Tylko do 19 lipca czas na składanie wniosków na usuwanie azbestu

Unieszkodliwianie azbestu (fot. tcz.pl)
Tczew - Tylko do 19 lipca czas na składanie wniosków na usuwanie azbestu
Tylko do 19 lipca można składać wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu swoich nieruchomości. Wyniki konkursu na dotację poznamy we wrześniu.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew". Konkurs ogłasza się na podstawie wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zwany dalej Funduszem).

O dotację mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz.646), zwane dalej Wnioskodawcami.


Dotowane będą koszty wynikające z realizacji zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycia dachowe, tj.:
1) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest;
2) transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zdemontowanych i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenach nieruchomości do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

Wnioski należy składać w terminie do 19.07.2019r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Tczewie).

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie wypełnionego formularza wraz z załącznikami:


- dokumentację fotograficzną obrazującą stan istniejący (wydruk oraz wersja na nośniku elektronicznym CD/DVD),
- aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości,
- tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej właścicielem,
- mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku,
- ewentualne pełnomocnictwo udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest,
- ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
- informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Informacja o uzyskaniu dotacji na usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa ogłoszona zostanie przez Fundusz w terminie do 06.09.2019r.

Po pozytywnej decyzji Funduszu w sprawie przyznania dotacji, Urząd Miejski wybierze wykonawcę zadania. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy umieszczone zostanie na stronie internetowej miasta pod adresem www.wrotatczewa.pl . Wnioskodawcy po opublikowaniu informacji zobowiązani będą do spełnienia wszystkich warunków koniecznych do wykonania zadania w zakresie przedstawionym we wnioskach o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie od momentu wyboru Wykonawcy do końca października 2020 roku.

W latach 2017 i 2018, w ramach programu usuwania azbestu z terenu miasta Tczewa, zlikwidowano 33 tony azbestu.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA