało 605 752,82 zł.
Szczegółowe informacje można otrzymać w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego (tel. 58 77 59 329, 58 77 59 395 ) .


Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA